Panevropský plán cyklistické dopravy byl projednán na setkání v Ženevě

13. 12. 2018

V roce 2014 zahájily Rakousko a Francie partnerství na podporu cyklistiky v rámci celoevropského programu Doprava, zdraví a životní prostředí (program PEP), který společně zajišťuje UNECE (United Nations Economic Commission for Europe, komise při OSN sdružující práci na životním prostředí a udržitelné dopravě) a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu. Českou republiku na jednáních zastupovaly Asociace měst pro cyklisty společně s Ministerstvem dopravy a Centrem dopravního výzkumu v. v. i. Více o panevropském plánu na stánkách cyklomesta.cz.

  

Hlavním cílem partnerství bylo od počátku vytvořit celoevropský plán zaměřený na podporu cyklistické dopravy. Na vytvoření plánu pracovalo 25 členských států včetně České republiky, se společným cílem vytvořit jednotné prostředí pro začlenění cyklistiky jako rovnocenného způsobu dopravy. Cílem partnerství je začlenit jízdní kolo do národních koncepcí jako rovnoprávný způsob dopravy a podpořit změnu směrem k udržitelnějším, inkluzivnějším, bezpečnějším a zdravějším politikám v oblasti dopravy v celoevropském regionu. 

Na svém 16. zasedání, které se konalo minulý týden v Ženevě, jednal řídící výbor PEP   o návrhu evropského plánu na podporu cyklistiky . Úkolem je připravit přijetí plánu jako součásti závěrečného prohlášení na pátém jednání na vysoké úrovni o dopravě, zdraví a životním prostředí ve Vídni v příštím roce.

V předvečer zasedání řídícího výboru se dne 11. prosince setkalo partnerství pro podporu cyklistiky na ministerstvu veřejného vzdělávání v Ženevě. Účastníci setkání se zabývali poslední verzí návrhu plánu, dalšími kroky k jeho úspěšnému přijetí ve Vídni a budoucím směrem partnerství po pátém setkání na vysoké úrovni. Partnerství navíc přezkoumalo aktuální cyklistické aktivity různých zemí v celoevropském regionu, včetně Francie, Německa, Nizozemska a Švýcarska. Součástí byla také exkurze na kolech po Ženevě, během níž měli účastníci možnost vidět a vyzkoušet cyklistickou infrastrukturu a dostupné služby.

 

Co obsahuje Panevropský plán na podporu cyklistiky

K vypracování společného celoevropského strategického plánu na podporu cyklistiky se zavázaly vlády členských zemí UNECE podpisem tzv. Pařížské deklarace v dubnu 2014. 

Poslední verze plánu obsahuje doporučení a podporu pro státní správu i samosprávu, jak účinně integrovat podporu cyklistiky do všech politik a strategií. Jízda na kole je rovnocenný způsob dopravy, udržitelné řešení a klíčový prostředek pro zlepšení zdraví a celkové kvality života občanů. Plán stanovuje řadu cílů, které je třeba v této oblasti realizovat do roku 2030. Patří mezi ně zdvojnásobení podílu dopravy v celém regionu, realizace cyklostrategií na národní úrovni, zvýšení bezpečnosti jízdy na kole, snížení počtu nehod a úmrtí na kilometr a začlenění cyklodopravy do zdravotních politik.

Přijetí celoevropského rámcového plánu pro podporu cyklistiky a jeho provádění na vnitrostátní a místní úrovni by přineslo značné sociální, hospodářské, zdravotní a ekologické výhody.  

 

O partnerství pro cyklistickou dopravu

Partnerství je příkladem regionální iniciativy, která chce cestou „zespodu“ podpořit začlenění cyklistiky jako plnohodnotného způsobu dopravy do národních  strategií s cílem podpořit změnu směrem k udržitelnějším, inkluzivnějším, bezpečnějším a zdravějším politikám v oblasti dopravy v celoevropském regionu. Partnerství podporuje provádění Agendy 2030 a několika cílů udržitelného rozvoje, jakož i mezinárodních dohod, jako je Pařížská dohoda o změně klimatu

 

Zdroj: UNECE


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuální verze panevropského plánu

1816159E.pdf (942 kB)
Aktuality