STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci čisté mobility podporuje využívání všech dostupných forem ekologicky šetrné dopravy, tzn. veřejné dopravy, vozidel na alternativní pohon (elektro, hybrid, CNG, vodík) a nemotorové dopravy, tj. cyklistiky a pěšího způsobu mobility.

V návaznosti na Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou ČR v listopadu 2015, vyhlašuje MŽP i další resorty různé výzvy na podporu rozvoje čisté mobility. Výzvy podporované z Národního programu Životní prostředí:

Podpora je realizovaná prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění:

 

1. Čistá mobilita:

 • Cíle Výzvy: Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.
 • Termíny Výzvy: Od 1. 11. 2017 do 27. 9. 2018 nebo do vyčerpání alokace.
 • Příjemci podpory: Obce, kraje a další subjekty popsané v kapitole 3 Výzvy.
 • Forma podpory: Dotace na pořízení vozidla do majetku žadatele:
  • dotace na úhradu nákladů operativního leasingu,
  • dotace na pořízení vozidla do majetku žadatele podpořená zápůjčkou (dále jen „půjčka“).
 • Výše podpory:
 • Alokace: 100 mil. Kč (z toho 20 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG a hybrid, 80 mil. Kč pro vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil).
 • Detailní znění Výzva – Čistá mobilita zde: cz/zt0R6
 • Další informace: https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi


2. Bikesharing (výzva je již uzavřena):

 • Cíle Výzvy: Cílem Výzvy je zvýšení využívání cyklistické dopravy doprovázené snížením znečištění ovzduší ve městech pomocí zavádění komplexních systémů sdílení jízdních kol.
 • Termíny Výzvy: Od 19. 9. 2017 do 31. 1. 2018 nebo do vyčerpání alokace.
 • Příjemci podpory: Statutární města, dopravní podniky a příspěvkové organizace vlastněné statutárním městem minimálně z 50 %, a právnické osoby definované ve čl. 3 Výzvy.
 • Forma podpory: realizaci projektové přípravy
  • nákup nových jízdních kol včetně potřebného příslušenství
  • stavební práce spojené s instalací stojanů
  • pořízení a instalaci stojanů pro parkování jízdních kol
 • Výše podpory: Minimální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 5 mil. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Alokace: 20 mil. Kč
 • Detailní znění Výzva – Bikesharing zde: cz/Pt0aB

3. Osvěta čisté mobility (výzva je již uzavřena):

 • Cíle Výzvy: Cílem Výzvy je zvýšit povědomí obyvatel o problematice čisté mobility
  a rozvíjet jejich postoje potřebné pro environmentálně odpovědné jednání
  a chování v souladu s udržitelným rozvojem.
 • Termíny Výzvy: Od 12. 9. 2017 do 31. 1. 2018 nebo do vyčerpání alokace.
 • Příjemci podpory: Vyšší územní samosprávné celky (kraje); statutární města.
 • Forma podpory: Osvětové projekty z oblasti čisté mobility a osvětové projekty a kampaně pro veřejnost
 • Výše podpory: Výše podpory na jeden projekt činí max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Alokace: 20 mil. Kč
 • Detailní znění Výzva – Osvěta čisté mobility zde: cz/Vt0aV

4. Zavádění nízkoemisních zón v obcích (výzva je již uzavřena):

 • Cíle Výzvy: Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích a podpora udržitelného rozvoje měst a obcí.
 • Předmětem podpory je maximálně jedna z níže uvedených aktivit dle splnění specifických podmínek uvedených ve Výzvě:
 • 1) zpracování studie proveditelnosti regulačního řádu;
  2) zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón (NEZ);
  3) zpracování Plánu udržitelné městské mobility.
 • Oprávnění příjemci: obce.
 • Výše podpory: minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč, maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 mil. Kč, celková výše podpory na jeden projekt je omezena na max. 80% řádně doložených způsobilých výdajů.
 • Alokace: 10 mil. Kč.
 • Příjem žádostí: 5. 5. 2017 - 27. 9. 2017.
 • Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.
 • Detail: https://www.mzp.cz/cz/kvalita_zivota_mesta_obce