MIINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Rychlé shrnutí:

Aktivity rezortu průmyslu a obchodu souvisí s vládním dokumentem – Národním akčním plánem čisté mobility, který má ambice přispět ke snižování emisí a řešení problémů ve městech snížením závislosti na kapalných palivech, diverzifikací zdrojového mixu a zajištěním vyšší energetické účinnosti v dopravě. Tento dokument má naplnit požadavky směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, má vytvořit koncepci rozvoje čisté mobility s vazbou na energetické a environmentální cíle a dopravní strategii ČR.

Z požadavků na zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, mj. vyplývá, že je nutno zajistit vybudování veřejných dobíjecích stanic pro vozidla na elektrický pohon (do r. 2020), plnicí stanice pro vozidla na CNG (do r. 2020 města/do r. 2025 hlavní síť TEN-T), plnicí stanice pro vozidla na LNG (do r. 2025). Národní akční plán čisté mobility (NA PCM) na tyto požadavky reaguje a strategicky nastavuje dotační rámec pro vozidla s čistým pohonem. Čistou mobilitu vnímá jako technologie, přístupy a trendy v silniční automobilové dopravě, jejichž cílem je snižování emisí a závislosti na klasických kapalných palivech (elektromobilita, vozidla poháněná plynem apod.).