Akademie městské mobility - bonusově otázky: odpovědnost, finance, monitoring, oslava

08. 05. 2018

Zveřejňujeme poslední díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Na závěrečné otázky však zatím nemáme odpovědi. Důvod je prostý. Pokud nepochopíme předchozí lekce, je zbytečné řešit tuto koncovku. Otázky jsou tedy v tomto případě spíše pro informaci, aby bylo zřejmé, jaké má být finále celého plánu udržitelné městské mobility. K tomuto cíli máme ale daleko. Jaké jsou tedy poslední otázky?

Dohodli jste se na odpovědnostech a rozdělení finančních prostředů?

 1. Rozdělili jste pravomoci a povinnosti/zodpovědnost, které jsou nutné pro realizaci opatření?
 2. Určili jste možné finanční zdroje pro realizaci opatření?
 3. Zapojili jste zainteresované subjekty do rozhodování o přidělených zodpovědnostech a zdrojích?
 4. Připravili jste akční plán, který nastiňuje vaši představu o implementačních prioritách, časových plánech, rizicích nebo nepředvídaných událostech?
 5. Připravili jste plán rozpočtu, který nastavuje finanční požadavky a zdroje?
 6. Byla uzavřena formální dohoda o akčním plánu a o rozpočtu s hlavními zainteresovanými subjekty a rozhodovacími orgány?

Zařaďili jste do plánu monitoring a evaluaci?

 1. Počítá váš SUMP s pravidelným monitoringem a kontrolou výkonu (každých 3 až 7 let)?
 2. Provedli jste revizi dat, abyste zjistili dostupnost dat a případné nedostatky?
 3. Vybrali jste podskupinu indikátorů pro účely monitorování, týkajícího se cílů PUMM?
 4. Počítáte s tím, že součástí monitoringu a evaluace bude jak plánovací proces, tak realizace opatření?
 5. Připravili jste pro monitoring a evaluaci schéma, které zahrnuje jak výstupní indikátory, tak indikátory výsledků?
 6. Připravili jste pro monitoring a evaluaci schéma, které zahrnuje kvalitativní i kvantitativní indikátory?
 7. Připravili jste strategii pro sběr dat?
 8. Připravili jste plán pro monitoring a evaluaci?
 9. Diskutovali jste o plánu pro monitoring a evaluaci se zainteresovanými subjekty?
 10. Vysvětluje váš PUMM způsob, jakým budou veřejnost a zainteresované subjekty informovány o průběhu realizace opatření, o monitoringu a evaluaci?
 11. Naplánovali jste mechanismy pro interaktivní zapojování veřejnosti a zainteresovaných stran v průběhu monitoringu a evaluace?

Jak způsobem bylo provedeno přijetí plánu udržitelné městské mobility?

 1. Vyzvali jste skupinu zainteresovaných subjektů, aby provedla revizi návrhu SUMP?
 2. Zveřejnili jste finální návrh SUMP, aby veřejnost i zainteresované subjekty měly možnost tento návrh připomínkovat?
 3. Je váš PUMM v souladu s evropskou směrnicí o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (2001/42/ES) a směrnicí o ochraně stanovišť (92/43/EEC)?
 4. Diskutovali jste o navrhovaném SUMP s radou města nebo jiným rovnocenným správním orgánem?
 5. Byl PUMM formálně přijat radou města nebo jiným rovnocenným správním orgánem?
 6. Byl PUMM formálně schválen nebo přijat volenými zástupci sousedních správních orgánů, které spadají do „funkční“ oblasti města?
 7. Oslavili jste přijetí a schválení PUMM s veřejností a dalšími zainteresovanými subjekty (např. nějakou veřejnou akcí)?

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality