Ochrana klimatu

Změna klimatu je závažným environmentálním, ekonomickým a společenským problémem, který vyžaduje naši pozornost.

Pro získání vědeckých podkladů ke změně klimatu vznikl Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Tohoto panelu se účastní vědci a instituce z celého světa. Jejich výsledky pak slouží jako podklad pro politická jednání a následná rozhodnutí. Nejvýznamnějším krokem pro mezinárodní ochranu klimatu bylo přijetí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. V roce 1997 k ní byl přijat tzv. Kjótský protokol. V prosinci 2015 byla v Paříži schválena nová smlouva o ochraně klimatu, tzv. Pařížská dohoda, kterou akceptovaly všechny smluvní strany. Více informací jsou dostupné na tomto odkaze: https://www.mzp.cz/cz/ochrana_klimatu_energetika.

Odkaz doplňujeme o aktuální informace z dané oblasti:


Je dobré proto vědět, co s tím chce naše Vláda ČR udělat a jaké kroky v roce 2019 připravuje:
  1. vládní strategii pro čistotu ovzduší. Cílem je navrhnout potřebná opatření ke zlepšení kvality ovzduší: https://www.dobramesta.cz/aktuality/838/jaka-bude-vladni-strategie-pro-cistotu-ovzdusi.
  2. národní klimaticko-energetický plán, který je hlavní metodou, kterou chce EU využít k dosažení stanovených cílů v oblasti změny klimatu. Více: https://www.dobramesta.cz/aktuality/829/cyklistika-v-narodnich-klimaticko-energetickych-planech.
  3. vládní usnesení reagující na závěry tzv. Clean Air Dialogue, který byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí ve dnech 7. a 8. listopadu 2018. Cílem bylo diskutovat o příčinách znečištění ovzduší v České republice a navrhnout potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší. Více: https://www.dobramesta.cz/aktuality/849/dnes-skoncil-tzv.-clean-air-dialogue-mezi-evropskou-komisi-a-nasimi-ministerstvy.

V reakci na dané skutečnosti Fakulta dopravní ČVUT v Praze a spolek Partnerství pro městskou mobilitu vytvořil souhrnný popis problémů, kritických míst a příležitosti v dopravě, a také návrhy řešení těchto kritických míst. Více: https://www.dobramesta.cz/aktuality/893/zname-reseni-problemu-s-emisemi.
Návrh podrobných kroků najdete na tomto odkaze: https://www.citychangers.cz/co-mohu-udelat