V Česku se zatím města bojí stanovit vizi, která by hovořila o konkrétním snížení automobilové dopravy. To je rozdíl mezi českými městy a Vídní, městem, které každoročně se řadí mezi města, kde se nejlépe žije. A kde se dobře žije, tam je i silná ekonomika. Někde přeci musíš utrácet…
Obrázek 1 Dělba přepravní práce města Vídně. Zdroj: město Vídeň

Mít vizi, určit směr, či postoj, je ale jen začátek cesty. Je třeba stanovit i nové, ambiciózní cíle směřujících k udržitelné mobilitě, které jsou spojené s konkrétními opatřeními, které jsou jednak realistické s ohledem na současnou situaci ve městě a jejím okolí, ale jsou také realizované ve prospěch pěší, cyklistické a veřejné dopravy. Ambiciózní plán se nebojí určit ulice, které se zklidní, nebo se dokonce zcela uzavřou automobilové dopravě. Bylo by ale velkou chybou, kdy se takové opatření zrealizovalo bez promyšleného plánu a bez diskuse s veřejností. V opačném případě by se jednalo o kontraproduktivní opatření, byť by bylo sebelepší a sebeudržitelnější. Je třeba vnímat Plán městské mobility jako celek, od vize až po nejmenší detail.
Obrázek 2 Ilustrační foto města Vídně. Zdroj: město Vídeň

 „Mobilita potřebuje dopravu, která je humánní a ekologická. Město Vídeň se zavázalo k podpoře veřejné, pěší a cyklistické dopravy, protože tyto způsoby dopravy jsou nejohleduplnější k životnímu prostředí. Vídeň ztělesňuje politiku městské mobility, která je orientovaná na budoucnost a která není jen ekologická, ale i společensky a ekonomicky akceptovatelná, a tedy udržitelná. Je ekonomicky udržitelná, protože je postavená na dlouhodobých investicích, které jsou výhodné pro město i celou lokalitu. Je sociálně udržitelná, protože jejím deklarovaným cílem je zajistit mobilitu pro všechny bez ohledu na výši příjmů, společenské postavení a momentální životní situaci. Je ekologicky udržitelná, protože pomáhá zachovat přírodní zdroje a přispívá k realizaci cílů Smart City Vídeň.“ Citace ze STEP 2025

Plán městské mobility ve Vídni reflektuje důslednou implementaci vize, ukotvené v plánu rozvoje města STEP 2025: mobilita ve Vídni musí být spravedlivá, zdravá, kompaktní, ekologická, spolehlivá a efektivní. „SPOLU V POHYBU“, o tom se dnes mluví. V nadcházejících letech bude dopravní politika Vídně nekompromisně cílit na podporu ekologické mobility. Vyjádřeno pomocí indikátorů rozdělení dopravy je cílem programu STEP 2025 poměr „80:20“. Tento poměr vyjadřuje, že obyvatelé Vídně na 80 % svých cest na území města použijí veřejnou, cyklistickou nebo pěší dopravu, zatímco podíl osobní automobilové dopravy by měl klesnout ze současných 28 % na 20 %. Chůze a jízda na kole jsou aktivní způsoby dopravy, příznivě tedy ovlivňují i lidské zdraví. Na eko-mobilitu se v této koncepci pohlíží jako na integrovaný systém – s optimalizovaným rozhraním mezi způsobem dopravy a dalšími službami městské mobility (např. mobilními kartami nebo systémy bike sharing a car sharing).

Veškeré další velkokapacitní dopravní komunikace, které je třeba vybudovat v nových městských částech, budou plánovány způsobem kompatibilním s životem ve městě – nabídnou tedy dostatek prostoru pro cyklisty a chodce i veřejnou dopravu, a jejich atraktivní design bude motivovat ke krátkému zastavení. Cílem je rozvíjet a využívat městskou dopravní infrastrukturu co nejefektivněji. Středem zájmu dopravní politiky města je „umožnit mobilitu bez vlastnictví osobního auta“. Míru motorizace obyvatel Vídně, tzn. počet motorových vozidel na osobu, se v posledním desetiletí podařilo snížit na 381 osobních aut na 1000 obyvatel – to dokazuje, že princip flexibilního kombinování jednotlivých způsobů dopravy podle potřeb obyvatel a podle situace už dobře funguje. Základním pilířem zůstává dobře fungující veřejná doprava, díky které se mohou jejich obyvatelé pohybovat jak po městě, tak mezi městem a okolními regiony.

Pro úspěch dopravní politiky města Vídeň je klíčová úzká spolupráce a koordinace problematiky dopravy a územního plánování s celým regionem východního Rakouska. Proto je vůbec poprvé součástí Plánu městské mobility ve Vídni i regionální plán mobility, který připravily tři provincie – Burgenland, Vídeň a Dolní Rakousko; je základem pro všechna místní i regionální opatření a myšlenku „Spolu v pohybu“ tak uvádí do reálného života. Přípravy Plánu městské mobility ve Vídni probíhaly prostřednictvím rozsáhlých diskuzí za účasti velkého počtu institucí a organizací.  Do plánu byly zapracovány i výstupy z Rady občanů města. Plán městské mobility ve Vídni přijala Rada města Vídeň v prosinci 2014 jako součást plánu rozvoje města STEP 2025. V návaznosti na STEP 2025 ukazuje plán městské mobility detailní kroky rozvoje udržitelné mobility ve Vídni – k definovaným cílům přidává 50 balíčků opatření, jejichž realizace by měla vést k dosažení stanovených cílů. Celý popis je uveden v příloze na konci textu.

 


 
 

 

Další zprávy o opatřeních města Vídně

  • SUMP podle Vídně - víc cyklistů, více se využívá veřejná doprava a méně se používá aut. O plánech udržitelné městské mobility se toho hodně napovídá. Achillovou patou v České republice je návrh indikátorů. Které město u nás postupuje stejně, jako například Vídeň, kde se nebáli říci, že chtějí snížit využívání aut na 15% do roku 2050 a k tomu zavést konkrétní opatření? Proč se to ve Vídni daří a u nás ne?
  • Cíle Vídně do roku 2030 a 2050. V konceptu měst stále hovoříme o dlouhodobé vizi, dlouhodobém koncepčním plánování atp. Města si vytyčují cíle, aby podložila svou politiku rozvoje nejen dokumenty a texty, ale také čísly.
  • Vídeň má městský plán rozvoje STEP 2025. Pokud uvažujete o strategickém plánování rozvoje města v konceptu smart city, pak se lze inspirovat postupy, které zavádí Vídeň ve svém novém rozvojovém plánu STEP 2025.
  • Vídeň: cyklistická a pěší doprava v číslech.Ve spolupráci se zahraniční kanceláři města Vídně zveřejňujeme vybrané odkazy a příklady informací týkajících se pěší a cyklistické dopravy. 1) Agentura pro mobilitu (Mobilitätsagentur) poskytuje 12 bezplatných veřejných pumpiček na kolo, které jsou u vybraných stojanů napříč městem.
  • Vídeň podporuje vznik zelených oáz v ulicích - Loni 15, letos bezmála 30 a město jich chce ještě víc. Malá zelená oáza přímo před domovními dveřmi, místečko k odpočinku na venkovním vzduchu, prostor na setkávání nebo pro hry – to vše může být takzvaný parklet. Nyní se objevují i v ulicích Vídně. Co přesně je parklet?
  • Appka WienMobil: najde nejlevnější, nejekologičtější i nejrychlejší cestu ve městě. Vídeňský dopravní podnik Wiener Linien spustil novou appku – WienMobil. Aplikace najde nejlevnější, nejekologičtější i nejrychlejší cestu, podle toho, jaká je preference uživatele. Do vyhledávače ovšem není integrována pouze městská hromadná doprava, ale i systém sdílení kol a aut a dokonce i taxi.
  • Vídeň: Grätzelräder? – Nákladní kola, která Vídeň půjčuje zdarma.Vyzvednout děti ze školky, jet na větší nákup či vyzvednout rozměrný balík na poště. Většina lidí by na vyřízení těchto aktivit využila vůz. Ve Vídni existují ale tzv. Grätzelräder, nákladní kola, která představují ekologičtější a také levnější variantu. K vypůjčení jsou zdarma.
  • Řekni to Vídni: aplikace na podněty obyvatel Vídeň v rámci digitální strategie spustila v únoru 2017 aplikaci, která obyvatelům umožňuje během půl minuty poslat jakýkoli podnět. Zaslané návrhy přímo na místě vyřeší zásahová skupina a případ v aplikaci označí za vyřešený. Podobnou aplikaci má i Praha. Vídeňané mohou prostřednictvím této aplikace posílat podněty přímo městské správě.
  • Vídeň dá svým občanům až 800 € na nákup nákladních kol. Město Vídeň začne od března 2017 finančně podporovat své obyvatele a zaměstnavatele při nákupu nákladních kol. V případě nákupu běžného cargokola přispěje město částkou až 800 €, maximálně ale do 50 % ceny bicyklu. Podmínkou je nákup nového kola a nutnost kolo dále vlastnit alespoň po dva roky.