FONDY A PROGRAMY EU

Finanční mechanismy EHP a Norska - Vstupem do EU v roce 2004 získala Česká republika přístup k čerpání prostředků Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norského finančního mechanismu.

Phare/Transition Facility - Program Phare – Jeho cílem je posílení veřejné správy a veřejných institucí tak, aby byly schopné efektivní činnosti uvnitř Evropské Unie; podpora sbližování legislativy s rozsáhlou legislativou Evropské Unie (acquis communautaire); podpora ekonomické a sociální soudržnosti.

Program Transition Facility - Pokračování poskytování pomoci programu Phare pro nové členské země v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita není dostatečná ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi.

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí - Z tohoto fondu se poskytuje finanční pomoc formou půjčky nebo grantu (tj. formou nevratné podpory).

Program LIFE - Komunitární program LIFE je finančním nástrojem úzce zaměřeným na životní prostředí. Program se dělí na dva podprogramy – Podprogram pro životní prostředí a Podprogram pro oblast klimatu.

Cíl Evropská územní spolupráce 2014-2020 (INTERREG) - Programy přeshraniční spolupráce (5 bilaterálních operačních programů: ČR - Polsko, ČR - Sasko, ČR - Bavorsko, ČR - Rakousko, ČR - Slovensko) a nadnárodní spolupráce 2014 - 2020.

Program švýcarsko-české spolupráce - Program má přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie, a dále přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky.

Operační program Infrastruktura (programové období 2004-2006)
Cílem OP Infrastruktura je zlepšení parametrů dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu a zajištění souladu se standardy EU a dalšími relevantními parametry, zlepšení životních podmínek v ČR redukcí negativních vlivů dopravy na životní prostředí a kvalitativní zlepšení dílčích složek životního prostředí. Financování projektů OP Infrastruktura bude ukončeno k 31.12.2008. Schváleno bylo 383 projektových žádostí v celkové výši uznatelných nákladů 384 898 224 EUR. Aktuální informace o OP Infrastruktura naleznete na www.opinfrastruktura.cz.

Operační program životní prostředí (programové období 2007-2013)
OP Životní prostředí přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (alokace 702 482 212 EUR) a Fondu soudržnosti (alokace 4 215 384 886 EUR). Všechny aktuální informace o operačním programu, vyhlášených výzvách a podmínkách poskytnutí podpory naleznete na www.opzp.cz.

Fond soudržnosti
Fond soudržnosti poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy (transevropské dopravní sítě) v členských státech Evropské unie, jejichž HDP (HNP) v přepočtu na obyvatele je nižší než 90% průměru EU a které realizují program „hospodářské konvergence“. Fond soudržnosti přispívá k posilování hospodářské a sociální soudržnosti EU. Míra pomoci EU poskytovaná fondem tvoří až 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů.

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)
V rámci Investičního plánu pro Evropu, jehož cílem je aktivovat v průběhu tří let veřejné i soukromé investice v rozsahu alespoň 315 miliard eur, byl v létě 2015 zřízen Evropský fond pro strategické investice (EFSI). EFSI se zaměřuje na investice v široké škále odvětví včetně infrastruktury, energetiky, výzkumu a inovací, širokopásmových sítí a vzdělávání. ESFI může taktéž podporovat malé a střední podniky.

V návaznosti na tyto aktivity byl zřízen Evropský adresář investičních projektů (EIPP - European Investment Project Portal), který má přispět k lepšímu fungování investičního trhu. Do internetového adresáře EIPP mohou realizátoři projektů vkládat své projekty a ukázat je tak potenciálním investorům po celém světě.

Otázky a odpovědi o Investičním plánu pro Evropu naleznete zde.

Operační program Životní prostředí (programové období 2014 - 2020)
OPŽP 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

  1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
  2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
  3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  5. energetické úspory.

Všechny aktuální informace jsou k nalezení na www.opzp.cz.