Příklad dopravní vize města Brna

17. 12. 2017

První fází návrhové části Plánu udržitelné městské mobility je formulace vize, tj. dlouhodobých měřitelných cílů města v oblasti dopravy, které se stanou jak politickým závazkem města, tak i marketingovým nástrojem pro komunikaci plánu s občany.

Zveřejňujeme příklad vize Plánu udržitelné městské dopravy města Brna, která byla schválena dne 22. 12. 2015 Radou města Brna.Jedná se o první takto zpracovanou vizi v ČR, a proto ji pro inspiraci ostatním městům v plném znění uvádíme dále.

VIZE DOPRAVY MĚSTA BRNA 2050 - Brno je město, kde se snadno žije (i bez automobilu)

Brno se v roce 2050 umísťuje na prvním místě žebříčku hodnotícím kvalitu života ve městech. Žije zde 480 tis. spokojených obyvatel, kteří ani ve volných dnech nejsou nuceni odjíždět z města za čistým vzduchem. Brno je městem, kde se velmi snadno žije bez automobilu. Je to město krátkých cest s propojenými a navazujícími dopravními mody. Mobilita je jakožto stavební kámen kvality života ve městě hlavním politickým tématem, obyvatelé města se již 35 let aktivně zapojují do tématu městské mobility s tvůrčími podněty. Být seniorem nebo hendikepovaným v Brně neznamená žádné omezení cestovních návyků. Město dlouhodobě, koncepčně a koordinovaně řeší zefektivňování dopravního systému. Snadnost, možnost a rychlost cestování jsou hlavními cíli dopravního plánování. Zároveň je město na základě široké datové základny schopno v oblasti mobility pružně reagovat nejen na trendy v dopravě, ale i demografii, ekonomice a migraci obyvatel.

1. Oblast změny: podíl cest udržitelných druhů dopravy (VD, cyklodoprava, pěší)

Strategické cíle:

1.1. Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné, cyklistické a pěší dopravy

1.2. Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15 % vyšší v r. 2030)

1.3. Zvýšit počet domácností nevlastnících auto (o 20 % do r. 2050)

2. Oblast změny: komunikační síť města a kvalita veřejných prostor

Strategické cíle

2.1. Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD uvnitř města (vč. parkovacích kapacit) po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)

2.2. Zvýšit dostupnost a atraktivitu udržitelných forem dopravy města a jeho zázemí (např. příměstské železnice – podíl příměstské železnice na referenčních cestách vzroste do r. 2030 o 20 % na úkor IAD)

2.3. Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu obyvatel města spokojených s veřejnými prostorami o 30 % do r. 2030)

3. Oblast změny: organizace a řízení dopravy a poptávky po dopravě

Strategické cíle

3.1. Propojit dopravní a územní plánování, zavést principy integrovaného dopravního plánování včetně posílení významu telematických systémů

3.2. Zavést komplexní plánování dopravy zaměstnanců a návštěvníků velkých podniků a institucí včetně záměrů generujících dopravu (např. plány mobility pro obchodní centra – firemní plány mobility povinné pro organizace s více než 100 zaměstnanci do r. 2020, 50 zaměstnanci do r. 2025)

3.3. Zavést vzdělávání, školení, osvětu v oblasti městské mobility a informovanost účastníků dopravního provozu

4. Oblast změny: ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy, energetická náročnost dopravy

Strategické cíle

4.1. Snížit počet dopravních nehod (plnit národní cíle, např. snížení počtu obětí dopravních nehod do r. 2025 na polovinu oproti roku 2015)

4.2. Snížit počet obyvatel trpících nadlimitním hlukem z dopravy (do r. 2025 bude vystaveno nadlimitnímu hluku z dopravy méně než 5 % obyvatel města)

4.3. Snížit emise skleníkových plynů a snížit energetickou náročnost dopravy na cestujícího (čtyřnásobný pokles emisí skleníkových plynů do r. 2050 oproti roku 2010, nebo: 1 tuna ekv. CO2 na osobu a rok do r. 2050); pokles celkové energetické spotřeby v dopravě na cestujícího o 20 % do r. 2050)

4.4. Zajistit spolehlivost dopravního systému při mimořádných událostech

4.5. Minimalizovat negativní dopady městské logistiky


Štítky: Vize (Role města, tag1)

Aktuality