Česká republika chce být inovačním lídrem Evropy

04. 02. 2019

Dnes byla schválená vládou Inovační strategie ČR do roku 2030. Cílem je mimo jiné udržet v České republice mladé a schopné lidi a přilákat do našeho prostředí inovativní společnosti i jedince ze zahraničí. Podle ní by měla Česká republika zvýšit podíl výdajů na vědu, podpořit rozvoj start-upů či spin-off firem a vytvořit chytrou infrastrukturu, či lépe ochránit výsledky duševního vlastnictví. Nová strategie koresponduje také se schváleným dokumentem Digitální Česko, které má umožnit, aby občané komunikovali se státem z domova či kanceláře a nemuseli chodit na úřady.

Inovační strategie ČR sestává z devíti strategických pilířů. Jsou jimi oblasti: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice a Chytrý marketing.

Konkrétně citujeme z části věnované Mobilitě a stavebnímu prostředí:

Současná situace

ČR buduje páteřní síť komunikací, přičemž je na řadě míst situace zablokovaná kvůli zdlouhavým řízením. Budují se a propojují jednotlivé konvenční dopravně telematické prvky a pilotně se testuje nasazení nových tak, aby byly vytvářeny, zpracovávány a dále poskytovány informace v dostatečné kvalitě pro řízení a ovlivňování dopravy. Na druhou stranu není vybudována dostatečně dimenzovaná síť dobíjecích stanic schopná absorbovat přicházející nárůst počtu elektromobilů. Dopravní infrastruktura ani legislativa není zatím připravena na nasazení datově propojených a autonomních či automatizovaných vozidel do provozu. Není rovněž dostatečně řešena otázka citylogistiky. ČR sice disponuje kvalitní výzkumnou, podnikovou i vzdělávací kapacitou v oblasti stavebnictví, vč. připravenosti realizovat stavby spojené s pokročilými technologiemi, současně se ale ČR neustále propadá na mezinárodním žebříčku v rychlosti vyřizování stavebního řízení. S cílem řešit tuto oblast vznikla Rada pro veřejné investování a začíná se připravovat rekodifikace veřejného stavebního práva.

Cíle:

 • zajistit široké a dostupné využití spolehlivých služeb chytré mobility pro přepravu osob a věcí,
 • dobudovat páteřní síť dopravní infrastruktury,
 • vybudovat dostatečně robustní síť dopravně telematických systémů v ČR (na úrovni státu i regionů) a integrovat data z nich do Národního dopravního informačního centra (NDIC) za účelem jejich dalšího využívání pro řízení a ovlivňování dopravy a poskytování k jejich dalšímu využití soukromou sférou,
 • synchronizovat a koordinovat aktivity státní správy a samosprávy z oblasti budování dopravní sítě a zajišťování dopravy, včetně zajištění potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • zajistit integrovaný přístup dopravců ve veřejné osobní dopravě,
 • zajistit vysokou míru intermodality a podporovat vznik logistických center,
 • připravit se na široké nasazení automobilů s alternativním pohonem do reálného provozu a umožněním provozu autonomních a automatizovaných vozidel, podpořit další rozvoj automobilového průmyslu v ČR,
 • vytvořit cílenou koncepci podpory chytrých měst, včetně problematiky city logistiky,
 • podporovat realizaci rozsáhlých demonstračních a testovacích pilotních projektů řešení chytré mobility,
 • zajistit povolovací proces stavebního řízení se závaznými a vymahatelnými lhůtami maximálně 1 rok,
 • zjednodušit a zrychlit administrativní procesy stavebního řízení a postupy ve vazbě na digitalizaci.

Nástroje:

 • Dopravní politika ČR,
 • Koncepce veřejné osobní dopravy,
 • Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů,
 • Akční plán čisté mobility (budování dobíjecích stanic pro elektromobily, ap.),
 • Akční plán pro budoucnost automobilového průmyslu ČR,
 • Vize rozvoje autonomní mobility a Akční plán autonomního řízení,
 • Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v rezortu dopravy do roku 2030,
 • programy ESIF, CEF, SFDI, Centrum dopravního výzkumu,
 • Zákon o zrychlené výstavbě dopravní infrastruktury („liniový zákon“),
 • novelizace zákona o silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích, ap.,
 • Koncepce Chytrých měst a regionů na národní úrovni,
 • vytvoření odděleného odborně kvalifikovaného stavebního úřadu,
 • jasné vymezení kompetencí na bázi politiky státu a samospráv ve stavebním řízení,
 • integrace a revize dotčených veřejných zájmů,
 • zavedení apelačního principu v přezkumu a současně principu koncentrace,
 • definování ochrany stavebního veřejného zájmu (zavedení evropské směrnice TIA - Territorial Impact Assessment),
 • zavedení závazného „celorepublikového územního plánu“, což umožní koordinovat a přiměřeně využívat zdroje (voda, finance, infrastruktura, energie) a chránit např. přírodní bohatství, potravinovou bezpečnost, vojenskou bezpečnost, atd.

Zdroj: vlada.cz


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Aktuality