ELEKTROMOBILITA, ČISTÁ VOZIDLA A PALIVA

Vzhledem k řadě silných – především ekonomicko-politických - důvodů je nutné postupně snížit závislost (našich států i EU) na dovozu ropy. Konvenčně poháněná vozidla (na benzín a naftu) navíc emitují emise, které poškozují zdraví, budovy a materiály a životní prostředí. Hledají se proto cesty, jak nahradit klasická paliva z ropy jinými.

Tuto oblast řeší Národní akční plán čisté mobility (NAP CM). Měst se týkají níže uvedené oblasti:

 • Parkování na veřejných parkovištích zdarma pro vozidla na alternativní paliva
 • Zvýhodněné parkování na jinak vyhrazených místech pro vozidla na alternativní paliva
 • Využití pruhů pro autobusy a taxi vozidla s elektrickým/vodíkovým pohonem
 • Povinné kvóty pro developery na konektivitu dobíjecí infrastruktury

Evropská komise si klade za cíl snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů ve městech na polovinu do roku 2030 a jejich postupné vyřazení z provozu do roku 2050. Do roku 2030 je dalším cílem dosáhnout zajištění městské logistiky ve velkých městech v podstatě bez produkce emisí skleníkových plynů. K naplnění tohoto cíle mají přispět inovace a nové technologie, výstavba infrastruktury a vytvoření integrovaného evropského dopravního systému. Využití čistších paliv a pohonů je z tohoto pohledu prioritou.

Vhodná opatření pro naše město

 • zavádění vozidel na alternativní paliva (biopaliva, CNG, LNG), hybridy, elektrická/vodíková vozidla
 • přestavba motorů vozidel z naftových na CNG
 • využívání směsných paliv (B10-50)
 • výstavba elektrických dobíjecích stanic, sítí čerpacích stanic na CNG
 • výstavba elektrické trakce MHD a zvyšování její energetické efektivity
 • podpora vozidel na alternativní paliva/pohony (rezervovaná parkovací místa, možnost vjezdu do centra, kde je omezení pro konvenční vozidla, nabízení těchto vozidel v car-sharingových systémech, vozidla taxi apod.)
 • popularizace a informování veřejnosti o alternativních palivech a pohonech

Co dané téma také obsahuje:

 • možnosti rozvoje alternativních paliv (biopaliva 1. a 2. generace, CNG, LNG, LPG)
 • možnosti rozvoje elektrických/hybridních /vodíkových vozidel
 • úpravy vozidel
 • rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva
 • informování veřejnosti o nových čistších vozidlech/palivech
 • strategie rozvoje čistších paliv a vozidel a optimalizace jejich provozu

Biopaliva:

 • bioethanol – ethanol vyrobený z biomasy (např. obilí nebo řepy) nebo biologického rozkladu odpadů, užívaný jako biopalivo
 • bionafta – (m)ethylester vyrobený z rostlinného nebo živočišného oleje (např. řepky olejky), s kvalitou nafty, užívaný jako biopalivo
 • bioplyn – plynná pohonná hmota vyrobená z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, která může být vyčištěna až na kvalitu zemního plynu a používána jako biopalivo nebo dřevoplyn
 • bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl-ether) – ETBE vyrobený z bioetanolu. Objemové procento biopaliva v bio-ETBE je 47 %
 • syntetická biopaliva – syntetické uhlovodíky nebo směsi syntetických uhlovodíků vyrobené z biomasy
 • biovodík – vodík vyrobený z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, užívaný jako biopalivo
 • čistý rostlinný olej – olej vyrobený z olejných rostlin lisováním, vyluhováním nebo srovnatelnými postupy, surový nebo rafinovaný, avšak chemicky neupravovaný
 • Biopalivo může být používáno jako čisté (100%) nebo jako směs – např. B30 znamená směs 30 % bionafty a 70 % konvenční nafty.

Zdroj: www.civinet.cz

Stáhněte si...