Akademie městské mobility - stanovení priorit a měřitelných cílů

05. 05. 2018

Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají stanovení priorit a měřitelných cílů. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit.

Základní otázka zni: považujete PUMM za strategický dokument? Je třeba si připomenout, že PUMM je strategický plán, který je realizován podle fází korespondující s tvorbou strategického dokumentu. Dosavadní zkušenosti PUMMu v českých městech ukazují, že je realizován spíše generel dopravy, územně plánovací podklad, s prvky strategického plánu. V PUMMu se má ovšem dominovat strategický plán určující směr, finance, zodpovědnost, apod. Prvky z „generelu“ předkládají možná technická řešení, či opatření, které se mohou realizovat. Máme jednu normu, jeden zákon, ale návrhy by vždy měly být v souladu se strategickým plánem, který určuje směr.

V takovém kontextu je pak potřeba si klást tyto otázky:

 1. Jsou ve vašem SUMP jasně stanoveny celkové cíle?
 2. Probíhalo posouzení celkových cílů ve spolupráci se zainteresovanými subjekty?
 3. Informovali jste zainteresované subjekty i veřejnost o celkových cílech SUMP a vyzvali jste je, aby poskytly zpětnou vazbu?
 4. Je součástí vašeho SUMP i popis tzv. SMART cílů?
 5. Umožňují vám SMART cíle monitorovat pokrok směrem k dosažení stanovených celkových cílů a hodnotit efektivitu opatření?
 6. Zapojili jste skupinu zainteresovaných subjektů do procesu stanovení SMART cílů?

Výkladový slovník:

Cíle (Objectives) popisují žádoucí cílové stavy, které chce organizace, organizační útvar, skupina/tým či jednotlivec dosáhnout v určité oblasti. Cíle jsou používány v plánování, a zejména ve strategickém řízením.

SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů atributů cílů:

 • S - Specific – specifické, konkrétní cíle
 • M - Measurable – měřitelné cíle
 • A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné
 • R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům)
 • T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné

Cíle v organizaci navazují na její poslání, formulovanou vizi. Správně definované cíle splňují podmínky a principy SMART (jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově dosažitelné). Dosahování měřitelných cílů je měřeno a verifikováno pomocí indikátorů či metrik.

Hlavně ve větších firmách může být stanoveno více cílů než je udržitelné, když například každé oddělení nebo divize firmy má své cíle. Z toho důvodu se zavádí určitá hierarchie cílů, na jejímž vrcholu stojí strategické cíle a ty jsou pak dále rozděleny na další, specifické cíle. Ty mohou být také dále vrstveny. Mělo by ovšem platit pravidlo, že nižší cíle vždy musí naplňovat cíle vyšší (strategické).

Doporučuje se, aby Strategické cíle byly navrženy v oblastech dle projektu Partnerství pro městskou mobilitu.

 1. Aktivní mobilita, veřejný prostor, čistá vozidla.
 2. Veřejná doprava
 3. Inteligentní dopravní systémy, chytré technologie, mobilita jako služba
 4. Governance


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality