SMART CITIES (CHYTRÁ MĚSTA)

Města a obce musí přinášet řešení pro potřeby jejich obyvatel tak, aby život v nich byl kvalitní a udržitelný. K tomu jim má pomoci celosvětový koncept Chytré město (Smart City), který cílí na zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zapojení občanů do jeho tvorby. 


Lidé v takovém městě budou rádi žít. Na webu Smart City Brand najdete mnohé inspirace, některé jsme pro vás i přeložili.Více o Vídni najdete zde.

Více o Ljublani najdete zde.


Platforma Smart City se soustředí zejména na rozvoj řešení v oblastech:

Platforma Města s dobrou adresou rozvíjí především oblast dopravy, ale nejen z pohledu moderních technologií, ale všech souvislostí, které ovlivňují dopravu a mobilitu.


Inteligentní město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení.

Koncept SC je programovou změnou vedenou politickou reprezentací města a je postupným procesem nikoliv stavem. Oproti běžnému plánování a provozu městských agend Smart City přináší zjednodušení procesu zapojení odborné i široké veřejnosti pomocí elektronických nástrojů (např. komunikační platformy či sociální sítě). Poskytuje možnost, aby strategie města nebyly tvořeny pouze odborně zdatným dodavatelem ve spolupráci s daným odborem města, ale pracovními skupinami sestavenými z odborníků z různých institucí, lokálních podnikatelů a zájmových spolků, které město efektivně koordinuje za použití elektronických médií. Výsledné strategie lze následně předložit k připomínkám na elektronických veřejných fórech a poté diskutovat s veřejností na otevřených setkáních, aby zavedení jejich finální podoby bylo občany majoritně přijato a zároveň, aby se do nich promítlo maximum myšlenek a nápadů. Takový postup předjímá i uvážlivé investice do nových technologií, které tyto nové programy podpoří, což má dopad na investiční, ale především na provozní náklady s technologiemi spojené.

Jednou z oblastí Smart City je i doprava.


Města můžeme budovat jedině společně.
Proto propojujejme občany, města a technologie (firmy, výzkumný a akademický sektor) tak, abychom vytvořili skutečně lepší města.

Platforma Svazu měst a obcí ČR si klade za cíl zejména kontinuální mapování možných řešení na trhu a pomoc při jejich implementaci.

Platforma Svazu měst a obcí ČR značky Města s dobrou adresou rozvíjí oblast dopravy.

UŽITEČNÉ ODKAZY

MMR - web Smart Cities (www.smartcities.mmr.cz).
Czech Smart Cites Cluster (www.czechsmartcitycluster.cz)
Lepší města - platforma Svazu měst a obcí ČR (www.lepsimesta.cz)
CityOne s.r.o. - informační portál (www.cityone.cz)
DEFINICE A TÉMATA

Zavedení chytrých řešení do oblasti dopravy může snížit nejen dopad přepravy osob a zboží na životní prostředí, ale také zvýšit bezpečnost na silnicích a v ulicích, snížit náklady městské hromadné dopravy a přispět ke změně preferencí obyvatel v duchu principů udržitelné mobility. Může tak pomoct snížit intenzitu a množství individuální automobilové dopravy způsobující výrazné emise do ovzduší.

Mobilita založená na hromadné přepravě, alternativních palivech a pěší nebo cyklodopravě dnes dostatečně nevyužívá potenciálu chytrých technologií. Ty přitom mohou přinést více informací a komfortu a pomoct zlepšit organizaci dopravy ve městě. Výsledkem je pak efektivnější řízení dopravy z hlediska přepravních výkonů na jednotky i z hlediska vynaložených nákladů. Doprava je tak rychlejší a bezpečnější a zároveň ekologičtější, s nižšími emisemi CO2 a dalších výfukových plynů.

Přehled podrobných témat:

Základní definice chytrého města v kontextu metodiky MMR - na webu Smart Cities (www.smartcities.mmr.cz). 

Chytré město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení.

Chytré město lze pro podmínky ČR v kontextu metodiky MMR definovat podrobněji takto:
Město, které holisticky řídí a integračně naplňuje svou dlouhodobou kvalitativně a číselně vyjádřenou strategii rozvoje, jíž kultivuje politické, společenské a prostorové prostředí města s cílem zvýšit kvalitu života, svou atraktivitu, a omezit negativní dopady na životní prostředí. Nasazením vhodných ICT technologií umožňuje svým občanům se do rozvoje města zapojit a uplatnit své nápady a náměty skrze komunitní programy či ekonomiku sdílení s cílem zlepšit komunikaci s městem a oživit veřejný prostor. Město tento proces přechodu na uvědomělou kulturu chování podporuje nasazením vhodných organizačních i technologických nástrojů 21. století, plošným, integrovaným a otevřeným způsobem s cílem zajistit interoperabilitu různých systémů a technologií a jejich synergického využití. Kvalitou života v konceptu SC se pak míní digitální, otevřené a kooperativní prostředí města, které je zdravé, čisté, bezpečné a pro občany ekonomicky zajímavé.

Definice chytrého města z pohledu dánské výstavy - Kodaňská řešení
KONCEPCE CHYTRÉHO MĚSTA ZPOCHYBŇUJE SOUČASNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ MĚST. VYŽADUJE POLITICKOU ODVAHU A HOLISTICKÝ PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ VEŘEJNÝCH VĚCÍ. JEJÍM CÍLEM JE ZAJISTIT EFEKTIVNÍ A TRVALE UDRŽITELNÝ RŮST. TOHO LZE DOSÁHNOUT TAK, ŽE SE DO TVORBY CHYTRÝCH URBANISTICKÝCH ŘEŠENÍ ZAPOJÍ JAK VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE, TAK KOMERČNÍ SEKTOR I SAMOTNÍ OBČANÉ.


CZECH SMART CITY INDEX

Je srovnávací postup pomocí indikátorů, které měří stav města, jeho zdroje, a vlivy na jeho “ekosystém” perspektivou základních principů chytrého města s cílem identifikovat slabá místa a možné přístupy k řešení problémů při současném zvyšování kvality života obyvatel.

Nový způsob jak rozumět městu
Existuje velké množství projektů, které se soustředí pouze na jednu vertikální oblast jako je energetická účinnost budov nebo veřejná doprava, a chybí jim systémový integrovaný přístup, který podporuje interoperabilitu a škálovatelnost. SCI proto volí maticový systém a funkční oblasti hodnotí napříč čtyřmi úrovněmi digitální transformace a dvěma společenskými doménami.

První zkušenost z EY Itálie
Smart City Index Italy pokrývá 116 italských statutárních měst a vychází z více než desetiletého systematického sledování implementace projektů v těchto městech. Pokrývá všechny oblasti fungování města, k čemuž využívá 471 indikátorů. Tento model je dále využíván na globální úrovni, ale vždy kalibrován na místní potřeby.

Co přinese Smart City INDEX českým městům ?
►Vyhodnotí stávající stav měst a zobrazí jejich silné a slabé stránky
►Přispěje k ujasnění priorit a hledání takových chytrých řešení a projektů, která budou městům šitá na míru
►Bude sledovat proměnu měst v čase a umožní vyhodnocení dopadu implementace chytrých řešení a projektů
►Porovná města navzájem a přispěje ke sdílení zkušeností

Co přinese Smart City INDEX
České republice?
►Nezávislou, komplexní, přehledně strukturovanou metodu
►Nástroj pro dlouhodobé komplexní sledování úspěšnosti implementace nových prvků smart
►Srovnávací, přehledovou soutěžní platformu, která vyzdvihne největší úspěchy a usnadní proces učení se
►Zdroj informací pro plánování vhodných projektů, jak na městské, regionální ale i národní úrovni
►Přehled o směřování českých měst a jejich připravenosti být vůdčí silou probíhající transformace
►Datový sklad, který rozšiřuje základnu otevřených dat (open data), a tím umožňuje rychlejší rozvoj podnikání a zároveň zahrnutí dodatečných indikátorů dle potřeb podnikatelských subjektů
►Leadership group, která podněcuje zúčastněné odborníky neustále rozvíjet pohled na měřitelnost smart a být otevřený novým ukazatelům

Stránka byla připravena s použitím podkladů prezentace společnosti EY, která zazněla v rámci jednání Pracovní skupiny MMR pro Smart Cities (31. 5. 2017). Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Autor prezentace Andrea Ćirlićová.


Ke stažení
Modul: Seznam podstránek