NÍZKOEMISNÍ ZÓNY

Nízkoemisní zóny (NEZ) jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel způsobujících větší znečištění. Vyhlášení nízkoemisních zón přispívá ke snížení znečištění ovzduší právě v lokalitách, kde jsou lidé škodlivinami v ovzduší nejvíce ohroženi a kde je nutné o to důrazněji zlepšovat celkovou kvalitu života.

Podmínky pro zavedení NEZ

Podmínky pro zavedení nízkoemisních zón stanovuje zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Nízkoemisní zóny lze vyhlašovat ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech a v území, kde došlo k překročení některého z imisních limitů. Současně platí, že musí existovat objízdná trasa vedoucí po komunikaci stejné nebo vyšší třídy, která se nachází mimo NEZ a zároveň nevede přes zastavěné území této nebo sousední obce. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, mohou obce na svém území stanovit formou obecně závazné vyhlášky obce nízkoemisní zónu.

Emisní plakety

Do nízkoemisní zóny může vjet pouze vozidlo označené tzv. emisní plaketou. Jedná se o nálepku, která je umístěna na čelním skle vozidla. Emisní plaketa se vydává na základě plnění emisních norem EURO, příp. dle data první registrace vozidla. Vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií dle emisních parametrů. Vozidlu je přidělena emisní plaketa červené, žluté nebo zelené barvy. Vozidlům s nejhoršími emisními parametry není vydána plaketa žádná a nemůže tak vjet do žádné nízkoemisní zóny.
Ukázka plakety (PDF, 64 kB )

Distribuční místa

Podle zákona o ochraně ovzduší jsou distribucí emisních plaket pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo může pověřit jakoukoli další osobu. Pověření se předpokládá zejména ve vztahu k zahraniční distribuci emisních plaket

Postup získání emisní plakety

Žadatel o emisní plaketu má několik možností, jakým způsobem ji získat. Plaketu si může osobně zakoupit na dopravním odboru obce s rozšířenou působností, či si o ni zažádat korespondenčně nebo elektronicky u subjektů, které tento způsob distribuce nabízejí. Podmínky objednání emisní plakety poštou či prostřednictvím internetových stránek budou stanoveny subjektem, který bude tento typ distribuce umožňovat. Žadatel je pro získání emisní plakety povinen předložit “velký“ technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla, část II.).

Časté dotazy

Pod tímto odkazem naleznete odpovědi na nejčastější otázky, které se týkají problematiky nízkoemisních zón. V případě dalších otázek je možné kontaktovat odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

*Bude pravidelně aktualizováno na základě nejčastěji pokládaných dotazů. Časté dotazy (PDF, 341 kB )

Další informace
Pod tímto odkazem naleznete mj. odkazy na zahraniční internetové stránky zabývající se nízkoemisními zónami, aktuální informace o vyjednávání s Německem o vzájemné uznatelnosti emisních plaket apod.

* Postupně se informace budou doplňovat.

Dokumenty


Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/nizkoemisni_zony

Další stránky s danou tématikou: http://www.ekologickezony.cz/