Informace z prvního dne tzv. Clean Air Dialogue - popis problémů, kritických míst a příležitosti v dopravě.

07. 11. 2018

Dnes 7. listopadu 2018 so konal první den tzv. Clean Air Dialogue. Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem dnešního dne bylo diskutovat o příčinách znečištění ovzduší v České republice a navrhnout potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a také pomoci v úsilí, které Česká republika vynakládá k dosažení imisních limitů v co nejkratší době. (Proti České republice jsou aktuálně vedena 2 řízení o porušení čl. 258 Smlouvy o fungování EU v souvislosti s neplněním povinností vyplývajících z evropské směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, a to pokud jde o překračování mezních hodnot PM10 a dále pokud jde o překračování mezních hodnot pro NO2).

Zveřejňujeme podkladový materiál expertní skupiny DOPRAVA - popis problémů, kritických míst a příležitosti ve dvou oblastech: 1) Kontrola emisí u vozidel v provozu a 2) Plánování a řízení dopravy.

Úvod

 • Na území ČR dochází z hlediska kvality ovzduší k překračování imisních limitů pro suspendované částice frakce PM2,5, PM10, benzo(a)pyren, přízemní ozon a dále NO2 v místech zatížených dopravou. Z hlediska vlivu znečišťujících látek na zdraví lidí je nejproblematičtější vliv suspendovaných částic jemných frakcí, které kvůli své velikosti pronikají až do plicních sklípků. Na suspendované částice se mohou vázat polycyklické aromatické uhlovodíky – zejména benzo(a)pyren, který má prokázané mutagenní a karcinogenní účinky.
 • Nejvíce zasaženou oblastí jsou velká města a aglomerace s vysokou hustotou osídlení, vysokou dopravní náročností a hustou silniční sítí. Ve velkých městech a aglomeracích má silniční doprava na celkové produkci emisí znečisťujících látek, zejména pevných částic a oxidů dusíku, dominantní podíl, např. v Praze se v roce 2016 silniční doprava podílela na celkových emisích PM2,5 více než 42,6 % a na celkových emisích oxidů dusíku 67,5 %.
 • V rámci ČR se na emisích ze silniční dopravy podílí nejvíce nákladní doprava, v případě oxidů dusíku 36 % a v případě PM 40 %, následovaná osobní dopravou, která představuje 30% podíl a emisích ze silniční dopravy v případě NOx a 36% podílem na emisích PM, a veřejnou dopravou s 18% podílen na emisích NOx a 13% podílem na emisích PM.
 • Negativní dopad výfukových emisí je ještě zvýšen tím, že emise znečisťujících látek jsou vypouštěny v dýchací zóně lidí (podél silnic) a v ulicích (uličních kaňonech) dochází k horšímu rozptylu emisí.
 • V současné době se klíčová řešení problematiky silniční dopravy a jejího vlivu na kvalitu ovzduší zaměřují na kontrolu emisí u vozidel v provozu, dále oblast plánování a řízení dopravy ve městech a na dostavbu obchvatů měst. Dalšími opatřeními jsou podpora multimodálního přístupu v osobní i nákladní dopravě a informační kampaně.

1. Kontrola emisí u vozidel v provozu

Realizovaná opatření /současnost a výhled/

 • 7. 2017 nabyla účinnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích na jejíž základě musí osoba provádějící na vozidle neschválenou úpravu (takto upravené vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích) o této skutečnosti zákazníka informovat a tuto skutečnost musí zahrnout i do případné reklamy na provádění úprav. Pokud tak neučiní, hrozí jí sankce ve výši 500 tis. Kč.
 • Na základě této novely musí být dále SME od 1. 1. 2018 napojeny na tzv. Centrální informační systém stanic technické kontroly zpravovaného Ministerstvem dopravy a on-line zaznamenávat měřené hodnoty a fotografovat měřená vozidla.
 • 10. 2018 nabyde účinnost nová vyhláška o technických kontrolách, na jejímž základě bude možné lépe prokázat nepřítomnost filtru pevných částic (u vozidel vybavených filtrem pevných částic dojde ke snížení maximální povolené hodnoty kouřivosti na hodnotu 0,25 m-1, pokud bude hodnota vyšší má se za to, že je filtr nefunkční).
 • 10. 2018 dále nabyde účinnost novela vyhlášky č. 82/2006 Sb., o technických silničních kontrolách, která usnadní měření emisí přímo v silničním provozu.

 

Problémy, kritická místa, příležitosti:

 • Problémy:
 • Z P2P projektu uskutečněném v Praze dne 22. června tohoto roku a z měření prováděného ČVUT vyplývá, že značné množství emisí znečisťujících látek je produkováno jen malým počtem emisně nejhorších vozidel.
 • Před přijetím nových legislativních opatření uvedených výše byla v ČR tzv. „odpadovost“ vozidel na stanicích měření emisí cca dvakrát nižší v porovnání s Německem.
 • V rámci SME je měřena pouze kouřivost motoru, která je porovnávána se štítkovou hodnotou stanovenou výrobcem vozidla. Vzhledem k tomu, že Evropské předpisy umožnují automobilkám stanovit vysokou hodnotu kouřivosti motoru, i když je vozidlo schopno dosahovat výrazně nižších hodnot, nelze při tomto způsobu měření prohlásit vozidlo za nezpůsobilé k provozu vozidel na pozemních komunikacích v případě nefunkčního či záměrně demontovaného filtru pevných částic.
 • V případě emisí NOx se začínají objevovat případy, kdy dochází k záměrné manipulaci se systémy ke snižování emisí NOx (EGR ventilu, SCR katalyzátoru). Vzhledem k tomu, že není v současné době v ČR a ani v ostatních státech EU, prováděno měření těchto emisí, je velmi složité tuto skutečnost prokázat.
 • Měření kouřivosti motoru má pouze omezenou vypovídací schopnost o funkčnosti filtru pevných částic, tudíž je zpřísnění hodnoty kouřivosti pouze krátkodobým řešením.
 • Bez zavedení funkčního systému silničních kontrol hrozí riziko, že i přesto, že dojde ke zlepšení funkčnosti SME, nedojde k výraznému zlepšení v reálném provozu.
 • Příležitosti
 • Ve spolupráci s výrobci vozidel provádět školení Policie ČR zaměřené na odhalování zařízení sloužících k manipulaci se systémy k omezení emisí NOx (emulátory a jiné) namontovaných ve vozidlech.
 • Vybavit Policii ČR přístroji k měření kouřivosti motoru tak, aby byla schopna měřit emise přímo na silnici a vyřazovat tato vozidla z provozu.
 • V součinnosti s EK vytvořit nový měřící postup pro měření počtu pevných částic a emisí NOx a aplikovat tento měřící postup do stanic SME.
 • Připravit informační kampaň ke zvýšení povědomí o zdravotních rizicích, kterým jsou v důsledku technické nekázně u části provozovaných vozidel vystaveni ostatní účastníci silničního provozu i další obyvatelé. Kampaň by měla být laděna pozitivně a vést ke zvýšení povědomí o nutnosti dodržovat technickou způsobilost vozidla.

2. Plánování a řízení dopravy

Realizovaná opatření /současnost a výhled/

 • V roce 2011 bylo zákonem o ochraně ovzduší umožněno obcím vyhlašovat na svém území nízkoemisní zóny (NEZ), do kterých by byl povolen vjezd pouze vozidlům splňujícím stanovené emisní parametry.
 • Pro podporu zavádění NEZ vyhlásilo MŽP několik výzev v rámci dotačního titulu z národních zdrojů na podporu zpracování studií proveditelnosti NEZ.
 • MŽP dále obcím poskytuje dotace na zpracování plánů udržitelné městské mobility tak, aby si obce mohli řešit problematiku dopravy komplexně a optimálně z pohledu pokrytí potřeb mobility a požadavků na ochranu zdraví lidí. MD certifikovalo metodiku pro zpracování SUMP a nyní zahájilo přípravu metodiky vhodnou pro menší města.
 • MŽP se ve spolupráci s MD a MPO podporuje oblast nízkoemisní a bezemisní mobility (viz Národní akční plán čisté mobility z roku 2015) díky kterému byla realizována řada klíčových opatření, která ovlivnila dopravu ve městech:
  • Byl podpořen nákup vozidel MHD s alternativním pohonem ve všech regionech mimo Prahu - financováno z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
  • V roce 2018 předpokládáme vyhlášení výzvy na vozidla MHD s alternativním pohonem také v Praze z Operačního programu Praha pól růstu (OPPPR),
  • Byly vyhlášeny již 3 výzvy na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem pro podnikatele mimo Prahu z Operačního programu podnikání pro konkurenceschopnost a inovace (OPPIK). V roce 2018 se předpokládá vyhlášení 4. výzvy.
  • Byla vyhlášena výzva na podporu výstavby plnicí a dobíjecí infrastruktury z Operačního programu Doprava a za pomocí unijního finančního nástroje Connecting Europe Facility (CEF).
  • Z národních zdrojů MŽP je dále financována podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem pro obce a kraje a organizace jimi zřízené.
  • Z Operačního programu doprava (OPD) jsou ve městech spolufinancovány projekty modernizace a rozvoje infrastruktury pro městskou hromadnou dopravu v elektrické trakci (tramvaje a trolejbusy) včetně provozního zázemí (vozovny, napájecí soustava apod.). OPD dále spolufinancuje projekty inteligentních dopravních systémů (ITS) na silniční síti ve městech s cílem zvýšit plynulost provozu a zajistit preference pro MHD. S těmito programy se počítá i do dalšího období.
 • MŽP také podporuje osvětové kampaně k čisté mobilitě a je koordinátorem akcí typu Evropský týden mobility, Den bez aut, atd.
 • Pro zvýšení multimodality v nákladní dopravě usiluje MD o zajištění dostatečné kapacity na páteřních železničních sítí i pro nákladní dopravu, mezinárodní interoperabilitu, konverzi trakční soustavy z 3 kV na 25 kV, osvobození poplatků za obnovitelné zdroje energií v elektrické trakci, optimalizaci ceny za použití železniční dopravní cesty, podpoře pořízení přepravních jednotek pro intermodální dopravu, podpoře modernizace terminálů intermodální dopravy a dalších podpůrných opatřeních.
 • Pro zvýšení multimodality hromadné dopravy v osobní dopravě je podporováno zpracování SUMP s cílem předcházení vzniku požadavku po dopravě, její případné uspokojení prostřednictvím nemotorové dopravy či MHD a teprve poté uspokojit poptávku po dopravě ekologickými vozidly.

Problémy, kritická místa, příležitosti:

 • Problémy:
 • Zavádění NEZ je dle současných požadavků zákona o ochraně ovzduší závislé na existenci obchvatů, zajišťujících objízdnou trasu pro NEZ, které však řadě měst chybí. Na druhé straně je nutné zdůraznit, že obchvaty měst (v případě Prahy vnější okruh D0) mají i svou odvrácenou tvář. Městský okruh má sice za cíl ochránit centrum města, nicméně zlepšuje podmínky pro IAD v tangenciálních směrech. To vede ke snižování podílu IAD vs. hromadná doprava ve prospěch IAD. Ztížení průjezdu centrem města a promyšlená parkovací politika jsou hlavními nástroji k omezování IAD ve městě. Nepotřebujeme, aby auta centrum objížděla, ale aby pokud možno nejela vůbec. Je to sice nepopulární, ale nutné. Ostatně většina obyvatel nebydlí přímo v historickém centru, ale v okolních městských zónách.
 • Pro zavádění NEZ chybí také dostatek odstavných parkovišť nejen na okraji NEZ, ale i v okolních městech na příjezdových trasách napojených na kvalitní hromadnou dopravu. Pro zajištění obsluhy suburbánní oblasti je nutné zavádět autobusové pruhy pro linkovou dopravu na komunikacích na vnějším kordonu města, a zajistit využívání brownfieldů u železničních stanic pro potřeby parkovišť (P+R).
 • Stávající rozdělení vozidel do emisních kategorií je zastaralé (vychází z německého systému, tj. z roku 2007) tudíž přínos zavedení NEZ dle stávajícího systému na kvalitu ovzduší je nízký.
 • Jedná se o politicky nepopulární opatření.
 • V případě plánů udržitelné městské mobility je potřeba přizpůsobit metodiku pro města menší velikosti, stávající metodika je využitelná spíše pro města nad 40 tis. obyvatel.
 • Průměrné stáří vozového parku v ČR dosahuje 15 roků.
 • Vozidla s alternativními pohony jsou pro řadu lidí cenově nedostupná, řešením pro města je alespoň částečný přechod od vlastnění ke sdílení vozidel (carsharing).
 • Neexistence opatření motivujícího k omezení dovozu starých vozidel a k obnově vozového parku.
 • Příležitosti:
 • Zefektivnění rozdělení vozidel do emisních kategorií tak, aby mohly obce umožnit vjezd do NEZ i jen nejmodernějším vozidlům a vozidlům s alternativním pohonem.
 • Prověřit možnost zařazovat vozidla do emisních kategorií podle reálné produkce emisí v provozu (simulace reálných podmínek při SME). Nezbytnou podmínkou je však zavedení nových testů v rámci pravidelných emisních kontrol vozidel v provozu.
 • Přizpůsobit metodiku zpracování SUMP pro menší města a podporovat realizaci rychlých a účinných řešení v nich obsažených, byť jsou zatím v Česku nepopulární. Pokračovat a výrazně rozšířit informační, marketingovou kampaň City Changers zaměřenou na politiky a veřejnost.
 • Možnost rozšíření finanční podpory na nákup vozidel s alternativním pohonem (např. navýšení alokace v rámci IROP na podporu MHD s alternativním pohonem, možnost využití finančních prostředků z OPPPR, které by mohly být využitelné na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem pro podnikatele také v Praze.). Zajištění větší preference MHD.
 • Podpora aktivní mobility, vč. např. pilotního otestování možnosti zapojení bike-sharingových systémů do předplatného městské hromadné dopravy.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Aktuality