Lipsko - Strategie mobility 2030, aneb dělají to jinak.

17. 08. 2018

Vize s scénáře pro Lipsko by vlastně mohla být naprosto nudná informace. Překvapila by někoho následující vize? Mobilita by měla být bezpečná, spolehlivá, čistá, cenově dostupná a měla by být přístupná pro každou skupinu obyvatel. Mobilita by měla být realizovatelná kdykoliv s využitím vhodného způsobu dopravy! Asi ne, neboť vizi nepřikládáme podstatný význam. Není pro nás směrem, posláním, ale jen slohovým cvičením. Nebo je tomu jinak? Každý náš plán udržitelné městské mobility má také své scénáře. Procesy jsou sice naplněné, ale zkušenosti z měst naznačují, že nerozumíme významu takových scénářů.

Cílem není zpochybnit tvorbu vizí a scénářů, ale chceme ukázat na rozměry, které jsou v Česku přehlížené. Důsledkem je, že máme vize a scénáře jen na papíře.  V příloze sice najdete prezentaci o Strategii mobility 2030 města Lipska, ale bez komentáře by mnohým moc neřekla. Proto přinášíme pár postřehů z přednášky, který stručně shrnují podstatu tvorby vizí a scénářů. Později ještě zveřejníme rozhovor s vedoucím odboru dopravy Torbenem Heinemannem.

Takže v čem je rozdíl?

1. Město vstupuje do diskuse s občany s vizí Strategie města 2030, která jednoznačně vede k udržitelnosti. Tím je předurčena i strategie mobility 2030.

2. Tvorba strategie mobility a realizace procesu přípravy scénářů je založena na komunikační strategii, přičemž platí, že  výsledek není známý předem, ano není předem určený (jedná se o “otevřený výsledek”).

3. Hlavním moderátorem diskuse není externí firma, ale primátor města, který vede své obyvatele k zodpovědnosti, k udržitelnosti. Přesvědčuje obyvatele o udžitelnosti v dopravě.

4. Je dobré, když primátor projeví své charisma. Ruku v ruce musí být opřena o konkrétní fakta. Vize pro Lipsko musí vycházet z rámců a ovlivňujících faktorů (podrobosti níže pro zajímavost) a dále musí být zpracován hrubý návrh scénáře, pomocí počítačové kombinace předpokladů o budoucím vývoji. Výsledkem jsou věrohodné hrubé návrhy scénářů ukazující různé možnosti vývoje mobility.

 

5. Tvorba scénářů je postavena na diskuzi s veřejností o klíčových externích faktorech, o trendech s odhadem očekávaného vývoje každého trendu. Diskuze se týká i klíčových opatřeních pro strategii, aneb pokud se podpoří jedna oblast, bude méně financí na druhou. Občané jsou seznamování s katalogem možností s odhadem očekávaného vývoje každého klíčového prvku.

Bylo vybráno 6 scénářů, které byly posouzeny jako udržitelné pro Lipsko (rozvoj automobilové dopravy byl škrnut hned na začátku). Scénáře představují různé možnosti, jak dosáhnout naplnění těchto cílů, přání a potřeb pro mobilitu v Lipsku 2030.

Jedná se základ pro výběr: vize, cíle a reprezentativní hodnocení:

 • Scénář pro pokračování 
 • Scénář pro prioritní veřejnou dopravu
 • Scénář pro město cyklistů
 • Scénář pro udržitelnost
 • Scénář pro společné / obecní financování
 • Scénář pro pokračování s trvalými tarify

6. Každý scénář má svůj rozpočet. Každý ať zváží, kam peníze budou směřovány (ilustrační obrázek je z Drážďan)

7. Nyní město Lipsko vybírá scénář, podle kterého bude se následně budou navrhovat strategické a specifické cíle, opatření a akční plán. V rámci tohoto bodu vedoucí odboru dopravy Torben Heinemann řekl: "Dali jsme obrovské peníze do analýz, ale stejně vše končí o důvěru veřejnosti v politiky, zda to opravdu myslí vážně. Vždyť mnohé věci jsme věděli na začátku, data mohou pomoci, ale základem všeho je důvěra v politiku a jejich vedení. Důvěra ve výběr scénáře." Jsme opět u komunikace, která vyžaduje čas. Pak ale víte, že město skutečně tvoříte společně.

8. A až bude vybrán scénář, pak se teprve tvoří strategie, která definuje "SMART opatření". SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů atributů cílů:

 • S - Specific – specifické, konkrétní cíle
 • M - Measurable – měřitelné cíle
 • A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné
 • R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům)
 • T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné

Cíle navazují na její poslání, formulovanou vizi (naším scénářem) Správně definované cíle splňují podmínky a principy SMART (jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově dosažitelné). Dosahování měřitelných cílů je měřeno a verifikováno pomocí indikátorů či metrik. Je třeba zavéést určitou hierarchii cílů, na jejímž vrcholu stojí strategické cíle a ty jsou pak dále rozděleny na další, specifické cíle. Ty mohou být také dále vrstveny. Mělo by ovšem platit pravidlo, že nižší cíle vždy musí naplňovat cíle vyšší (strategické). A končí se akčním plánem.

Poznámka z prezentace: hlavní témata a faktory ovlivňující budoucího vybraného scénáře:

20 klíčových externích faktorů vlivů, které ovlivňují strategii. Například:

 • demografický rozvoj
 • ekonomický rozvoj
 • federální / environmentální politika
 • technický rozvoj
 • alternativní nabídky v oblasti mobility
 • chování a návyky v oblasti mobility

Další ovlivňující faktory, které může město Lipsko aktivně ovlivnit. aneb 35 klíčových elementů pro tvorbu strategie. Například:

 • investice do dopravního systému
 • dopravní a environmentální politika v Lipsku
 • urbanizace
 • nabídka veřejné dopravy
 • financování veřejné dopravy
 • cyklistická doprava: cyklistické sítě, jejich kvalita atd.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8)

Prezentace

Lipsko_Mobility Strategy 2030.pdf (2.6 MB)
Aktuality