Akční plán Partnerství pro městskou mobilitu je na světě. Co to znamená pro nás?

30. 11. 2018

Evropská komise vydala finální akční plán Partnerství pro městskou mobilitu. Otázkou je, co si z daného dokumentu může vzít Česká republika a jaký dopad to bude mít na život lidí v naší zemi. 

Zmíněný plán reaguje na  rostoucí dopravní přetíženost, s kterou souvisí hlukové znečištění a škodlivé emise v ovzduší, klimatické změny, nutnost hledat alternativy k fosilním palivům a dalším vyčerpatelným zdrojům, postupující urbanizace a rozpočtové krize ve veřejné sféře.

Akční plán proto obsahuje seznam devíti hlavních aktivit, které mají pomoci městům v jejich činnostech. Aktivity jsou rozděleny do skupin pod čtyři hlavní témata:

  1. SPRÁVA A PLÁNOVÁNÍ
  2. VEŘEJNÁ DOPRAVA A DOSTUPNOST
  3. AKTIVNÍ ZPŮSOBY DOPRAVY A VEŘEJNÝ PROSTOR
  4. NOVÉ SLUŽBY MOBILITY, INOVACE

Asociace měst pro cyklisty, která je po celou dobu členem poradního panelu Ministerstva pro místní rozvoj, chce být aktivní především v oblastech Governance a plánování a přirozeně také podpořit aktivní způsoby dopravy a zlepšení stavu veřejných prostor. 

Partnerství zároveň navrhlo průřezová témata odkazující na novou městskou agendu, případně na cíle udržitelného rozvoje (SDG) a další projekty partnerství tzv. Městské agendy pro EU.

V akčním plánu se jednotliví partneři konkrétně zavázali k tomu, že svými aktivitami podpoří uvedená témata. Každé následující opatření z celkového počtu 9 actions má svého koordinátora –  „action leadera“ a spolupracující partnery PUM. V přiloženém dokumentu na několika místech najdete i ČR jako spolupracující subjekt, konkrétně v tématech souvisejících s Governance a plánováním a v podpoře aktivní mobility. 

V rámci Partnerství pro městskou mobilitu se tedy budou realizovat tyto aktivity:

 

GOVERNANCE A PLÁNOVÁNÍ: 

OPATŘENÍ 1: Posílení víceúrovňové spolupráce a governance

Cílem opatření je shromažďovat a sdílet příklady praktických zkušeností s víceúrovňovou governancí a partnerskými postupy, které byly realizovány v městských a funkčních městských oblastech v celé Evropě, včetně programů plánování a financování. Česká republika podpoří toto opatření konkrétními aktivitami.

 

OPATŘENÍ 2: Posílení přijetí plánů udržitelné městské mobility

Cílem opatření je poskytnout:

  • Jasnější obraz současného stavu implementace PUMM v zemích EU;
  • Městská databáze bude obsahovat informace o plánech městské dopravy a mobility ve městech a obcích v evropských státech, především pak měst s více než 100 000 obyvateli, menší města budou do databáze zařazena případ od případu, podle dostupnosti relevantních informací;
  • Přehled a analýzu národních rámců pro rozvoj PUMM ve všech 28 členských státech;
  • Aktualizace pokynů pro PUMM, která zohledňuje poslední technologický a politický vývoj.

Česká republika podpoří toto opatření konkrétními aktivitami.VEŘEJNÁ DOPRAVA A DOPRAVNÍ DOSTUPNOST:

OPATŘENÍ 3: Vyhodnocení osvědčených praktických postupů k zajištění dostupné veřejné dopravy

Cílem opatření je zjistit, jak jsou systémy veřejné dopravy ve městech a regionech dostupné (technicky, finančně, komunikačně a organizačně). Zjištěné údaje nám pomohou určit, jaký je dopad jednotlivých osvědčených metod a strategií, a následně optimalizovat rozhodovací procesy na všech úrovních vlády a správy.

 

OPATŘENÍ 4: Širší využití ekologicky čistých autobusů

Ekologicky čisté autobusy (s alternativním pohonem) přinášejí do městských oblastí celou řadu výhod. Snižování hladiny emisí skleníkových plynů, znečišťujících látek v ovzduší a hluku ve městech, to vše jsou významné benefity pro zdraví člověka. Cílem tohoto opatření je podporovat širší zavádění ekologicky čistých autobusů na trh.

 

AKTIVNÍ ZPŮSOBY DOPRAVY A VEŘEJNÝ PROSTOR:

OPATŘENÍ 5: Vypracování pokynů platných pro infrastrukturu pro aktivní mobilitu a vhodné financování

Zatím neexistují žádné evropské normy či doporučení k navrhování a realizaci bezpečné, pohodlné, přímé a atraktivní infrastruktury pro chodce a cyklisty. V několika členských státech EU nebo konkrétních městech informace zcela chybí. Proto je cílem opatření přispět k vypracování evropských pokynů a podpořit členské země v přípravě vlastních pokynů. Dalším cílem je uvolnit větší počet investic do pěší a cyklistické infrastruktury.

 

OPATŘENÍ 6: Podpora a propagace aktivní a udržitelné mobility mezi veřejností

Opatření je zaměřeno na faktory a úkoly, které jsou nezbytné a především smysluplné pro propagaci a podporu udržitelné a aktivní mobility v zemích EU. Opatření vychází z plánované studie přístupů k plánům mobility na školách a ve firmách. Česká republika podpoří toto opatření konkrétními aktivitami.

 

OPATŘENÍ 7: Redukování rozdílů mezi směrnicemi pro vjezd vozidel do městských oblastí

Rostoucí počet různých přístupů k tomu, jak se mají vozidla pohybovat ve městech, zvyšuje zmatek v řadách místních obyvatel i firem. Cílem opatření je zvýšit transparentnost a, pokud to jde, posílit efektivitu stávajících přístupů.

 

 

NOVÉ SLUŽBY MOBILITY A INOVACE:

OPATŘENÍ 8: Zkoumání nových služeb mobility a jejich možného zavádění

Dopravní systém budoucnosti bude kombinovat dopravní služby, které umí shromažďovat dopravní data a komunikovat s okolní infrastrukturou. Téma nových služeb v oblasti mobility reflektuje dynamické změny v tomto odvětví. Cílem opatření je prozkoumat, jak může zavádění nových služeb mobility přispět k řešení dopravních problémů z hlediska veřejnosti i dopravních úřadů.

 

OPATŘENÍ 9: Nastavení evropského rámce pro podporu rozvoje inovací v oblasti městské mobility

Cílem opatření je připravit doporučení pro optimalizaci rámcových podmínek tak, aby se města i regiony mohly snadněji ucházet o inovativní projekty a financovat je. Dalším cílem je podpora širší implementace úspěšných pilotních projektů.

Již před časem jsme informovali o SPOLEČNÉM PROHLÁŠENÍ POLITICKÝCH A VEDOUCÍCH ZÁSTUPCŮ (Joint Statement of Political and Leading Representatives), které podepsali zástupci zúčastněných zemí projektu. Tento politický dokument je přílohou uvedeného akčního plánu. 


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Ke stažení:

PUM_FINAL Action Plan-ENG.pdf (718 kB)
Aktuality