PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

V současné chvíli připravuje řada českých měst, nebo už ho má, tzv. Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP). První doporučení k jeho zpracování vyšly na evropské úrovni koncem roku 2013, v Česku pak v roce 2015. Od té doby sloužily jako základní referenční dokumenty pro všechny odborníky, kteří se podílejí na přípravě a realizaci SUMP.

Původní doporučení sice stále slouží svému účelu, během posledních let se však v mnoha oblastech městské mobility objevila celá řada nových trendů a praktických zkušeností. Proto nastal čas znovu promyslet, přehodnotit a aktualizovat původní vydání. Příprava nových doporučení pro přípravu SUMP v evropských městech byla zahájena v roce 2018 revizí původních pokynů. 

V České republice vzniká souběžně vládní Koncepce městské a aktivní mobility, kterou připravuje Ministerstvo dopravy ve spolupráci s dalšími resorty. Pro česká města je to příležitost znovu si položit otázku, zda tuzemské plány mobility jsou založeny na podobných hodnotách a se stejnými důrazy, jako jsou na evropské úrovni. 


Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží?

Na cestu směrem k udržitelné mobilitě potřebuje každé město správnou mapu – plán udržitelné městské mobility (SUMP ). Plán udržitelné městské mobility je v současné době stěžejním strategickým dokumentem pro město, který řeší nejen samotnou dopravu a mobilitu, ale rovněž jejich vliv na další oblasti. Zásadní je soulad s trvale udržitelným rozvojem, ohled na moderní přístupy a změnu filozofie v rámci tzv. Smart City. 


„PUMM je strategický nástroj plánování, jehož cíle a opatření jsou orientované na bezpečné, efektivní, dostupné a udržitelné systémy městské dopravy. PUMM vychází ze stávající praxe plánování a zohledňuje principy integrace, participace a evaluace.“ Doporučení pro plánování udržitelné městské mobility (EU)

Nové trendy v přípravě SUMP

Nová evropská doporučení pracují s podobným cyklem pro přípravu strategického plánu, pouze jsou jinak nastavené důrazy. Zde prezentované informace přednesl Siegfried Rupprecht (Rupprecht Consult) na konferenci k Plánům udržitelné městské mobility, která se konala ve dnech 17. – 18. 6. 2019 s v nizozemském Groningenu.
Změny oproti první verzi nejsou výrazné - nová evropská metodika spíše připomíná důležitost určitých principů. Kompletní seznam změn oproti první verzi metodiky je ke stažení zde. A zde je přehled základních a nejvýraznějších změn:


1. Schválení plánu je pouze začátek, délka fází i jejich rozsah se mohou lišit.


SUMP má čtyři hlavní části - analýzu, vypracování strategie, přípravu opatření a implementaci/monitoring. Každé město je ale jiné, u každého mohou jednotlivé části trvat různou dobu. Zásadní je uvědomit si, že v okamžiku schválení SUMP zastupitelstvem je město pouze na cestě k cíli.  Pro obyvatele nejviditelnější a zároveň nejcitlivější je implementace opatření, pro vedení města by mělo jít o realistické kroky v duchu již odsouhlasených vize a cílů. Plán by tak měl dopředu počítat se zajištěním podmínek pro realizaci. 


Velikost bodů ukazuje na hlavní důrazy a pozornost, která by se měla soustředit především na implementaci:
 2. Tři průběžné činnosti


Kruhové schema ukazuje, že příprava strategického plánu má jasně oddělené fáze, následující přesně po sobě. Některé činnosti jsou ale natolik důležité, že se opakují průběžně v rámci celé přípravy SUMP. Jsou to:
- Zapojování veřejnosti - participace
- Evaluace a monitoring
- Zajišťování politické podpory

Pro příklad jsme si vzali participaci, jejíž důležitost ukazuje následující graf. Veřejnost má být zapojována průběžně a rozhodně ne jen ve formě, že veřejnost „informujeme“, ale že se spolupodílí na procesu a to průběžně. Stejně jako participace, probíhá evaluace a politická kontrola průběžně v rámci celého procesu. Existuje několik klíčových momentů - milníků, kdy je třeba se zastavit a vrátit se k vizím, scénářům a zhodnotit soulad připravovaných opatření s dříve nastavenými dokumenty. 3. Individuální přístup


Přístup ke strategickému plánování mobility, plánovaná opatření i strategie financování se mohou lišit stát od státu, nebo dokonce město od města v rámci jedné země. I přesto mohou být zkušenosti jiných měst a států velmi přínosné. Není přece nutné znovu objevovat kolo. Na druhé straně informace nejsou ty nejdůležtější. Je potřeba být ochoten se vzdělávat a nebát se o věcech komunikovat. 

Máme k dispozici řadu evropských projektů a doporučení k Plánům udržitelné městské mobility. V českém kontextu můžeme zjednodušeně hovořit o třech pohledech na zpracování SUMP:

  • převážně pro větší města nad 100 tis. obyvatel se složitějším dopravním systémem se doporučuje využít komplexní metodiku pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, (CDV, 2015), která využívá nástroje jako multimodální dopravní model a dává velký důraz na analýzu
  • Pro města středních velikostí a menší města je vhodnější zvolit jiné přístupy, například: SUMP 2.0, apod. Důležité je, aby byl plán pro města využitelný.
  • Pro malé obce naopak není příliš vhodné investovat do strategických dokumentů rozvoje infrastruktury. Samotná obecní infrastruktury nebývá tak složitá, mnohem důležitější jsou zde širší vztahy. Schůdným se zde jeví Plán udržitelné regionální, či sídelní mobility. V tomto případě je nutné dodat, že se jedná především o vliv krajských úřadů, který ale samozřejmě ovlivňuje i mobilitu jak ve středních, tak i velkých městech.


Potřebujete pomoci?


Naše pomoc spočívá ve vytvoření webového portálu Akademie městské mobility. Webové stránky spravuje spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Odbornou garanci nad portálem převzaly čtyři vysoké školy: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, VŠE v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci. Ve spolupráci se spolkem NaKole, z.s. jsou zveřejňovány pravidelně novinky a informace na sociálních sítích.

Akademie městské mobility se mimo jiné opírá o tyto dokumenty:

  • Action Plan, Partnership for Urban Mobility, v rámci Městské agendy pro EU (k dispozici je česká a anglická verze na https://www.dobramesta.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu)
  • European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans http://www.eltis.org/mobility-plans (dostupné v několika jazycích)
  • Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) http://eltis.org/content/sump-process (dostupné v několika jazycích)
  • The SUMP challenges Toolkit – Dedicated guidance on 1) Participation, 2) Cooperation, 3) Measure Selection, 4) Monitoring and Evaluation http://www.sump-challenges. eu/kits (dostupné v několika jazycích)
  • SUTP technical document #13: Urban Mobility Plans – National approaches and local practice https://www.sutp.org/en/resources/publications-by-topic/technical-documents.html (dostupné v několika jazycích)
  • Urban Mobility Plans Links to documents and strategies https://www.sutp.org/en/resources/ publications-by-topic/land-useplanning-and-demand-management.html (dostupné pouze anglicky)
  • MobiliseYourCity supports local governments in developing countries to plan sustainable urban mobility in order to develop more inclusive, liveable and economically efficient cities, and reduce GHG emissions. mobiliseyourcity.net