Bezpečnost především: jak využít potenciál pro zvyšování počtu cyklistů a chodců

09. 07. 2018

Občas je dobré srovnávat, jak se na bezpečnost cyklistů díváme v České republice a jak se na ni třeba dívají ve Velké Británie. Příští rok se bude pomalu připravovat nová česká Cyklostrategie. Půjde cestou, která je popsána níže, nebo půjde cestou Prahy 1, která spíše cyklistům staví překážky?

Níže uvedené řádky jsou převzaty z webu www.sustrans.org.

Konzultace k Vládní investiční strategii pro pěší a cyklistickou dopravu, konkrétně k revizi otázek týkajících se bezpečnosti, byla ukončena 1. června 2018. V následujících odstavcích uvádíme, jaké podle našeho názoru musí být priority vlády, aby se zvýšil podíl chodců a cyklistů ve Spojeném království.

Nedostatek pocitu bezpečí – problém pro chodce i cyklisty

Bezpečnost, a to objektivní i subjektivní, je hlavním důvodem, proč spousta lidí na kole nejezdí. Podle průzkumu sociálních postojů obyvatel Velké Británie British Social Attitudes z roku 2016 souhlasilo 59 % Britů s tvrzením „pro mě je příliš nebezpečné jezdit na kole po silnici“. Souhlas s tvrzením byl ještě vyšší ve skupinách žen, starších osob a necyklistů.

Tohle je opravdu velký problém, chceme-li, aby víc lidí jezdilo na kole nebo chodilo pěšky denně (protože jen tak se tyto aktivity odrazí pozitivně na našem zdraví, na dopravních zácpách ve městech, a tím i na ekonomice a životním prostředí). Britská vláda však může začít věci měnit a vytvářet takové podmínky, aby chůze a jízda na kole byly bezpečné aktivity, které bude provozovat čím dál tím víc lidí a povědomí o jejich přínosech se tak bude šířit.

V tomto blogu uvádíme, jaké priority by měla mít vláda Spojeného království, aby pěší a cyklistická doprava byly v této zemi co nejbezpečnější.

Nižší rychlost

Snížit nejvyšší povolenou rychlost na 30 km/h v městských oblastech a 50 km/h na venkovských komunikacích nižší třídy. Naše silnice a ulice tak budou bezpečnější pro všechny.

Jak uvádí zpráva Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, riziko, že chodec při kolizi s autem zemře, je téměř pětkrát vyšší při rychlosti auta 50 km/h než při stejné nehodě, ale v rychlosti 30 km/h.

Vláda by tedy měla aktualizovat své pokyny pro místní samosprávu tak, aby 30 km/h byla standardní rychlost povolená v městských oblastech a 50 km/h na menších venkovských silnicích. Je důležité takto řešit i rychlost na silnicích nižší třídy ve venkovských oblastech, protože zatímco ve městech a obcích hrozí, že bude cyklista zraněn, smrtelným zraněním je ohrožen spíš na venkovských dopravních komunikacích, především kvůli vyšší rychlosti aut.

Snížení rychlostního limitu na komunikacích nižší třídy pomůže zlepšit bezpečnost cyklistů a chodců tam, kde se tyto silnice propojují s Národní cyklistickou sítí (NCN). Podle současných čísel tvoří uživatelskou skupinu sítí NCN 48 % cyklistů a 52 % chodců.

Vhodná infrastruktura

Vláda by měla místním úřadům ukázat ta nejlepší možná řešení jednotlivých koncepcí, aby předešla zmatkům kvůli velkému množství již existujících koncepčních pokynů. Pokyny k plánování koncepce by měly pomoci budovat bezpečné a přímé stezky pro cyklisty, které jsou napojené na klidnější ulice ve městech a obcích. Bez bezpečných cyklostezek a cyklopruhů je vysoce nepravděpodobné, že se dočkáme výraznějšího nárůstu počtu cyklistů, především mezi ženami, rodinami, seniory a dalšími zranitelnějšími účastníky dopravního provozu.

Existuje již několik studií, které ukazují význam fyzicky oddělené infrastruktury pro cyklisty.

  • Fyzicky oddělené cyklostezky představují pro cyklisty to nejmenší riziko, že budou zraněni – podle studie University of British Columbia z roku 2012 jde o jednu desetinu rizika.
  • Naše zpráva Bike Lifez roku 2017 výše uvedená čísla potvrzuje, během průzkumu v sedmi největších městech Spojeného království uvedlo 64 % dotázaných, že by na kole jezdili častěji, pokud by bylo k dispozici víc cyklostezek souběžných se silnicemi a fyzicky oddělených od motorové dopravy.

Zákaz parkování na chodnících

Mimo Londýn není parkování na chodníku v současné době nezákonné, přitom takové chování nejenže snižuje průchodnost chodníků pro všechny chodce, ale má zvlášť negativní dopad na mobilitu starších osob a osob s postižením nebo s kočárkem, protože jsou nuceny se pohybovat po silnici.

Cyklistický výcvik pro děti školního věku

Měli bychom zajistit cyklistický trénink pro všechny děti na základních a středních školách a zahrnout pěší a cyklistickou dopravu do školního vzdělávacího programu. Zkombinujeme-li cyklistický výcvik s kvalitní infrastrukturou pro cyklisty, je velká šance, že dojde k významným změnám ve vzorcích dopravního chování směrem k pěší a cyklistické dopravě.

Základní škola Cale Green ve Stockportu spolupracuje od roku 2011 s pracovníkem Sustrans za účelem zvýšení fyzické aktivity mezi žáky. Škola má zájem, aby její žáci častěji jezdili na kole, koloběžce, nebo chodili pěšky. V době, kdy škola začala se Sustrans spolupracovat, 26 % žáků jezdilo do školy autem s rodiči. Dnes tento počet klesl na 6 %.

Revize pravidel silničního provozu

V jiných evropských zemích musí odbočující auta dát přednost cyklistům a chodcům, kteří se pohybují směrem rovně. Tento princip platí jak na světelných křižovatkách, tak na křižovatkách s předností v jízdě.

Vláda by měla provést revizi pravidel silničního provozu, aby lidé, kteří jdou pěšky nebo jedou na kole rovně, dostali přednost díky tomu, že odbočující vozidla mají všeobecnou povinnost dát přednost. Tato povinnost by měla být zahrnuta do každého procesu vzdělávání každého účastníka dopravy a měla by být náležitě vymáhána.

Osvětová kampaň na téma zranitelní účastníci dopravy

Vláda by měla realizovat kampaň Think! (Mysli!), která zvýší povědomí řidičů o zranitelných účastnících dopravy. V současnosti probíhá kampaň Think! ‘Hang- Back’ (Mysli! Drž se zpátky), určená pro cyklisty na křižovatkách, ta však celé břímě zodpovědnosti klade právě na zranitelného účastníka dopravy, ne na řidiče. Navrhovaná kampaň by však měla být určená pro všechny účastníky dopravního provozu se zvláštním důrazem na ty, kteří mohou nejvíc ohrozit zdraví a život druhých – ty v motorových vozidlech. Kampaň by měla zdůraznit potřebu sdílet dopravní prostor a ukázat, jak to vypadá na pozitivních i negativních příkladech.

Pokud bude na realizaci těchto kroků vláda spolupracovat s místními úřady, podaří se jak zvýšit bezpečnost, tak splnit cíle Investiční strategie pro cyklistickou a pěší dopravu, tedy zdvojnásobit počet cyklistů a významně zvýšit počet chodců.

Autorka Rachel Whiteová, 6. 6. 2018

https://www.sustrans.org.uk/blog/safety-first-unlocking-potential-increase-cycling-and-walking

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality