VEŘEJNÁ DOPRAVA


Příklad: Možnosti analýzy výstupů u veřejné hromadné dopravyPříklad monitoringu dle Místní agendy


Dílčí oblast - 1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

Návodné otázky:

 • Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, infrastruktury pro hendikepované spoluobčany, + dopravní značení cyklotras)?
 • Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
 • Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek)?


Příklad indikátorů:

 • Podíl nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě - % podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců (MHD, doplňkové spoje nad rámec základní dopravní obslužnosti, účelové spoje - např. školní).
 • Bezbariérovost komunikací - sleduje vývoj činnosti obcí směřující k budování (revitalizaci) infrastruktury environmentálně šetrných druhů dopravy a infrastruktury pro občany se sníženou pohyblivostí, vyjadřujeme v km
 • Vybavenost cyklistickými komunikacemi - Délka bezpečných komunikací v intravilánu vhodných pro cyklisty v poměru ku celkové délce komunikací v obci.
 • Vybavenost veřejných budov infrastrukturou pro cyklisty - % podíl budov v majetku města a jím zřízených organizací.


Dílčí oblast - 2 Snižování nutnosti používat individuální automobilovou dopravu a podpora alternativních druhů dopravy


Návodné otázky

 • Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, cyklostezky a cyklotrasy, infrastruktury pro pěší, infrastruktury pro tělesně hendikepované, atd.)?
 • Jak je řešena MHD na území města (vytvoření – zachování vazeb na jednotlivé druhy dopravy (terminály, přestupní uzly), zajištění potřeb občanů (doprava do škol, doprava do zaměstnání)?
 • Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
 • Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
 • Jaké jsou využívány Integrované plány dopravy?

Příklad indikátorů:

 • Přeprava cestujících ve veřejné dopravě - Počet cest na obyvatele za rok
 • Dostupnost spojení veřejnou dopravou – hodnocení nabídky spojů veřejné dopravy pomocí známky (-2, -1, 0 +1, +2) samostatně za pracovní dny a za dny nepracovní
 • Příprava a realizace komplexního plánu mobility, či obdobného strategického dokumentu - Binární kritérium ano/ne
 • Zavedený systém regulace parkování a dopravy - Binární kritérium ano/ne

Příklad oblasti měření a stanovení cílů: Používání obnovitelných zdrojů

Indikátor: Energetická efektivita dopravního sektoru / ekonomiky
Měření / potřebná data

 • Struktura vozového parku na měřeném území (typ paliva a spotřeba)
 • Změna v množství ujetých km motorovou dopravou v oblasti

Příklady konkrétních indikátorů ve vztahu k nízkoemisním vozidlům:
 • Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD a ostatní dopravní obslužnosti - % podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců
 • Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém množství dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací - % podíl z celkové sumy kilometrů ujetých vozidly