Akademie městské mobility - participační strategie.

06. 05. 2018

Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají participační strategie. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit.

O participační strategii se již několikrát psalo, ale největší rozsah komunikace by měl veden kolem navrhovaných opatření. Již jen přehled otázek spojených s participací je samo navádějící - http://www.dobramesta.cz/zapojovani-verejnosti a http://www.dobramesta.cz/obcan.

  1. Kontaktovali jste jiná města kvůli vzájemné výměně informací o plánování a realizaci jednoho či více opatření, která zvažujete zahrnout do vašeho PUMM? Prostě není to jen o městě samotném, ale o celé aglomeraci.
  2. Vzali jste zvolené zástupce města nebo jiné orgány s rozhodovací pravomocí na návštěvu jiných měst, která by spolupracovala na navrhovaných opatřeních? Otázka má více rovin odpovědí. První se týká opět sousedních měst v regionu, ale druhá má daleko větší rozsah. Snahou je, aby např. některá partnerská zahraniční města pomáhala s realizací PUMM. V neposlední řadě se jedná o tematické exkurze do zahraničních měst, které mají s plány zkušenosti a kdy byla navázána spolupráce. Příkladem může být Lipsko, Vídeň, Lublaň. http://www.dobramesta.cz/mesta-a-doprava. Města mohou využít řadu evropských programů ke spolupráci, např. URBACT.
  3. Ukazuje váš PUMM jasně, jak vybraná opatření budou přispívat k dosažení dlouhodobé vize, stanovených celkových cílů i SMART cílů? Pokud je PUMM strategickým plánem, pak musí platit, že vize je naplňována prostřednictvím priorit, které mají své strategické cíle a ty zase konkrétní opatření. Provázanost mezi opatřením a vizí musí být tedy lehce identifikovatelná. Praxe ale ukazuje, že stávající PUMM spíše disponují sada stovky opatření, bez jakékoliv vazby nejen na vizi, ale i na priority a strategické cíle. Tato otázka se vrací k předchozímu kurzu o stanovení cílů - http://www.dobramesta.cz/aktuality/650/akademie-mestske-mobility---stanoveni-priorit-a-meritelnych-cilu.
  4. Diskutovali jste o definování a výběrů opatření se zájmovými subjekty? Jedná se spíše o řečnickou otázku. Města a zpracovatel může odpovědět, že ano, ale mají tím na mysli spíše jedno veřejné projednání, případně konzultace v rámci jednoho, dvou pracovních výborů. Je tedy spíše otázka, jak dlouho se má diskutovat se zájmovými subjekty. Asi jiný je metr je v Česku, jiný v západoevropských městech. Otázka tedy míří k pojetí participační strategii, která byla definována na začátku zpracování PUMM. Je třeba zmínit, že nejde jen o projednání opatření, ale o přímé zapojení zájmových subjektů do realizace opatření a to na základě principu Governance.
  5. Informovali jste zainteresované subjekty i veřejnost o procesu definování a výběru opatření a vyzvali jste je, aby poskytly zpětnou vazbu? Opět platí stejný komentář, jako v předchozí otázce. My můžeme položit doplňující otázku: „co si představujete pod pojmem informovat?“
  6. Umožnili jste veřejnosti i zainteresovaným subjektům, aby se aktivně zapojily do diskuze o opatřeních? Opět platí stejný komentář, jako v předchozí otázce. My můžeme položit doplňující otázku: „co si představujete aktivní zapojení občanů?“
  7. Diskutovali jste s provozovateli dopravy o přípravě opatření, která souvisejí s veřejnou dopravou a intermodalitou? Jedná se o mimořádně důležitou otázku, která má připomenout, že diskuse nezačíná až nad navrhovanými opatřeními, ale začíná už v počátečních fázích procesu zpracování PUMM, tedy i v analytické části.
  8. Je součástí vašeho PUMM návrh na kombinování určitých politických opatření, tj. integrovaných balíčků opatření, které pomohou dosáhnout lepších výsledků? I tato otázka patří do participace. Je totiž nutné vykomunikovat, že když se například dělá obchvat, tak ruku v ruce se musí dělat humanizace stávající průtahu městem. Nebo když se rekonstruuje silnice II. Třídy, už by se mělo pamatovat na celé uliční prostor, atd. Integrované balíčky opatření jsou tedy především o komunikace s mnoha partnery o vyladění not.
  9. Jsou součástí PUMM opatření, jejichž realizace vyžaduje spolupráci a partnerství s organizacemi, které působí v jiných odvětvích? Příkladem mohou být měkká opatření na podporu aktivní mobility. Cílem je vytvořit silný strategický plán PUMM, jehož součástí bude i převzetí dobrovolných závazků za realizaci opatření mimo úřad města.
  10. Jsou součástí PUMM opatření přesahující hranice vašeho města, jejichž realizace vyžaduje spolupráci s okolními řídícími orgány? Příkladem může být vybudování příměstské rychlodráhy (např. Olomouc – Uničov). Cílem je vytvořit silný strategický plán PUMM, jehož součástí bude i převzetí dobrovolných závazků za realizaci opatření mimo úřad města.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality