Akademie městské mobility - přehled efektivních balíčků opatření.

07. 05. 2018

Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají přehled efektivních balíčků opatření. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit.

Zcela jistě se jedná o revoluční kapitolu, na které by měla být založena nová metodika PUMM. Efektivní balíčky opatření jsou navržené dle vzoru evropského projektu Partnerství pro městskou mobilitu, kde jsou definované čtyři okruhy opatření, které je třeba nově řešit v PUMM. Stávající témata jsou zachována ze stávající metodiky PUMM, jen balíčky opatření jsou vytvořené v novém uspořádání, podle projektu Partnerství pro městskou mobilitu.

Jedná se o tyto balíčky:

Veřejná doprava – http://www.dobramesta.cz/verejna-doprava-a-intermodalita

 • Veřejná a městská hromodná doprava jako systém.
 • Čistě dopravní prostředky (e-busy).

Otázky:

 1. Obsahuje váš PUMM i návrh, jak zvýšit kvalitu, integraci a dostupnost služeb veřejné dopravy (tj. potřebné infrastruktury, vozového parku a služeb)?
 2. Předkládá váš PUMM podrobný návrh, jak řešit veřejnou dopravu jako nedílnou součást všech druhů dopravy ve vašem městě?

 

Smart Cities, Inteligentní dopravní systémy, chytré technologie - http://www.dobramesta.cz/smart-city---koncepce a http://www.dobramesta.cz/smart-cities a http://www.dobramesta.cz/sdileni-aut-a-jizdnich-kol

 1. Mobilita jako služba.
 2. Inteligentní dopravní systémy, chytré technologie, vše dle metodiky konceptu inteligentních měst.

Otázky:

 1. Pracuje PUMM s Koncepcí inteligentních měst? Zahrnuje její indikátory?
 2. Jsou součástí PUMM opatření týkající se ITS, chytrých technologií, mobility jako služby?
 3. Zahrnuje váš PUMM i opatření v oblasti ITS, která umožňují propojení jednotlivých způsobů dopravy (např. prostřednictvím plateb nebo informačních systémů v reálném čase)?

Aktivní mobilita, veřejný prostor, čistá vozidla, automobilová doprava. Zcela jistě se jedná o nejkontraverznější téma v České republice. Veřejný prostor je jen jeden. A je třeba si zvolit, který dopravní prostředek bude město preferovat. To je právě otázka pro participační strategii. Je zcela legální, pokud veřejný prostor vyčleníme pro parkování a automobilovou dopravu. Pak se ale toto rozhodnutí musí projevit i ve vizi a ve strategických cílech. Zde se již pohybujeme v oblasti navrhovaných opatření. V rámci balíčku opatření se řeší i automobilová doprava jak v klidu, tak v pohybu, neboť i ji je nutné řešit v rámci veřejného prostoru. Revoluční je jen to, že se daná problematika řeší z pohledu prioritních opatření PUMM, kterým by mohla být aktivní mobilita. Ostatně pokud chce město řešit hlavně parkovací politiku, či silniční síť, tak na to je vhodný generel dopravy, či dopravní studie.

 Otázky:

 1. Jsou součástí SUMP infrastrukturní opatření, která by zvýšila atraktivitu pěší a cyklistické dopravy?
 2. Jsou infrastrukturní opatření doplněna o regulační a organizační a další měkká opatření?
 3. Ve vztahu k silniční dopravě a parkovací politice zkoumá váš PUMM i možnosti přerozdělení silničního prostoru ve prospěch jiných druhů dopravy, případně k dalším funkcím veřejného prostoru?
 4. Ve vztahu k silniční dopravě a parkovací politice zkoumá váš PUMM i optimalizaci využití stávající silniční infrastruktury?
 5. Jsou součástí PUMM i opatření zvyšující bezpečnost silničního provozu v rámci všech druhů dopravy?
 6. Řeší opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu i specifické potřeby skupiny zranitelných účastníků dopravy a to v rámci nové švédské vize 0 v oblasti bezpečnosti – „je třeba jít za hranicí vize 0“?

Governance (v tomto kontextu spolupráce s firmami na jak na opatřeních městské logistiky, tak i firemní plány mobility, mobility management).

Otázky:

 1. Management mobility: Zabývá se SUMP vzdělávacími, osvětovými a propagačními aktivitami na podporu udržitelného dopravního chování, které budou zaměřeny na určené cílové skupiny?
 2. Městská logistika: Jsou součásti SUMP opatření zvyšující efektivitu městské logistiky a nákladní dopravy, a současně snižující příslušné externality jako emise skleníkových plynů, hluku a znečišťujících látek?
 3. Městská logistika: Je součástí SUMP návrh, jak by se soukromé i veřejné zainteresované subjekty měly spolupodílet na přípravě i realizaci vzájemně přijatelných opatření?
 4. Management mobility: Jsou součástí SUMP opatření v oblasti řízení mobility, podporující změnu směrem k udržitelnějším systémům mobility (reflektující potřeby obyvatel, zaměstnanců, škol atd.)?

Doplňující otázky k financování:

 1. Máte odhad nákladů a přínosů navrhovaných opatření?
 2. Máte odhad dlouhodobých nákladů navrhovaných opatření (např. náklady na údržbu)?
 3. Posoudili jste externí náklady a přínosy související s realizací opatření a balíčků opatření?
 4. Máte odhad nákladů a přínosů všech druhů dopravy na základě jednotné metody?

 

Doplňující otázky k průřezovým opatřením (opakují se k lekci k participační strategii:

 1. Je součástí vašeho PUMM návrh na kombinování určitých politických opatření, tj. integrovaných balíčků opatření, které pomohou dosáhnout lepších výsledků? I tato otázka patří do participace. Je totiž nutné vykomunikovat, že když se například dělá obchvat, tak ruku v ruce se musí dělat humanizace stávající průtahu městem. Nebo když se rekonstruuje silnice II. Třídy, už by se mělo pamatovat na celé uliční prostor, atd. Integrované balíčky opatření jsou tedy především o komunikace s mnoha partnery o vyladění not.
 2. Jsou součástí PUMM opatření, jejichž realizace vyžaduje spolupráci a partnerství s organizacemi, které působí v jiných odvětvích? Příkladem mohou být měkká opatření na podporu aktivní mobility. Cílem je vytvořit silný strategický plán PUMM, jehož součástí bude i převzetí dobrovolných závazků za realizaci opatření mimo úřad města.
 3. Jsou součástí PUMM opatření přesahující hranice vašeho města, jejichž realizace vyžaduje spolupráci s okolními řídícími orgány? Příkladem může být vybudování příměstské rychlodráhy (např. Olomouc – Uničov). Cílem je vytvořit silný strategický plán PUMM, jehož součástí bude i převzetí dobrovolných závazků za realizaci opatření mimo úřad města.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality