Vysočina: Jak může kraj podpořit cyklistiku

03. 03. 2019

Naše země má dlouhou tradici v podpoře cykloturistiky. Délka chráněných cest pro bezpečnou jízdu na kole u nás čítá celkem 3240 km, další tisíce kilometrů bezpečných cest vznikly ve městech v podobě jízdních pruhů pro cyklisty. Vybudovat fungující produkty pro cykloturistiku nebo změnit podíl cyklistiky ve městech přesto není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Z hlediska provozu na stezkách fungují hlavně úseky, které leží v okolí velkých měst. Města jsou motorem provozu na stezkách, které fungují jako rekreační zázemí pro jejich obyvatele. Bezpečné trasy jsou zároveň přirozeným způsobem, jak napojit předměstí a blízké okolí měst pro každodenní dopravu. V minulosti byla proto hlavním iniciátorem pro stavbu tras města a obce, nebo jejich svazky. Zároveň však prakticky všechny kraje mají zpracované dlouhodobé strategie zaměřené na cyklistiku a cykloturistiku. Menší část z nich pravidelně ročně investuje část svého rozpočtu do budování a údržby stezek. Čím dál je jasné, že bez podpory krajů se jednoduše neobejdeme. Tato podpora může mít řadu podob – organizační, finanční i propagační (příklad z Prahy jsme uveřejnili nedávno).   

Vysočina podpoří projektovou dokumentaci i služby

Dnes uvádíme konkrétní příklad finanční podpory ze strany Kraje Vysočina, který nedávno vypsal výzvu z programu Fond Vysočiny, konkrétně jde o téma „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“. Žádosti do této výzvy je možné podávat až do 15. března 2019.

 

Detailní informace: Program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek a na zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky

 • Celkový objem finančních prostředků:   11 000 000 Kč
 • Podprogram A: Doprovodná infrastruktura 700 000 Kč
 • Podprogram B: Projektová dokumentace 800 000 Kč
 • Podprogram C: Cyklotrasy a cyklostezky 9 500 000 Kč

 

Aktivity podpořené v rámci této výzvy jsou:

Podprogram A)  

 • obnova a budování odpočívek na cyklotrasách a cyklostezkách u jejich nástupních míst a parkovišť, na vhodných místech v jejich průběhu a u turistických bodů zájmu, které jsou v bezprostředním dosahu značených cyklotras, tj. přímo viditelné z průběhu značené cyklotrasy nebo cyklostezky. V případě, že je předmětem projektu odpočívka, která není přímo viditelná z průběhu cyklotrasy, musí být z vhodného místa cyklotrasy zajištěna zřetelná navigace cykloturistů k tomuto odpočinkovému místu např. směrovou tabulí. Pokud je odpočívka řešena v rámci areálu turistického bodu zájmu, musí být vždy volně veřejně a bezplatně přístupná v odpovídající denní dobu (minimálně od 9 – 17 hod) v průběhu hlavní cykloturistické sezony (minimálně od začátku května do konce září).
 • zřízení, úpravy a vybavení místa nebo prostor pro bezpečné parkování kol v rámci provozovny zařazené do programu certifikace služeb „Cyklisté vítáni“ vč. možnosti pořízení tzv. cykloboxů, schránek na zavazadla, vybavení pro samoobslužný servis kol a elektromobilitu.
 • vybavení půjčovny v rámci provozovny zařazené do programu certifikace služeb „Cyklisté vítáni“. Vybavením půjčovny je chápáno pořízení turistických jízdních kol vč. elektrokol příp. koloběžek nebo elektrokoloběžek, povinné výbavy (cyklistické přilby) a pořízení ostatního nezbytného příslušenství (cykloturistické brašny na kola, zámky, osvětlení atp.).

 

Podprogram B) 

 • zpracování následujících stupňů projektové dokumentace včetně souvisejících činností:
  • zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) nebo společné územní a stavební řízení pro stavbu komunikace pro cyklisty, cyklostezky nebo stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (most, lávka, podjezd, atd.);
  • zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) komunikace pro cyklisty, cyklostezky nebo stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (most, lávka, podjezd, atd.);
  • zpracování studie proveditelnosti cyklostezky, komunikace pro cyklisty příp. cyklotrasy v širším rozsahu, kdy alespoň 10 % předpokládané délky projektované cyklotrasy bude řešeno v režimu cyklostezky, tj. osazeno odpovídajícím dopravním značením a projekt bude současně komplexně řešit bezpečnější a atraktivnější alternativu ke stávajícímu vedení cyklistů v rámci sítě značených cykloturistických tras KČT.

 

Podprogram C)  

 • údržba a opravy komunikací nebo stavebních objektů podmiňujících jejich funkci (most, lávka, podjezd, atd.) včetně plošných oprav povrchů komunikací, kdy nedojde v rámci projektu k technickému zhodnocení tohoto majetku.
 • rekonstrukce komunikací pro cyklisty nebo stavebních objektů podmiňujících jejich funkci (most, lávka, podjezd, atd.). Rekonstrukcí se pro potřeby tohoto programu rozumí např. konstrukce nové podkladní vrstvy a krytu v linii původní trasy specifikované komunikace, kdy dojde v rámci projektu k technickému zhodnocení této komunikace.
 • výstavba nových komunikací pro cyklisty, cyklostezek nebo stavebních objektů podmiňujících jejich funkci (most, lávka, podjezd, atd.). Výstavbou se pro potřeby tohoto programu rozumí nejen proces realizace nové stavby, ale jedná se také o projekty, kde dochází k významné změně specifikované komunikace zásahem do zemního tělesa ve smyslu změny osy, nivelety nebo rozšíření koruny původní komunikace tak, že nelze zachovat její původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení.

 

Jedná se zejména o místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace včetně polních a lesních cest, komunikace s bezprašným i prašným povrchem, zpevněné komunikace i nezpevněné cesty určené pro cykloturistiku a cyklodopravu, ale i komunikace, které jsou v rámci zpracované studie proveditelnosti výhledově určeny k přeložení stávajícího vedení cyklotrasy KČT. 

Proč bychom měli podporovat cyklistiku

Faktem zůstává, že stavění cyklostezek je jednou z nejefektivnějších forem investování v celospolečenském měřítku. Za každý kilometr ujetý na kole společnost získává – cyklisté zlepšením zdraví a prodloužením střední délky života, řidiči ušetří čas na volnějších silnicích, celá společnost v menší spotřebě energie a méně emisích, prachu a hluku. Každá investovaná koruna do cyklostezek ušetří ve společenském přínosu v průměru kolem 7 Kč.

A podobné je to u cykloturistiky, která zůstává důležitou formou cestovního ruchu a hospodářství v Česku i zemích střední Evropy. Studie Evropského parlamentu z roku 2012odhaduje celkové příjmy z cykloturistiky na 44 miliard euro za rok, za kterými se skrývá 2,3 miliardy jednodenních výletů a celkem 20 milionů cyklodovolených. Přestože v Evropě neexistuje statistika pro monitoring cykloturistiky, která by umožnila zcela bezproblémové mezinárodní srovnání, a metodiky výpočtu se liší, čísla ukazující denní výdaje cykloturistů jsou velmi podobné. Porovnání více než dvaceti národních studií ukazuje, že výdaje přenocujících cykloturistů se pohybují mezi 50 a 70 euro na den a jednodenních cyklistů mezi 10 a 20 euro na den.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Výzva ke stažení

Cyklodoprava a cykloturistika 2019.pdf (448 kB)
Aktuality