AKČNÍ PLÁN

Akční plán Partnerství pro městskou mobilitu

Tento akční plán obsahuje seznam devíti hlavních aktivit, které jsou rozděleny do skupin pod čtyři hlavní témata, uvedená výše. Aktivity jsou podrobně popsány ve 2. části dokumentu. Ve 3. části pak následuje soubor doporučení k tomu, jakou roli mají města a regiony v současném finančním rámci EU a ve zkvalitňování přeshraniční mobility. 4. část představuje analýzu akčního plánu ve světle hlavních priorit UAEU a UN SDGs.

Členové Partnerství definovali devět aktivit, které budou realizovány v rámci Partnerství:


GOVERNANCE A PLÁNOVÁNÍ:

OPATŘENÍ 1: Posílení víceúrovňové spolupráce a governance

Cílem opatření je shromažďovat a sdílet příklady praktických zkušeností s víceúrovňovou governancí a partnerskými postupy, které byly realizovány v městských a funkčních městských oblastech v celé Evropě, včetně programů plánování a financování.

OPATŘENÍ 2: Posílení přijetí plánů udržitelné městské mobility

Cílem opatření je poskytnout:

  • Jasnější obraz současného stavu implementace PUMM v zemích EU;
  • Městská databáze bude obsahovat informace o plánech městské dopravy a mobility ve městech a obcích v evropských státech, především pak měst s více než 100 000 obyvateli, menší města budou do databáze zařazena případ od případu, podle dostupnosti relevantních informací;
  • Přehled a analýzu národních rámců pro rozvoj PUMM ve všech 28 členských státech;
  • Aktualizace pokynů pro PUMM, která zohledňuje poslední technologický a politický vývoj.


VEŘEJNÁ DOPRAVA A DOPRAVNÍ DOSTUPNOST:

OPATŘENÍ 3: Vyhodnocení osvědčených praktických postupů k zajištění dostupné veřejné dopravy

Cílem opatření je zjistit, jak jsou systémy veřejné dopravy ve městech a regionech dostupné (technicky, finančně, komunikačně a organizačně). Zjištěné údaje nám pomohou určit, jaký je dopad jednotlivých osvědčených metod a strategií, a následně optimalizovat rozhodovací procesy na všech úrovních vlády a správy.

OPATŘENÍ 4: Širší využití ekologicky čistých autobusů

Ekologicky čisté autobusy (s alternativním pohonem) přinášejí do městských oblastí celou řadu výhod. Snižování hladiny emisí skleníkových plynů, znečišťujících látek v ovzduší a hluku ve městech, to vše jsou významné benefity pro zdraví člověka. Cílem tohoto opatření je podporovat širší zavádění ekologicky čistých autobusů na trh.

 
AKTIVNÍ ZPŮSOBY DOPRAVY A VEŘEJNÝ PROSTOR:

OPATŘENÍ 5: Vypracování pokynů platných pro infrastrukturu pro aktivní mobilitu a vhodné financování

Zatím neexistují žádné evropské normy či doporučení k navrhování a realizaci bezpečné, pohodlné, přímé a atraktivní infrastruktury pro chodce a cyklisty. V několika členských státech EU nebo konkrétních městech informace zcela chybí. Proto je cílem opatření přispět k vypracování evropských pokynů a podpořit členské země v přípravě vlastních pokynů. Dalším cílem je uvolnit větší počet investic do pěší a cyklistické infrastruktury.

OPATŘENÍ 6: Podpora a propagace aktivní a udržitelné mobility mezi veřejností

Opatření je zaměřeno na faktory a úkoly, které jsou nezbytné a především smysluplné pro propagaci a podporu udržitelné a aktivní mobility v zemích EU. Opatření vychází z plánované studie přístupů k plánům mobility na školách a ve firmách.

OPATŘENÍ 7: Redukování rozdílů mezi směrnicemi pro vjezd vozidel do městských oblastí

Rostoucí počet různých přístupů k tomu, jak se mají vozidla pohybovat ve městech, zvyšuje zmatek v řadách místních obyvatel i firem. Cílem opatření je zvýšit transparentnost a, pokud to jde, posílit efektivitu stávajících přístupů.

 

NOVÉ SLUŽBY MOBILITY A INOVACE:

OPATŘENÍ 8: Zkoumání nových služeb mobility a jejich možného zavádění

Dopravní systém budoucnosti bude kombinovat dopravní služby, které umí shromažďovat dopravní data a komunikovat s okolní infrastrukturou. Téma nových služeb v oblasti mobility reflektuje dynamické změny v tomto odvětví. Cílem opatření je prozkoumat, jak může zavádění nových služeb mobility přispět k řešení dopravních problémů z hlediska veřejnosti i dopravních úřadů.

OPATŘENÍ 9: Nastavení evropského rámce pro podporu rozvoje inovací v oblasti městské mobility

Cílem opatření je připravit doporučení pro optimalizaci rámcových podmínek tak, aby se města i regiony mohly snadněji ucházet o inovativní projekty a financovat je. Dalším cílem je podpora širší implementace úspěšných pilotních projektů.