Informace: Studie připravenosti city logistiky měst na rozvoj kurýrních expresních a balíkových služeb v prostředí projektů Smart Cities

12. 10. 2018

Ministerstvo dopravy informuje obce, že Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská realizuje Studii připravenosti city logistiky měst na rozvoj kurýrních expresních a balíkových služeb v prostředí projektů Smart Cities.

Studie bude hotová do konce roku 2018.

Požadovaným výsledkem projektu je vypracování metodiky, která spolu se souhrnnou závěrečnou zprávou bude při zohlednění plánů udržitelné městské mobility a rostoucího významu e-commerce v rámci city logistiky umožňovat subjektům a orgánům odpovědných za plány udržitelné městské mobility dostatečně akcentovat význam KEB služeb v city logistice, jejichž kvalita je nezbytná pro fungující distribuci zboží, resp. zásilek na území měst při aplikaci v budoucnu realizovaných SC projektů.

Metodika by měla při jejím aplikování přispět k rozvoji KEB služeb při zachování jejich kvality a cenové dostupnosti pro občany na území měst při optimalizaci zásobování různých typů měst v souladu s principy city logistiky. Řešitel zformuluje vlastní metodiku hodnocení připravenosti city logistiky měst na růst objemů KEB služeb v SC prostředí na základě výstupů dosažených kvantitativními (např. statistické metody) a kvalitativními metodami (např. obsahová analýza).

Výsledky navazují na dílčí výstupy metodiky přípravy strategických plánů udržitelné městské mobility ve smyslu projektu TD020164 Integrace plánování k udržitelnosti na městské úrovni Technologické agentury ČR.

Výsledek projektu v rámci členského státu EU zároveň odpoví na základě analýzy empirických dat a vyhotovením související metodiky na pro cíle projektů relevantní výzkumné otázky dokumentu Zelená kniha: integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU (COM/2012/0698).

Výsledky projektu rozpracovávají konkrétně pro ČR obecné výstupy studie pro Generální ředitelství Evropské komise Study on Urban Freight Transport z roku 2012 a Study on Urban Logistics – The Integrated Perspective z roku 2018, zejména s ohledem na kapitolu č. 4 Logistics schemes for E-commerce Non-binding guidance documents on urban logistics N° 4.

Studie dále vychází z principů a závěrů projektů realizovaných v rámci Sedmého rámcového programu EU (FP7) a Osmého rámcového programu (Horizon 2020), který si v rámci aplikovaného výzkumu a inovací rozvoj SC projektů s vazbou na integraci poskytovaných přepravních služeb v rámci udržitelné městské mobility při zdůraznění ochrany životního prostředí jako veřejného zájmu vytkl za jeden ze svých hlavních cílů, zdůrazňující nutnou propojenost aplikovaného výzkumu, vzájemné sdílení nových poznatků s podnikovou praxí při zohlednění sociálních výzev jako např. zaměstnanost nebo kvalita života obyvatel měst.

Metodika bude popisovat postup, kterým lze hodnotit stav připravenosti měst resp. spádové oblasti na expresní a balíkové služby a identifikovat problematické okruhy. Nákladní doprava a její efektivní, dlouhodobě udržitelné fungování resp. provozování jako nástroj realizace zásobování na území měst, je základním prvkem udržitelného rozvoje městské a příměstské ekonomiky, jehož fungování zabezpečuje efektivní distribuci zboží, kde stále větší roli hraje segment KEB služeb. Bez efektivní fungující nákladní dopravy na území města nelze realizovat celou řadu služeb, ať už v oblasti soukromého nebo veřejného sektoru. Nákladní doprava v souvislosti s poskytováním KEB služeb na území města je zvláště dynamickým odvětvím s vazbou na e-commerce ve smyslu dopravy malých zásilek na relativně krátkou vzdálenost, zásilek o vysoké hodnotě s důrazem na kvalitu služeb, citlivost dodací lhůty a výši nákladů na dopravu jedné zásilky.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Aktuality