NKÚ vydal zprávu o kvalitě ovzduší v ČR. MŽP chce realizovat nová opatření.

28. 01. 2019

České republice se nedaří plnit opatření pro snížení škodlivin v ovzduší, konstatuje poslední zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podle této hrozí nesplnění stanovených limitů škodlivin ve vzduchu do roku 2020. Stát také podle kontrolorů nesleduje, zda projekty zlepšení ovzduší dotované ze státních peněz skutečně pomohly ke zvýšení kvality vzduchu. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se závěry nesouhlasí. Nesplněná opatření pro zlepšení ovzduší chce nahradit dodatečnými opatřeními. Informovala o tom ČTK.

Během posledních několika dní zveřejnila Akademie městské mobility několik článků, které se týkají oblasti emisí a klimatických změn. Faktem je, že doprava se podílí na emisích ve velkých městech z více než 50 %. 

Jak jsme již informovali, 7 a 8. listopadu loňského roku proběhl takzvaný Clean Air Dialogue. Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem tohoto dialogu bylo diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a také pomoci v úsilí, které Česká republika vynakládá k dosažení imisních limitů v co nejkratší době. (Proti České republice jsou aktuálně vedena 2 řízení o porušení čl. 258 Smlouvy o fungování EU v souvislosti s neplněním povinností vyplývajících z evropské směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, a to pokud jde o překračování mezních hodnot PM10 a dále pokud jde o překračování mezních hodnot pro NO2). Výstupem dialogu byl návrh mnoha opatření, které by následně měly být schváleny vládním usnesením.

Také zpráva NKÚ se zabývá i dalšími oblastmi, které přispívají ke stavu ovzduší u nás.

Ze 23 opatření pro zlepšení ovzduší, která má stát ve svých prioritách, nebylo do konce prověrky NKÚ v září 2018 splněno sedm. Týká se to například podpory urychlení obměny osobních aut v republice, podpory využívání alternativních pohonů v silniční nákladní dopravě snížením silniční daně nebo snížení podílu pevných fosilních paliv v lokálním domácím vytápění. "MŽP aktuálně v rámci probíhající aktualizace Národního programu snižování emisí připravuje dodatečná opatření pro zlepšení kvality ovzduší v ČR, která nahradí efekt těch, která se dosud nepodařilo zrealizovat," sdělilo ministerstvo v reakci na zprávu NKÚ.

MŽP proto zveřejnilo 17. 1. 2019 v rámci veřejné konzultace aktualizovanou analytickou část Národního programu snižování emisí (NPSE). Dokument je ke stažení níže na této stránce.

Na podkladu aktualizované analytické části může odborná i laická veřejnost v termínu do 31. ledna 2019 na e-mailovou adresu npse@mzp.cz podávat podněty a návrhy do nové návrhové části dokumentu, na dodatečná opatření vedoucí ke snížení emisí k roku 2030. Pro zaslání těchto podnětů je možné použít formulář, který je ke stažení pod touto novinkou.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality