DALŠÍ EVROPSKÉ ZDROJE a EVROPSKÉ PROJEKTY

Přehled několika projektů podpořených z evropských fondů:

 • Projekt Ch4llenge – projekt zaměřený na zapojování veřejnosti, institucionální spolupráci, identifikaci politických opatření a monitoring a evaluaci v procesu SUMP: http://www.sump-challenges.eu
 • Projekt PASTA - Zvyšování fyzické aktivity pomocí udržitelné mobility. Cílem evropského projektu PASTA (ang. Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches) je ukázat, jak podpora aktivní mobility přispívá k zdravějšímu a fyzicky aktivnějšímu životu obyvatel – přináší finanční úspory a především kvalitnější život všem. Mottem projektu je: Bike it. Walk it. Live it.
 • Projekt RESOLVE pomáhal městu Opava. V Opavě proběhl dne 15.3.2017 workshop projektu RESOLVE za přítomností 5 mezinárodních expertů, zástupců kraje a odborníků z řad Magistrátu města Opavy. Cílem projektu je pomoci přenést zahraniční know-how v oblasti dopravy a mobility do našich měst. Workshop sice proběhl v Opavě, ale jeho výstupy jsou uplatnitelné v každém městě.
 • Projekt DEMO EC - Development of sustainable mobility management in European Cities. Město Liberec dostalo nabídku zapojit se do dalšího zajímavého projektu mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelné dopravy. Jde o výměnu zkušeností a využití příkladů dobré praxe v evropských metropolích, které mají problémy s dopravou a již je řeší. Cíle projektu: Projekt je zaměřen na rozvíjení udržitelné městské dopravy.
 • Projekt FLOW zveřejnil 15 stručných důkazů k tématu dopravního přetížení. Jedním z výstupů projektu FLOW, realizovaném v rámci iniciativy CIVITAS, je 15 stručných důkazů o tom, že opatření ve prospěch pěší a cyklistické dopravy nezlepšují jen podmínky pro chodce a cyklisty, ale také problémy s dopravními zácpami. Článek byl v přeložen z portálu ELTIS.
 • Projekt eGUTS (Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems). Projekt eGUTS (DTP1-1-454-3.1-eGUTS), zaměřený na podporu rozvoje elektromobility v městském prostředí, je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region.
 • Projekt e-FEKTA.Projekt e-FEKTA má za cíl posílit udržitelnou městskou mobilitu Litoměřic. V lednu 2017 byla zahájena realizace projektu e-FEKTA, který je financován v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Nositelem projektu je město Litoměřice, které do něj jako partnery zapojilo partnerské město Drážďany a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.


Přehled hlavních zdrojů financování udržitelné městské mobility.

 1. Největším zdrojem financí pro investice do dopravy jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Jedná se o Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a kohezní fond (CF). Prostředky jsou přerozdělovány národními orgány skrze operační programy, které schválila Evropská komise. 24 členských států tak může v období 2014–2020 profitovat z těchto fondů a města přímo mohou utratit 5 %. Vlastní projekty lze přihlásit do výzev jednotlivých operačních programů. Velké aglomerace mohou profitovat z nového nástroje vícezdrojového financování ITI, které nabízí dostatek finančních prostředků na velké investice do dopravy. 15 kohezních zemí, mezi které patří jak Česká republika, tak i Slovensko, má možnost získat asistenci pro přípravu projektu z programu JASPERS: www.jaspers-europa-info.org/.

 2. Fondy pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, CEF) financují projekty na transevropské silniční síti TEN-T. Od roku 2014 některé výzvy podněcují investice v dopravních uzlech této sítě, tj. městech. Více: http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport.

 3. Evropská investiční banka (EIB) poskytuje půjčky a záruky. Činí tak přímo pro projekty nad 25 milionů eur nebo skrze národní či regionální banky pro menší projekty. Více informací lze nalézt na: www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-transport-lending-policy. EIB také nabízí skrze svůj program ELENA granty na pokrytí nákladů s přípravou projektů s významnou energetickou úsporou / efektivitou a obnovitelné zdroje a pomáhá získat případné soukromé investory, viz www.eib.org/products/advising/elena/index.htm. EIB také spravuje program JESSICA, skrze který mohou členské státy investovat některé ESIF fondy do tzv. revolvingových fondů: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jessica. A EIB také spravuje Evropský fond pro energetickou účinnost (EEEF), který kofinancuje projekty energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a čisté městské mobility: www.eeef.eu/home.html.

 4. Program INTERREG Europe kofinancuje spolupráci veřejných orgánů z různých regionů Evropy na společných strategiích, včetně oblastí nízkouhlíkové ekonomiky a efektivity nakládání se zdroji. www.interreg4c.eu/interreg-europe.

 5. Program URBACT III kofinancuje vytváření sítí měst, která rozvíjejí integrovaná řešení pro problémy městské správy. http://www.urbact.eu/open-calls-networks.

 6. Inovační akce v oblasti iniciativ udržitelného rozvoje městských aglomerací budou zahájeny během několika měsíců a budou kofinancovat projekty městského rozvoje. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/portal.

 7. Program LIFE kofinancuje projekty, které zlepšují kvalitu ovzduší a snižují emise. http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm.

 8. Program Horizon2020 financuje CIVITAS. CIVITAS nyní zahrnuje nejen demonstrační projekty vedené městy a podpůrné projekty, ale i projekty generující znalosti. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.

 9. Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je nástrojem pro Junckerův investiční plán: www.eib.org/about/invest-eu/. Cílem investičního plánu je podpořit financování životaschopných investic v EU. Sestává z garance 21 miliard eur od EK a EIB. Města by měla seskupovat své projekty tak, aby byly atraktivnější z hlediska rozsahu a zapojit se do jednání s EIB a národními bankami pro nalezení podpory z EFSI. Je k dispozici poradenské centrum a v blízké budoucnosti budou vytvořena i regionální centra: www.eib.org/eiah/index.htm. Také existuje speciální poradenský servis pod názvem Fi-Compass: www.fi-compass.eu.

 10. Projekty, které se zaměřují na elektromobilitu a vodíkový pohon mohou profitovat z kofinancování z Fondu elektrického a vodíkového pohonu. www.fch.europa.eu.