MD - OP Doprava 2014 - 2020

Tzv. OPD2 oproti dřívějším obdobím přináší vedle dálničních a železničních projektů i větší možnosti financování městské hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, metro), a to včetně inteligentních dopravních systémů (ITS). Podle Mgr. Michala Ulricha z odboru fondů EU Ministerstva dopravy ČR umožní tento program České republice čerpat celkově až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) alokovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z Fondu soudržnosti (FS).

Program obsahuje jednu prioritní osu pro technickou pomoc a tři věcné prioritní osy (konkretizované do specifických cílů, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny):

1. Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

(Fond soudržnosti, 51 % celkové alokace – tj. cca 2,45 mld. eur): V rámci této prioritní osy budou podpořeny investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T (po r. 2016), multimodální nákladní dopravy (terminály), do drážních systémů městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy.

Specifické cíle:

  • Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.
  • Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T.
  • Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy.
  • Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy).
  • Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech.
  • Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku.

2. Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

(Fond soudržnosti, 28,3 % celkové alokace – tj. cca 1,55 mld. eur): Tato prioritní osa zahrnuje investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic na síti TEN-T, zavádění ITS na silnicích a v městském silničním provozu a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti.

Specifické cíle:

  • Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS.
  • Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti.

 

3. Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

(Evropský fond regionálního rozvoje, 19,2 % celkové alokace – tj. cca 0,63 mld. eur). Tato prioritní osa se zaměřuje na investice do výstavby a modernizace silnic I. třídy.

Specifický cíl:

  • Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T.

 

Čtvrtá prioritní osa je zaměřena na technickou pomoc, s alokací cca 0,07 mld. EUR, tj. 1,5 % celkové alokace z Fondu soudržnosti. Oproti předchozímu programovému období 2007–2013 byl tedy počet věcných os snížen z šesti na tři, což by mělo usnadnit čerpání a dát větší flexibilitu a provázanost při naplňování specifických cílů.

OPD2 počítá s využitím Integrovaných územních investic (ITI) i Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). Příjemci podpory se mohou stát vlastníci/správci dotčené infrastruktury a dopravních prostředků, případně další relevantní subjekty. Prostředky tedy půjdou prioritně do měst, kde budou realizovány Integrované územní investice v rámci příslušných ITI a IPRÚ a kde projekty pomohou vyřešit dopravní přetížení a emise. Města si tak budou moci zbudovat nové tratě či zrekonstruovat nebo zmodernizovat stávající tratě.

Oproti předchozímu programovému období jsou zde také změny u věcného hodnocení projektů. Bude zavedena expertní hodnotící komise, a protože se konkrétní potřeby jednotlivých měst mohou navzájem velmi odlišovat, bude zapotřebí vzít v úvahu jejich strategie. Oprávněnost projektů tak bude třeba doložit dokumenty, které budou respektovat principy plánů udržitelné městské mobility. Program OPD2 ukládá jako podmínku čerpání městům nad 50 tis. obyvatel vypracovat nové nebo rozšířit stávající strategické dokumenty za účelem zajištění strategických rámců mobility, které budou vypracovány podle analogických principů jako PUMM.

Podrobnosti jako hodnotící kritéria, termíny pro podání žádostí a další naleznete na www.opd.cz.