MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ - PROGRAM IROP

Rychlé shrnutí:

Podpora udržitelné mobility je zařazena také do programu IROP, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. Počítá jak s podporou formou výzev pro individuální projekty, tak s podporou přes tzv. integrované nástroje – Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Podrobnější informace naleznete na www.dotaceEU.cz/IROP

Stav čerpání k 1. 1. 2018 - SC 1.2 UDRŽITELNÁ DOPRAVA

 • Dne 30.11.2017 ŘO IROP vydal aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce uzavřené 24. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“. Hlavním důvodem aktualizace bylo upřesnění vztažené k environmentálnímu indikátoru 7 51 10 Počet osob přepravených veřejnou dopravou.
 • Dne 7.9.2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu do 72. výzvy IROP „Cyklodoprava II“. Zaregistrované žádosti o podporu převyšují alokaci výzvy o 214 %: zaregistrované žádosti v pozitivním stavu: 71 za 784 mil. Kč z EFRR
 • Dne 9.10.2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu do 73. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“. Zaregistrované žádosti o podporu převyšují alokaci výzvy o 102 %: zaregistrované žádosti v pozitivním stavu 51 za 1,151 mld. Kč z EFRR
 • K 30.11.2017 byl stav otevřené 50. výzvy IROP „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI“ následující: zaregistrované žádosti v pozitivním stavu 30 za 1,179 mld. Kč z EFRR; žádosti s vydaným Rozhodnutím 14 za 650 mil. Kč z EFRR
 • K 30.11.2017 byl stav otevřené 51. výzvy IROP „Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ“ následující: zaregistrované žádosti v pozitivním stavu 24 za 837 mil. Kč z EFRR; žádosti s vydaným Rozhodnutím 11 za 333 mil. Kč z EFRR.

Kontakt: Mgr. Martin Janda, vrchní ministerský rada Oddělení řízení Odbor řízení operačních programů; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, mob.:   +420 731 677 013 e-mail:  Martin.Janda2@mmr.cz

Podrobné informace k IROP:

Podpora udržitelné mobility je zařazena také do programu IROP. Tento program klade důraz na dlouhodobé strategické plánování a požaduje soulad s principy udržitelné mobility. Počítá také s integrovanými nástroji – Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Program je sestaven do čtyř věcných prioritních os s pátou osou technické pomoci. Celková alokace je 4,64 mld. eur. Osy jsou dále členěny do jedenácti věcně orientovaných specifických cílů, z toho dva cíle se týkají dopravy – podpora rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. třídy (více než 900 mil. eur) a podpora veřejné dopravy (473 mil. eur). IROP chce prioritně podpořit rekonstrukci/modernizaci 729 km silnic a 225 km nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras.

Pro městskou mobilitu je klíčová první prioritní osa – Infrastruktura, jejímž cílem je vytváření konkurenceschopných, dostupných a bezpečných regionů. Vedle rekonstrukce, modernizace, popř. výstavby silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti si klade za cíl také snižování nezaměstnanosti, umožnění efektivní dojížďky za prací, snížení expozice obyvatelstva emisím a hluku ze silniční dopravy, odstraňování překážek mobility v dopravně nejhůře dostupných regionech, zvyšování bezpečnosti, omezování kongescí, zkracování jízdních dob a zlepšování dostupnosti služeb a cílů veřejnou dopravou.

Udržitelná mobilita je podpořena ze specifického cíle SC 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, kde je alokováno přibližně 477 milionů eur a který je zaměřen na:

 • podporu veřejné dopravy a multimodality (přestupní terminály pro veřejnou dopravu, P+R, K+R, B+R);
 • aplikace moderních technologií v dopravě (telematika, informační a platební systémy);
 • zmírnění negativních dopadů v dopravě, např. nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel (vozidla pro veřejnou dopravu musí splnit Euro VI) a výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro ně;
 • zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy;
 • rozvoj cyklodopravy;
 • rozvoj zelené infrastruktury (doplňková aktivita k aktivitám viz výše).

Příjemci se mohou stát kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR a subjekty zajišťující dopravní obslužnost.

Každopádně projekty ve městech nad 150 tis. obyvatel musí prokázat, že naplňují Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility, resp. že jsou v souladu s Plánem udržitelné městské mobility (SUMP). Projekty v obcích do 150 tis. obyvatel pak musí být v souladu s principy udržitelné mobility.

Obsah Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility:

1. Soulad projektu s principy udržitelné mobility

 • dostupnost výstupů projektu všem skupinám obyvatel, s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu (hendikepovaní, senioři, děti)
 • zvýšení bezpečnosti dopravy
 • snížení znečištění ovzduší
 • snížení znečištění hlukem
 • snížení emisí skleníkových plynů
 • snížení spotřeby energie
 • příspěvek projektu k udržitelnému využití území v propojení s dopravním plánováním (dopravní infrastruktura a funkce v území) s cílem neprodlužovat vzdálenosti mezi nejfrekventovanějšími funkcemi
 • zlepšení účinnosti a hospodárnosti přepravy osob a zboží
 • zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu

2. Integrovanost řešení – synergické efekty

 • uveďte své realizované nebo připravované projekty na další aktivity SC 1.2

3. Participativní přístup

 • popište a doložte, jakým způsobem byl projekt projednán či připravován se zapojením veřejnosti a klíčových partnerů

Podrobnější informace naleznete na www.dotaceEU.cz/IROP.

Otázky a odpovědi:

 • Otázka 1: Pokud liniová stavba cyklo nebo projekt na zvýšení bezpečnosti (oddělení cyklo a pěších od místní komunikace) prochází více obcemi v IPRÚ a případně i obcemi v MAS, které mají svoji CLLD, jaký doporučujete nejlepší postup? Kdo má být žadatel?
 • Odpověď 1: Kdo bude příjemcem, záleží na dohodě mezi MAS a IPRÚ. Může být rozděleno na více navazujících projektů.
 • Otázka 2: U aktivit v oblasti cyklistické infrastruktury bychom se chtěli zeptat, zdali bude způsobilé i zavádění veřejných půjčoven kol.
 • Odpověď 2: Zavádění veřejných půjčoven kol způsobilé není.
 • Otázka 3: V souvislosti s přípravou Integrovaného regionálního operačního programu bych se Vás ráda zeptala, zda se v rámci SC 1.2 počítá i s podporou bikesharingu?
 • Odpověď 3: S podporou bikesharingu se v SC 1.2 nepočítá.
 • Otázka 4: Zřízení nabíjecích stanic pro elektrokola v blízkosti frekventovaných tras a cílových destinací (např. v průmyslové zóně).
 • Odpověď 4: Zřízení nabíjecích stanic pro elektrokola nebude v IROP způsobilé.
 • Otázka 5: Je možné jako rekonstrukci stávající cyklostezky doplnit chybějící veřejné osvětlení a současně odstranit bodové závady na cyklostezce (opatření pro zvýšení bezpečnosti)?
 • Odpověď 5: Rekonstrukce cyklostezky je možná v případě, že cyklostezka splňuje podmínku IROP, že cílem podpory je zvýšení regionální mobility pro cesty do práce, škol a za službami. Doplnění chybějícího veřejného osvětlení a odstranění bodových závad bude způsobilé. Rekonstrukce cyklostezek určených pro rekreační účely nebude způsobilá.
 • Otázka 6: V rámci IPRÚ plánujeme propojit fragmentovanou městskou síť cyklostezek. Při přípravě projektů jsme však narazili na problémy s výkupy pozemků. V místech několika plánovaných úseků se dnes nachází nezpevněné místní komunikace, které používají majitelé přilehlých nemovitostí za účelem příjezdu k těmto nemovitostem. Prodej pozemků pro stavbu cyklostezky podmiňují zachováním možnosti příjezdu autem. Prostorové omezení v dané lokalitě vylučuje paralelní vedení cyklostezky podél stávající nezpevněné komunikace. Vzhledem k platné legislativě to lze vyřešit jen tak, že část nové komunikace nebude označen jako cyklostezka, ale bude se jednat o zklidněnou místní komunikaci s dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou, která udělí výjimku vjezdu motorových vozidel majitelů nemovitostí za účelem obsluhy. V případě jednoho cca 2 km dlouhého úseku by se jednalo o 1,7 km klasické cyklostezky a zbývajících cca 0,3 km by bylo označeno dle výše uvedené specifikace, cyklista by zde měl zajištěn průjezd a jednalo by se v podstatě o cyklotrasu. Tyto situace jsou v urbanizovaném území bohužel velmi časté.Mohlo by se v celé délce jednat o uznatelné náklady? Nebo by byla uznatelná jen část, označená jako cyklostezka a zbytek by představovaly neuznatelné náklady, které by musel realizátor vynaložit za účelem nezbytného napojení uznatelné části cyklostezky?
 • Odpověď 6: V tomto případě by byl způsobilý jen úsek, označený jako cyklostezka, zbytek by byl nezpůsobilý v rámci SC 1.2 IROP. Investice do místních komunikací nejsou způsobilé.
 • Otázka 7: Může být cyklostezka v rámci jednoho projektu přerušena? Například 1 km nová cyklostezka s napojením na stávající místní komunikaci a na ni po několika desítkách nebo stovkách metrů pokračování cyklostezky?
 • Odpověď 7: Ano, cyklostezka může být v rámci jednoho projektu přerušena způsobem, který uvádíte.
 • Otázka 8: Jsou uznatelné i Stezky po chodce a cyklisty s odděleným provozem? (dopravní značka C10).
 • Odpověď 8: Ano, způsobilé budou i Stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (dopravní značka C10).
 • Otázka 9: Bude součástí uznatelných nákladů i např. odkud pozemků od Českých drah (právě např. u již zmíněných P+R)?
 • Odpověď 9: Nákup pozemku může být způsobilým výdajem do výše 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. Vzhledem k velkému zájmu o realizaci projektů ze SC 1.2, ale budou pravděpodobně způsobilé výdaje omezovány na vlastní realizaci projektu. Vymezení způsobilých výdajů bude uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce.
 • Otázka 10: Je možné v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ realizovat také cyklistické pruhy na stávajících komunikacích a opravy povrchů těchto komunikací?
 • Odpověď 10:Cyklistické pruhy je možné realizovat. Opravy povrchů budou způsobilé jen v části cyklistického pruhu.