PARTNERSTVÍ pro MĚSTSKOU MOBILITU SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ POLITICKÝCH A VEDOUCÍCH ZÁSTUPCŮ

07. 06. 2018

Jestli se má rozvíjet městská a regionální mobilita, pak bez politiky se neobejdeme. Pravda ale je, že její "kultura" je v každé evropské zemi jiná. Proto oceňujeme, že v rámci projektu Partnerství pro městskou mobilitu (PUM) bylo dne 6. března 2018 vyhlášeno PARTNERSTVÍ pro MĚSTSKOU MOBILITU SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ POLITICKÝCH A VEDOUCÍCH ZÁSTUPCŮ, které postupně podepisovali všichni partneři. K 5. 6. 2018 se podařilo získat poslední podpis. Seznam partnerů je v příloze.

Nejde ale jen o evropský rozměr. Mohli bychom něco podobného podepsat i u nás, v České republice. Vždyť přeci také chceme vytvořit národní platformu PARTNERSTVÍ pro MĚSTSKOU MOBILITU.

PARTNERSTVÍ pro MĚSTSKOU MOBILITU

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

POLITICKÝCH A VEDOUCÍCH ZÁSTUPCŮ

Karlsruhe, 6. března 2018

My, političtí a vedoucí představitelé Partnerství pro městskou mobilitu, jsme se 6. března 2018 setkali v Karlsruhe, abychom společně diskutovali o tom, jak může Partnerství pro městskou mobilitu formovat budoucnost politiky v oblasti mobility. Nyní bychom rádi učinili následující prohlášení.

Uvědomujeme si, že cílem Městské agendy pro EU, která byla oficiálně založena Amsterdamským paktem a schválena v květnu 2016 na neformálním setkání evropských ministrů odpovědných za sektory rozvoje měst, je podpora spolupráce mezi všemi úrovněmi vlády a správy za účelem posílení udržitelné, sociálně inkluzivní, inovativní a ekonomicky silné Evropy;

Městská agenda pro EU se zaměřuje konkrétně na tři pilíře přípravy a realizace politiky EU: lepší regulaci, lepší financování a lepší výměnu znalostí. Agenda zavádí novou pracovní metodu, která spočívá ve dvanácti tematických partnerstvích zaměřených na několik důležitých tematických okruhů, mezi nimiž zaujímá ústřední postavení právě Partnerství pro městskou mobilitu;

Partnerství pro městskou mobilitu se snaží posílit udržitelnou a efektivní městskou mobilitu. Chce zkvalitnit služby nabízené místním a vytvářet nové možnosti na základě inovativních řešení;

Partnerství se na záležitosti městské mobility zaměřuje ze středně a dlouhodobého hlediska, a především na tyto čtyři klíčové oblasti:

  • vláda a správa (governance) a plánování
  • aktivní způsoby dopravy a využití veřejného prostoru
  • veřejná doprava a obslužnost
  • nové služby mobility a inovace;

 

MY, POLITIČTÍ A VEDOUCÍ ZÁSTUPCI:

ZDŮRAZŇUJEME, že Městská agenda pro EU je jedním z nejdůležitějších a nejslibnějších nástrojů na podporu a posílení rozvoje měst prostřednictvím politiky prováděné na všech úrovních vlády a správy (regionální, národní a evropské), především vůči politice soudržnosti EU po roce 2020.

ZDŮRAZŇUJEME rovněž, že partnerský přístup založený na rovné participaci vlády na všech úrovních a obohacený o odborné znalosti zúčastněných stran demonstruje prokázanou přidanou hodnotu, když reflektuje a respektuje potřeby jednotlivých aktérů, aktivně zapojených do procesu rozvoje mobility v evropských zemích.

UZNÁVÁME, že mobilita na místní úrovni je hlavním nástroje pro rozvoj městských oblastí v Evropě. Pro náš společný návrh akčního plánu jsme vybrali nejdůležitější témata pro rozvoj městské mobility, což ukazuje naše společné chápání problematiky.

SOUHLASÍME s cíli Partnerství pro městskou mobilitu a podporujeme jejich implementaci z hlediska lepší regulace, lepšího financování a lepší výměny znalostí.

VÍTÁME návrh akčního plánu, který pod koordinačním vedením města Karlsruhe a České republiky připravilo Partnerství pro městskou mobilitu. Akční plán je v současnosti otevřený pro konzultace a zpětnou vazbu veřejnosti. Tento dokument je výsledkem společného úsilí všech partnerů a dalších subjektů ze všech koutů Evropy.

 

UZNÁVÁME, že dokončení akčního plánu a jeho implementace jsou důležitými milníky úspěchu pro celé Partnerství. Tento cíl vyžaduje trvalou angažovanost a podporu ze strany všech partnerů a dalších zúčastněných stran, ale také informovanost a sdílenou odpovědnost v rámci Partnerství.

DOPORUČUJEME, aby opatření definovaná v návrhu akčního plánu byla podrobně rozpracována, což usnadní jejich pozdější realizaci.

VÍTÁME závazek Partnerství k transparentnosti ve všech etapách projektu, který demonstruje výzva dalším městům, regionům a členským státům EU, aby svými aktivitami přispěly k akčnímu plánu.

 

VYBÍZÍME osoby a subjekty s rozhodovací pravomocí na všech úrovních vlády a správy, aby prosazovaly závěry a doporučení Partnerství týkající se formování, financování a implementace budoucí politiky rozvoje měst.

My, političtí představitelé a vedoucí představitelé, si přejeme úspěšné naplnění cílů Partnerství s podporou všech evropských partnerů a dalších zúčastněných stran a těšíme se, že na našem dalším setkání znovu rozšíříme budoucnost městské mobility díky již hotovému akčnímu plánu Partnerství.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality