ZÁKLADNÍ INFORMACE

Amsterodamský pakt z roku 2016 je základem pro vznik Městské agendy pro EU – nové pracovní metody pro tematická partnerství, jejichž cílem je optimalizovat využití rostoucího potenciálu měst a podílet se na řešení společenských problémů. K naplnění cíle má vést především intenzivnější spolupráce mezi městy, regiony, členskými státy EU, Evropskou komisí a dalšími partnerskými organizacemi. Městská agenda pro EU stanovuje 12 prioritních témat, na jejichž základě bylo založeno 12 tematických partnerství, a jedním z nich je Partnerství pro městskou mobilitu.

Cílem partnerství je otevřené a transparentní víceúrovňové vládnutí, které pomůže naplnit širší cíl Městské agendy pro EU, a tím je maximální využití potenciálu měst ve prospěch cílů EU a příslušných národních priorit při plném respektování zásad a kompetencí subsidiarity a proporcionality.

Městská agenda, jejíž implementace stojí na dobrovolné angažovanosti zájmových partnerů v práci pro partnerství, usiluje o zapojení orgánů městské samosprávy do procesu přípravy strategických a politických koncepcí i do realizace politiky a strategie EU. Zřejmým cílem Městské agendy je tedy posílit roli měst v evropské politice a definovat zbytečné překážky, které stojí v cestě úspěšné implementaci politiky EU, a pokusit se je překonat. Pokud se to podaří, orgány městské samosprávy budou moci pracovat systematičtěji a souvisleji a evropská politika bude na úrovni měst vstřícnější a efektivnější.

Městská agenda pro EU se konkrétně zaměřuje na tři pilíře politiky EU: lepší regulace, lepší financování a lepší znalosti.

 

Governance partnerství

Partnerství pro městskou mobilitu tvoří pět členských států, dva regiony, osm měst, tři generální ředitelství EK, Evropská investiční banka, dvě evropské zastřešující organizace a čtyři zainteresované subjekty: 

 • Členské státy: Česká republika (spolukoordinátor), Kypr, Finsko, Rumunsko, Slovinsko
 • Regiony: Skåne, Valonsko
 • Města: Karlsruhe (spolukoordinátor), Bari, Bielefeld, Burgas, Gdyně, Malmö, Nijmegen, Torres Vedras
 • Organizace: CEMR, EIB, EUROCITIES
 • Zainteresované subjekty: Evropská cyklistická federace, POLIS, UITP, Walk21
 • Evropská komise: DG Regio, DG Move, DG Envi

Kromě oficiálních partnerů je ještě několik subjektů, které v Partnerství zastávají funkci pozorovatele – URBACT, Německé federální ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, stavebnictví a jaderné bezpečnosti (BMUB), a dále Holandské ministerstvo vnitra.

Setkání jednotlivých partnerů probíhají pravidelně a často; předmětem jednání jsou další kroky Partnerství a diskuze o učiněném pokroku. Za účelem vypracování potřebných opatření a aktivit fungují v Partnerství pracovní skupiny. Na návrzích opatření se podílejí všechny.


Cíle a priority

Městská mobilita v současnosti musí reagovat na měnící se podmínky: rostoucí dopravní přetíženost, s kterou souvisí hlukové znečištění a škodlivé emise v ovzduší, klimatické změny, nutnost hledat alternativy k fosilním palivům a dalším vyčerpatelným zdrojům, postupující urbanizace a rozpočtové krize ve veřejné sféře. Tyto faktory determinují rozvoj dopravy a mobility v Evropě. Hlavním úkolem je s využitím vzájemně propojených metod, strategií a opatření vytvořit takový systém mobility, který zvládne vyřešit zvyšující se poptávku po mobilitě. Koncepce městské mobility pak musí řešit především propojení příměstských částí a metropolitních oblastí, ale i městský prostor a environmentální a sociální kompatibilitu. Tento akční plán je rovněž v souladu s mezinárodními dohodami, které se týkají tohoto tématu a které EU v současnosti podepsala či podepisuje. Především se jedná o Novou městskou agendu (Habitat III) a Cíle udržitelného rozvoje OSN.

Mobilita je téma intenzivně propojené s celou řadou oborů, důležitých pro integrovaný rozvoj měst – udržitelný rozvoj měst, klimatické změny v městských oblastech, inovativní mobilita nebo sociální města a design orientovaný na člověka. Jde o vzájemně se překrývající obory, kterými se zabývá široká škála partnerských subjektů v rámci síťových struktur. Kromě toho existují významné vazby mezi mobilitou a zdravotními aspekty. Především motorová doprava má negativní dopad na zdraví místních obyvatel, a naopak individuální dopravní volba, zvlášť v případě aktivních způsobů dopravy, může nabídnout řadu zdravotních benefitů.

Témata Městské agendy EU jsou rovněž vzájemně propojená a dotýkají se všech oblastí rozvoje měst. Mnoho společných aspektů a vazeb můžeme vidět především mezi Partnerstvím pro udržitelné využívání půdy a Partnerstvím pro kvalitu ovzduší:  

 • Plánování rozvoje měst a rozvoj mobility musíme vnímat jako dvě strany jedné mince, protože doprava a mobilita jsou proměnné, které závisejí na strukturách osídlení a na využívání půdy.
 • Silné propojení mezi mobilitou a kvalitou životního prostředí musíme využít jako způsob, jak efektivně přispět k dosažení stanovených limitů v oblasti klimatu, kvality ovzduší a hluku.

Tyto vazby mezi Partnerstvími byly předmětem zkoumání během bilaterálních setkání, organizovaných v kontextu setkání koordinátorů nebo bilaterálních výměn v rámci postupující práce v Partnerstvích.

Jak je uvedeno v Amsterodamském paktu, cíle Partnerství pro městskou mobilitu

…”mají vést k udržitelné a efektivní mobilitě. Partnerství klade důraz na: veřejnou dopravu, měkkou mobilitu (chůze, jízda na kole, veřejný prostor), dostupnost (pro osoby s postižením, starší osoby, děti a mládež atd.) a efektivní dopravu s kvalitní vnitřní (místní) a vnější (regionální) konektivitou.“

V souladu s těmito cíli se Partnerství pro městskou mobilitu snaží usnadnit společnou cestu k více udržitelné a efektivní městské mobilitě. Partnerství klade důraz na středně- a dlouhodobou perspektivu městské mobility. Aby se podařilo tyto ambice naplnit, Partnerství definovalo čtyři témata k řešení a ustanovilo následující pracovní skupiny:

Důraz na tyto tematické priority je výsledkem diskuzí, které proběhly v rámci počáteční kontrolní fáze partnerství, popsané v Orientačním dokumentu z května 2017. Tento dokument rovněž popisuje fungování Partnerství s pracovními podmínkami a přehledem pracovního plánu, vč. časového rozvrhu a výstupů. Dokument během několika diskuzí schválila Skupina pro rozvoj měst a Valná hromada k problematice měst na jaře 2017 během estonského předsednictví EU.

Cílem tohoto akčního plánu je prosadit návrhy opatření a aktivit, nutných pro řešení problémů, které souvisejí s výše uvedenými tématy. Kromě toho i uvádí, co je nezbytné pro implementaci těchto opatření, a poskytuje přehled přidružených aktérů a časového harmonogramu.

 

Komunikační strategie a aktivní pomoc

Vzhledem k tomu, že téma městské mobility už do značné míry pokrývají jiné iniciativy, Partnerství pro městskou mobilitu nesmí jen kopírovat práci dalších aktérů, ale musí hledat otázky a témata, kterými se doposud žádný z nich nezabývá. Opatření by měla řešit reálné a důležité potřeby, které se týkají významného počtu měst či členských států EU; dále by měla být v zájmu zjednodušení realizace jasně a podrobně definovaná a proveditelná. Z tohoto pohledu je zcela zásadní víceúrovňová správa Partnerství, stejně jako zapojení iniciativ, sítí a expertů na mobilitu na všech úrovních.

Pro úspěch Partnerství je stejně důležité zapojit do aktivit politické činitele na místní, regionální i celostátní úrovni. Proto uspořádali političtí a vedoucí představitelé Partnerství společné setkání, které následovalo hned po pravidelném partnerském mítinku v březnu 2018 v Karlsruhe. Na setkání bylo zdůrazněno, že Městská agenda pro EU je jedním z nejdůležitějších a nejslibnějších nástrojů pro posílení městské dimenze v politice na všech úrovních vlády a správy. Společné prohlášení z tohoto setkání viz příloha.

K navrhovaným aktivitám a opatřením probíhaly od 15. února do 9. dubna 2018 veřejné konzultace. Tato zpětná vazba ze strany veřejnosti byla součástí procesu hodnocení aktivit a doporučení, která vzešla z práce Partnerství. Pro akční plán a plánované aktivity a doporučení byly přínosem poznatky a komentáře, které poskytli oslovení odborníci a zainteresované subjekty. Sešlo se cca 100 reakcí od 47 různých respondentů.

Partnerství také uspořádalo nebo samo navštívilo několik konferencí, mítinků a seminářů, na kterých proběhly prezentace, diskuze či propagace jak Partnerství, tak jednotlivých navržených aktivit:  

 • Každoroční konference POLIS, Rotterdam, prosinec 2016
 • EUROCITIES fórum mobility, jaro a podzim 2017 a 2018
 • Fórum CIVITAS 2017 a 2018, Torres Vedras, Umea
 • Fórum Cities, Rotterdam, listopad 2017
 • Expertní skupina členských států EU pro městskou mobilitu, Brusel, duben 2018
 • Německý workshop během konzultační fáze, Karlsruhe, květen 2018
 • Holandský workshop během konzultační fáze, Nijmegen, květen 2018
 • CEMR expertní skupina pro mobilitu 2018
 • Urban Intergroup při Evropském parlamentu - mítink se snídaní, Brusel, říjen 2018
 • Několik regionálních a celostátních konferencí k tématu městské mobility
 • Newslettery angažovaných sítí a partnerských subjektů
 • Setkání Poradního výboru (měsíčně či čtvrtletně)[1]

Výsledky, které přinesla konzultační fáze, byly zohledněny při přípravě akčního plánu.

[1] Poradní výbory založili oba spolukoordinátoři (Česko a město Karlsruhe), aby sloužily jako interní podpora pro návrhy kroků, které učinili oba koordinátoři.