O AKADEMII a o MĚSTECH S DOBROU ADRESOU

Modul: Seznam podstránek

Vítejte na stránkách Akademie městské mobility, které mají pomoci politikům, úředníkům, vědcům, inženýrům a občanům vybudovat Města s dobrou adresou, která mají symbolizovat kvalitní řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy (odtud je odvozen název stránky www.dobramesta.cz). Úkolem je nabídnout pohled na dopravu z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“

Chceme tím připomenout fakt, že nejde jen o získání informací, ale dokázat je aplikovat do praxe - vytvořit Město s dobrou adresou se svými důsledky:

 • Dobrá adresa je vizitka každého města nebo oblasti. Tato marketingová značka obsahuje informaci, že místo je vhodné jak pro mladé lidi, rodiny s dětmi, tak i pro seniory. V případě mladých lidí tedy to znamená mít dostatek dětských školek, míst na hraní, dobré spojeni městskou hromadnou dopravou za ceny, které si mohou mladí dovolit zaplatit. Stejná pravidla platí i pro starší občany.
 • Město s „dobrou adresou“ při plánování městských čtvrtí bere ohled na to, aby byly živé a nevytvářela se zde ghetta.
 • Dobrá adresa platí jako pojem i pro investory. Když se rozvíjí nový projekt, musí mít město zájem a prakticky i rychlou reakci na jeho potvrzení. Pro město to znamená nutnost spolupráce s ostatními úřady, aby táhli všichni za jeden provaz jako tým.
 • Přítomnost silných investorů zvýší reputaci města a je lákadlem pro další firmy (například pokud mají v Lipsku sídlo automobiliky jako Porsche, BMW, samo o sobě to spoluvytváří obraz města s dobrou adresou). To ale zároveň vyžaduje, aby město mělo dostatek kvalitních bytů či domů a pozemků, aby tu byla možnost nejen investovat ale také bydlet.


Akademie městské mobility vzdělává v několika oblastech, které ovlivňují "Dobrou adresu":

Struktura webového portálu:

 • GOVERNANCE - správa a plánování: nabízíme 12 doporučení pro veřejnou správu.
 • DOSTUPNOST a veřejná doprava: Cíle našich cest mají být dostupné. Pokud víme, že většina našich cest se většinou týká krátkých vzdáleností, pak je potřeba tomu přizpůsobit i plánování, které počítá s chodci, cyklisty, lidi s omezenou pobyhlivostí, dětmi, seniory. Vlajkovou lodí je význam kvalitní veřejné dopravy, která je propojená s ostatními druhy doprav-
 • VEŘEJNÝ PROSTOR a aktivní doprava: pokud víme, že veřejný prostor je jen jeden, ale přitom všichni lidé chtějí všechno, více parkovacích míst, více cyklistických opatření, více bezpečí pro chodce, více prostoru pro děti, více zeleně, pak se musíme někdy rozhodnout, komu dát občas přednost a proč.
 • INOVACE: chceme upozorňovat na moderní technologie a služby, které nám mají pomoci vybudovat udržitelnou mobilitu. Ano téma, které dnes hodně často uslyšíme.

Kromě těchto čtyř základních témat jsou podporována další dvě průřezová témata, kterými jsou životní prostředí & zdravíbezpečnost & bezpečí v dopravě.


Samotný název Město s dobrou adresou vznikl na základě spolupráce s městem Lipsko, které patřilo před 25 lety k výhodoněmeckému bloku a stálo tak na pomyslné startovací čáře společně s českými a slovenskými městy. Lipsko přitom dnes patří k městům s nejvyšší kvalitou života v Německu. Dnes o sobě může hrdě tvrdit, že je město s DOBROU ADRESOU. Příběh proměny tohoto města je opravdu inspirací i pro:

 • Politiky: ptáme se, co považují politici za nejlepší volbu a co jsou ochotni financovat! Je tedy potřeba zajistit politickou podporu: tu lze hledat v organizacích a lidech, kteří mohou využít svou pravomoc k vytvoření plánu a realizaci a financování plánu; nacházejí se především v politických subjektech.
 • Stratégy, úředníky, vědce a inženýry: ptáme se, jaké strategie předkládají odborníci jako řešení a jsou technicky proveditelné! Je potřeba použít přístup, který zajistí kompetence nad dopravními sítěmi a službami a dále zajistí technickou dokonalost ve vývoji plánu: odborné znalosti, dovednosti, data a informace jsou nejen o sektoru dopravy, ale i o oborech, které s dopravou souvisejí, jako územní plánování, ekonomický rozvoj, životní prostředí a energie. Streategii ale vždy nakonec schvalují politici.
 • Občany: ptáme se, které problémy považuje širší veřejnost za urgentní! Je tedy potřeba znát problémy, které determinují veřejné mínění (a možností, jak je ovlivnit), musí se zajistit přístup k těm veřejným činitelům, kteří mohou budovat veřejnou podporu; nacházejí se především v takových veřejnoprávních subjektech, které díky svým schopnostem, kompetencím a postupům mohou proniknout do problémového proudu a mají povědomí o tom, co stakeholdeři a občané města považují za problém i za možné řešení.

 

Webové stránky spravuje spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Odbornou garanci nad portálem převzaly čtyři vysoké školy: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, VŠE v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci. Ve spolupráci se spolkem NaKole, z.s. jsou zveřejňovány informace na sociálních sítí.

Nicméně jsme si vědomi toho, že doprava a mobilita ve městech je velmi komplexní téma, které se dotýká mnoha oborů a odvětví a vyžaduje angažovanost řady dalších organizací a spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. počítá s jejich  postupným zapojováním do společných aktivit.