Inspirace pro Asociaci měst pro cyklisty - Manifest Národ v pohybu

13. 07. 2018

Asociace měst pro cyklisty existuje už pět a tak hledá nové výzvy a nové inspirace. Jedním z takových dokumentů je jistě Manifest Národ v pohybu / Moving the nation, představující  okamžitá opatření a vize budoucnosti, jak je vidí aliance organizací podporujících pěší a cyklistickou dopravu na území Spojeného království. Výborný podklad pro asociaci.

Už příliš dlouho tvoříme naše města pro auta. Výsledkem je nebezpečný a nepříjemný prostor, kde je složité pohybovat se jako chodec nebo cyklista. Široká laická i odborná veřejnost dnes již uznává, že pohyb pěšky i na kole je přínosný pro naši ekonomiku, naše zdraví a životní pohodu i pro naše životní prostředí. Přesto jsme na všech úrovních vlády a správy svědky nedostatku zájmu a neochoty investovat víc do nové infrastruktury, která by sloužila účelům bezpečné a pohodlné pěší a cyklistické dopravy. Vládní investiční strategie pro pěší a cyklistickou dopravu je krok správným směrem. I když některá města a obce a jejich správní orgány disponují dostatkem kompetencí, příležitost k transformaci naší společnosti volá po jasné vizi a jasné akci. Jako aliance významných organizací, které se podílejí na rozvoji pěší a cyklistické dopravy v zemích Spojeného království, jsme se spojili ve snaze předložit ambiciózní vizi budoucnosti a navrhnout první možné kroky. Víme, čeho můžeme dosáhnout, a chceme pomoci to splnit - ještě dnes.

Vize zítřka

Každý obyvatel země by měl mít možnost bydlet a pracovat a bavit se na místech, která jsou zdravá, plná života, a kde je jízda na kole i chůze zcela přirozenou volbou dopravy pro krátké vzdálenosti – dnes i mezi budoucími generacemi.

Každé město a každá obec disponují sítí páteřních cyklostezek a tras pro chodce, které vedou do centra i přímo centrem města či obce.

Každá komunita ve městě či obci má možnost se dostat do parků a k dalším zeleným plochám v obci, a to na kole nebo pěšky a trasou, kde nevládne motorová doprava.

Každá autobusová a železniční stanice je koncipována tak, aby byla atraktivní pro chodce a cyklisty, včetně potřebného vybavení a infrastruktury.

Každé dítě má možnost chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole bezpečnou a důvěryhodnou trasou a získat tak základní životní dovednosti.

Každému se dostane příležitosti zařadit jízdu na kole nebo chůzi do běžného života, např. prostřednictvím programů na školách, pracovištích nebo v místních komunitách.

A co musíme udělat, abychom toho dosáhli?

Dosažení těchto cílů v nejbližší budoucnosti vyžaduje posílení investiční strategie pro pěší a cyklistickou dopravu a začlenění pěší a cyklistické dopravy do plánované investiční strategie pro silniční dopravu, které zajistí dlouhodobé účelové investice. Obě strategie musí reflektovat výsledky bezpečnostní revize, provedené v rámci investiční strategie pro pěší a cyklistickou dopravu, obě investiční strategie také potřebují podporu ve formě poplatků za znečišťování. K tomu je ovšem nezbytná širší mezivládní aktivita a delší realizační doba.

Proto zatím navrhujeme několik kroků, které mohou ministři dopravy ve Spojeném království podniknout okamžitě, bez nutnosti hledat další finanční zdroje nebo podporu. Pokud jsou tato opatření přijata společně, mohou zahájit transformaci na našich silnicích a ulicích a iniciovat širší společenskou změnu.

Rychlost

Snížit limit pro nejvyšší povolenou rychlost ve většině zastavěných oblastí na 30 km/h a na silnicích nižších tříd na 50 km/h. Naše silnice a ulice budou bezpečnější pro všechny.

Prostor

Zajistit konzistentní využití aktuálně nejlepších návrhových norem, které pomohou vytvořit bezpečný, atraktivní a příjemný prostor pro lidi všech věkových skupin s různými možnostmi v oblasti pěší a cyklistické dopravy.

Bezpečnost

Revidovat pravidla silničního provozu tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost chodců a cyklistů, především na křižovatkách.

Priority

V zájmu zvýšení bezpečnosti a průchodnosti ulic zakázat parkování na chodnících.

Vzdělávání

Zajistit cyklistický výcvik pro všechny děti v rámci povinné školní docházky a začlenit kulturu pěší a cyklistické dopravy do školního vzdělávacího programu.

Zdroj:  https://www.sustrans.org.uk/sites/default/files/file_content_type/moving_the_nation_manifesto.pdf


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality