EVROPSKÉ DOKUMENTY

URBAN MOBILITY PACKAGE (2013)

Z hlediska definice samotného Plánu udržitelné městské mobility je významným evropským dokumentem Sdělení komise evropskému parlamentu, radě, evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů Společně ke konkurenceschopné městské mobilitě účinně využívající zdroje, dále Urban mobility package (pozn. 1). PUMM má podle dokumentu obsahovat návrhy, které jsou založeny na důkladné analýze stávající situace a jasné vizi rozvoje městské oblasti.

PUMM má zohledňovat územní rozsah funkčních městských oblastí a navrhuje způsob začlenění návrhů dopravních opatření do širší městské a územní strategie. Na zpracování PUMM by měly spolupracovat zástupci různých oblastí politiky a různých odborných oblastí a různých úrovní veřejné správy (integrovaný přístup). PUMM by měl podporovat integraci dopravních módů, zapojení veřejnosti a zainteresovaných stran a subjektů (participativní přístup) a opatření v oblasti změny dopravního chování (řízení dopravní poptávky).

Dokument uvádí témata, která jsou klíčová z hlediska koordinace aktivity mezi veřejným a soukromým sektorem. Jedná se o:

 • městskou logistiku (urban logistics),
 • řízení přístupu do měst a poplatky za užívání silničních komunikací (urban access regulations, road user charging - pozn.2)
 • koordinované zavádění inteligentních dopravních systémů (ITS) ve městech,
 • bezpečnost silničního provozu ve městech.

V příloze dokumentu Urban mobility package (Annex 1 - pozn. 3) je shrnuta koncepce Plánu městské udržitelné mobility.

Poznámky:
1 Urban Mobility Package, Evropská komise, 2013.
2 urban access restrictions
3 Urban Moibility Package, Evropská komise, 2013.

BÍLÁ KNIHA O DOPRAVĚ (2011)

Dokument Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, zkráceně nazývaný Bílá kniha o dopravě (viz. pozn. 1), pojednává klíčová témata významná pro budoucnost dopravy, vize dopravního systému, 10 konkrétních cílů, principy a inciativy a opatření v oblasti dopravy, které jsou platné pro dopravu jako celek.

Klíčové otázky budoucnosti tvoří:

 • udržitelnost dopravy,
 • (ne)závislost na ropě,
 • redukce emisí CO2,
 • nové technologie pro silniční dopravu,
 • infrastruktura,
 • a dopravní kongesce.
Podle dokumentu je doprava klíčovým aspektem pro rozvoj ekonomiky a společnosti a v tomto ohledu musí být udržitelná. Ropa jako zdroj je považována za nedostatkovou v budoucích dekádách a snížení závislosti na ropě je klíčovou otázkou ekonomické udržitelnosti dopravy. Emise skleníkových plynů z dopravy by se měly snížit do roku 2030 o 20 % pod úroveň roku 2008 a do roku 2050 o 60 % pod úroveň roku 1990. Nové technologie v automobilové dopravě a řízení dopravy (traffic management) jsou klíčem ke snížení emisí z dopravy. Infrastruktura formuje mobilitu, respektive dopravní poptávku a k žádným významným změnám v dopravě nedojte bez adekvátní podpory a inteligentního řízení. Kongesce v dopravě jsou hlavním problémem, jelikož jsou bariérou dopravní dostupnosti.

Poznámka 1 - Bílá kniha o dopravě: Plán jednotného dopravního prostoru, Evropská komise, 2011.

STRATEGIE EVROPA 2020 (2010)


Sdělení Evropské komise Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (2010) - viz. pozn.1, zkráceně Evropa 2020, uvádí vize a cíle v různých tematických oblastech politiky. Pro značku Město s dobrou adresou jsou směrodatné iniciativy týkající se oblasti dopravy. Dokument v dané oblasti uvádí konkrétně dvě inciativy (ze sedmi):
 • Evropa méně náročná na zdroje – podpora oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti.
 • Průmyslová politika pro věk globalizace – zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové základny, která by byla konkurenceschopná v celosvětovém měřítku.

Poznámka 1 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, Evropská komise, 2010.

ÚZEMNÍ AGENDA EVROPSKÉ UNIE 2020 (2011)


Dokument Územní agenda Evropské unie 2020. K inteligentní a udržitelné Evropě rozmanitých regionů podporující začlenění (2011)21 představuje priority a zásady územní politiky EU do roku 2020, které formulovali evropští ministři zodpovědní za územní plánování a regionální rozvoj. Územní plánování a územní rozvoj úzce souvisí s problematikou dopravy. Celkem je formulováno pět priorit územního rozvoje EU, přičemž pro dopravu jsou klíčové následující tři priority:
 • podpora polycentrického rozvoje,
 • podpora integrovaného rozvoje měst a venkova,
 • zlepšení územního propojení pro jednotlivce, komunity a podniky.

INTELIGENTNÍ MĚSTA A OBCE (2012)


Sdělení evropské komise (COM(2012)4701) k problematice inteligentních měst a obcích vymezuje evropské inovační partnerství Iniciativa pro inteligentní města a obce, které sdružuje orgány veřejné správy za účelem spolupráce při integraci odvětví energetiky, dopravy a informačních a telekomunikačních technologií. Hlavním smyslem iniciativy je urychlit pokrok v oblasti produkce, distribuce a spotřeba energií, mobility a dopravy a informačních a komunikačních technologiích, konkrétně tedy v interdisciplinární oblasti, kde se tyto oblasti protínají. Cílem inciativy je vytvoření souboru pilotních projektů ve spolupráci s výzkumnou sférou, které demonstrují nové inovace v městském prostředí a následně umožní zavedení technologie v plném rozsahu na komerčním základě. Za hlavní témata výzkumu v oblasti udržitelné městské mobility tento dokumentu uvádí:
 • přizpůsobení dodávek energií pro nabíjení elektrických vozidel včetně řízení informačními a komunikačními technologiemi
 • hospodaření s energií u elektrických vozidel pro VHD, která jsou schopna výměny přebytkové energie
 • využívání vodíku jako nosiče pro skladování energie a řízení poptávky po energiích pomocí informačních a komunikačních technologií včetně využívání prognózy poptávky v reálném čase.
Inteligentní města a obce, Evropská komise, 2012.