ROLE VEŘEJNÉ SPRÁVY = ZODPOVĚDNOST ZA ROZVOJ MĚSTA


Možná už někdo slyšel o Lipsku, Lublani, či Vídni, jakým způsobem řeší problémy s automobilovou dopravou, či jak se jim daří měnit veřejný prostor. Za změnami ovšem vždy někdo stojí a měl by to být především osvícený politik, za kterým stojí rada města a pak samozřejmě schopní úředníci, kteří berou svou práci jako své poslání. Procesy, metodiky, plány, strategie jsou fajn, ale pokud chybí tah na bránu, moc se toho nezmění.


Třeba takové Lipsko před 25 lety patřilo k výhodoněmeckému bloku a stálo tak na pomyslné startovací čáře společně s českými a slovenskými městy. Lipsko přitom dnes patří k městům s nejvyšší kvalitou života v Německu. Dnes o sobě může hrdě tvrdit, že je město s DOBROU ADRESOU. Příběh proměny tohoto města by měl být učebnicovým příkladem pro naše města.

Podívejte se, jak se v Lipsku inspirovalo město Pardubice v roce 2013. Může inspirovat i vás.12 DOPORUČENÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU


Vize je o osobním přesvědčení.

Politk bez vize, je jako loď bez kormidelníka. ZÁKLADEM JE MÍT VIZI,  která se projeví v detailu.


Strategie není kus papíru, ale živý dokument.

Vizi rozvádí STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA, která vede k naplnění cílů a konkrétních opatření. 


Strategie v evropském a národním kontextu.

Vždy je dobré si ověřit, zda naše město vychází z vyšších strategických dokumentů.


Co je třeba vědět o plánování?

I když možná odpověď znáte, tak klikněte a budete překvapení.


Plán udržitelné městské mobility

Jedná se o dokument, který je podřízen strategickému dokumentu města. Mimo jiné si klade tuto otázku: "Potřebuješ auto do 5 km?"


Smart Cities.

I tento dokument je podřízen strategickému dokumentu města. A je o člověku, nebo o chytrých technologiích?


Strategii lze naplňovat jen s kvalitním týmem úředníků.

Celé to musí někdo koordinovat. POTŘEBUJEME TÝM A KOORDINÁTORA. 


Rozpočet města má k dispozici jen jeden balík peněz.

Dá se zrealizovat cokoliv. K tomu je ale třeba mít akčí plán, s reálným rozpočtem.


Je dobré znát, kde získat dotace.

Vize mohou být velké. Pokud nestačí rozpočet, mohou pomoci dotace.Občanská společnost hraje důležitou roli.

Rozvoj města je aktivita, která je jen částečně řízená veřejnými orgány. 


A jak se pozná, že jdete správným směrem?

 POMOCÍ INDIKÁTORŮ A PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ.


Od vize k detailu. Pár příkladů závěrem.

Dobré příklady ze zahraničí nikdy neuškodí.  Když to jde tam, může jít i u nás?

Co může udělat politik?

Iniciujte proces přípravy, či REALIZACE tzv. Plánu udržitelné městské mobility (PUMM). Jedná se o dynamickký proces, který se opakuje v cyklech.

 1. Konzultujte s vedoucími odborů pro plánování rozvoje města a pro mobilitu jejich názory na strategičtější přístup k plánování mobility ve vašem městě.
 2. Vytvořte výbor pod vaším předsednictvím, který bude dohlížet na celý proces PUMM.
 3. Konzultujte znalostní platformy, které vám pomohou strukturovat strategický proces.
 4. Zjistěte, zda vaše cíle a ambice může podpořit některý z národních podpůrných programů nebo některá z mezinárodních iniciativ.
 5. V rámci vaší administrativy jasně rozdělte zodpovědnosti a nutné zdroje a pravomoci.

Příprava a zpracování plánu:

 1. Uzavřete smlouvu na nutnou konzultační pomoc pro odpovědný subjekt (úspěšné poradenství však vyžaduje silnou angažovanost ze strany vaší administrativy!)
 2. Vypracujte, nebo monitorujte implementaci podle plánovacího cyklu PUMM.

Realizace plánu:

 1. Urychlete realizaci balíčku nákladově-efektivních opatření („quick wins“), definovaných v PUMM.
 2. Průběžně monitorujte realizaci akčního plánu, abyste v případě zpoždění nebo jiných problémů mohli zasáhnout
 3. Zjišťujte, jaké jsou dopady realizovaných opatření, pokud je to nutné, proveďte úpravy, pravidelně aktualizujte plán (je dokázáno, že je vhodné každých 4 – 7 let reagovat na měnící se okolnosti a podmínky a ujistit se, že vaše město stále směřuje k udržitelné mobilitě).

Součástí PUMM je vedle tvrdých opatření, jako jsou nové autobusové nebo tramvajové linky, i celá řada nákladově-efektivních opatření, která zvýší kvalitu mobility ve vašem městě a jsou vhodnou a velmi účinnou alternativou k rozsáhlým investicím do silniční infrastruktury. Vzhledem k tomu, že plány udržitelné městské mobility usilují o sladění udržitelných dopravních projektů s rozpočtovými omezeními ve vašem městě, může město pod vaším vedením zvládnout i mnohem víc.


Závěrem. A co vlastně znamená slovo POLITIKA?

České slovo (politika) má několik významů, je ekvivalentem tří anglických termínů, které však operují na různé rovině obecnosti.

 • politika ve významu anglického polity představuje strukturálně-funkční rámec politického procesu a politických aktivit (tento význam je blízký politickému systému společností, můžeme si pod ním představit například státní zřízení, ústavu, volební a stranický systém apod.);
 • politika ve významu anglického politics představuje politický proces střetávání zájmů, arény, v nichž se pohybují a vyjednávají politici (do politiky s tímto významem tedy patří konkrétní političtí aktéři, jako jsou politické stranypolitici);
 • politika ve významu anglického policy je programem, opatřením, krokem či záměrem, není spojená s aktéry, ale s tématy (např. vzdělávací politika, atd.). Nositelem politiky (ve významu policy) nemusí být jen političtí představitelé, ale v zásadě kdokoliv (mzdová politika firmy, protidrogová politika školy). V našem případě se jedná o politiku řešení dopravy a mobility vycházejících z principů této Akademie městské mobility.

V otevřených společnostech demokracií vstupují do politiky politické subjekty politickým přesvědčováním (argumentací zúčastněných stran) a vyjednáváním (často kompromisní dohodou) a tak vytvářejí či spoluvytvářejí politická rozhodnutí. Mezi takové subjekty mohou patřit jednotlivci (občané), stejně jako organizace (politické stranyhnutí, spolky a jiné zájmové skupiny). Vynutitelnost politického rozhodnutí je zajištěna autoritou (která vykonává politickou moc).


V přeneseném smyslu znamená politika chování a jednání jednotlivce nebo skupiny nebo nasazení prostředků (ať legitimních, nebo ne) k dosažení určitého cíle.

Cílem je tedy změna.  Není nic jednoduššího, než vytvořit strategii, s jejichž pomocí se zrealizují vizionářská opatření. Příkladem nám může být video "Slanské vrchy", které bylo odprezentováno na konferenci už v roce 2007. Tenkrát byla pro region zpracována strategie rozvoje území a její tvůrci udělali krátké video, které poutavou formou představilo tuto strategii - https://www.youtube.com/watch?v=dxpGhffK7Us.

V rychlém sledu se zde střídá např. rozbitá a nová cesta, starý a nový pension, stará a nová kavárna atd. Každému hned dojde, kde by region mohl být. Smutné je, že i po 10 letech je na tom region podobně, strategie, nestrategie, iniciativa, neiniciativa.