Smart Prague Index. Je Praha chytrým městem?

05. 12. 2018

Koncept Smart City se v evropském prostoru objevil zhruba před jedenácti lety. Do jaké míry jsou česká města chytrá či nikoli, pomáhá definovat Smart City Index, který sleduje zavádění chytrých technologií a řešení prostřednictvím jasně určených kritérií. Výsledkem je smartness, tedy v překladu něco jako „chytrost“.

Jak se pozná chytré město

Veškerá řešení chytrého města by měla vycházet z pěti základních principů, a to, že město je:

 • Ekologické
 • Inovativní
 • Přátelské a motivující
 • Digitalizované
 • Bezpečné a odolné.

Co to je smartness

Podle mezinárodních norem ISO míra smartness ukazuje schopnost města využít všechny své zdroje k dosažení svých cílů. Jinými slovy demonstruje, jak efektivně mohou různé městské části, lidé a organizace společně fungovat v rámci jednoho města, a to jak na individuální úrovni, tak při vytváření vzájemných synergií. V souvislosti s měřením Smart City je důraz kladen především na druhé hledisko, tedy nakolik je město schopno integrovat a propojovat své systémy.

Proč měřit smartness

Existují dva hlavní důvody měření. Prvním z nich je změřit změnu, která nastala po implementování chytrých řešení. Druhým důvodem je vytvořit systém porovnání, kdy jednotlivá města mohou sledovat, jak si vedou v celkovém žebříčku.

Může existovat standardní index "chytrosti"?

Stejně jako u pokusů o vytvoření jednotné celoplošné definice, tak i tady se objevuje řada překážek. Každé město má své specifické zájmy, problémy, potřeby, které představitelé měst při implementaci konceptu berou v potaz. Jestliže přínosem Smart City je zvýšení efektivnosti chodu města a zvýšení spokojenosti obyvatel, musí se tyto specifické potřeby objevit i v systému měření v podobě vhodných, městu na míru šitých kritérií. Vytvoření jednotného systému měření je tedy do jisté míry nemožné, neboť se některá kritéria indexu mohou s překročením hranic země či regionu měnit. Pro zajištění relevantního porovnávání jsou tyto indexy aplikovány na města, která mají do určité míry podobnou charakteristiku (zeměpisná poloha, velikost, počet obyvatel apod.).

K měření se používá celá řada indexů, hlavní z nich ukazuje následující tabulka:

Přehled indexů dle jejich vydavatele

Název indexu

Vydavatel indexu

Typ vydavatele indexu

IESE Cities in Motion Index

The IESE Business School

Akademická instituce

Smart City Index (YE)

Ernst & Young

Soukromá společnost

UK Smart Cities Index

Huawei

Soukromá společnost

Smart City Index (EasyPark Group)

EasyPark

Soukromá společnost

The Green City Index

The Economist Intelligence Unit

Soukromá společnost

Innovation CitiesTM Index

2thinknow

Agentura

Europen Digital City Index

Evropská komise

Veřejná instituce

Sustainable Cities Mobility Index

Arcadis

Soukromá společnost

CITYkeys indicators for smart city projects and smart cities

Evropská komise

Veřejná instituce

Zdroj: ICT Prague

Praha představila svoji první analýzu v roce 2017. Výstup s názvem Smart Prague Index měří „komplexní chytrost“ implementovaných Smart Prague projektů a porovnává jej v čase. Výsledky, které vycházejí z celonárodního měření agentury společnosti Ernst & Young, lze nakonec využít jako nástroj pro měření chytrosti na úrovni města. Škoda jen, že index vytvořený speciálně pro Prahu neumožňuje mezinárodní srovnání.

Jakkoli se v mnoha oblastech může hlavní město chlubit vyspělostí technologického řízení, účelem dokumentu je zejména poukazovat na slabá místa a poskytovat představitelům města, technologickým vizionářům i obyvatelům Prahy kompletní a metodologicky uchopený generel stavu, který má za úkol stimulovat zájem o další rozvoj v této oblasti. Z tohoto důvodu jsou indikátory konstruovány ambiciózně, nicméně jejich cílem nebylo nařizovat užití konkrétní technologie, nýbrž definovat cílovou představu k roku 2030 a její plnění každoročně měřit.

 

Jak vzniká Smart Prague Index

Vytvořený Smart Prague Index obsahuje 133 kvantifikovatelných indikátorů poskytujících informace o současném stavu vývoje konceptu Smart Cities na území hlavního města. Pokrývá tak šest oblastí rozvoje, mezi které patří Mobilita budoucnosti, Bezodpadové město, Chytré budovy a energie, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová platforma.

 

Mezi tematické okruhy patří:

 • Celoměstská sdílená elektromobilita
 • Čisté autobusy
 • Inteligentní doprava
 • Samořídící dopravní prostředky
 • Mobilita v mobilu

Jak si Praha vede v porovnání s ostatními městy

Stejně jako ostatní hlavní města i Praha se snaží ve Smart City zařadit mezi evropské a světové metropole. Ve výše zmíněné koncepci Smart Prague do roku 2030 je postavení Prahy zkoumáno z pohledu dvou zdrojů – indexu CIMI a studie Evropského parlamentu.

Podle indexu od IESE Cities in Motion 2017 se Praha ze 180 zemí umístila celkově na 41. místě. V porovnáním s ostatními roky si tak Praha drží své umístění okolo čtyřicítky, (2014: 40. místo, 2015: 43. místo, 2016: 41.místo). V regionu východní Evropy si Praha od začátku měření indexu drží první umístění, ke kterému pomáhá vysoké skóre naměřené v oblastech sociální soudržnosti a životního prostředí (IESE, 2017). Detailní pohled na jednotlivé oblasti zachycuje obrázek níže.

Další informace:

 • Smart Prague web oficiální informace o projektech Smart Prague
 • Golemio – platforma pro sjednocení datových zdrojů na území Prahy


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Ročenka "Smart Prague Index"

2018-08_Brozura_SP_A4_po_kor_web-str.pdf (6.2 MB)
Aktuality