Akademie městské mobility - analýzy v novém světle

02. 05. 2018

Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají analýz plánu udržitelné městské mobility. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit.

Oblast, která jde českým městům při zpracování PUMM nejlépe, jsou analýzy. Pokud se ale na analýzy podíváme z nového úhlu pohledu, pak můžeme dojít k překvapujícím závěrům.

 1. Diagnostikovali jste hlavní problémy související s městskou dopravou a mobilitou? Otázka ale může být také postavena jinak. Co považujete za hlavní problémy? V českých zemích je nejčastěji problém spojen s otázkou nedostatku parkovacích míst, ale to není přeci hlavní problém PUMM. Proto je nutné si nově definovat, které problémy považuje širší veřejnost za urgentní? Je tedy potřeba znát problémy, které determinují veřejné mínění (a možností, jak je ovlivnit), musí se zajistit přístup k těm veřejným činitelům, kteří mohou budovat veřejnou podporu; nacházejí se především v takových veřejnoprávních subjektech, které díky svým schopnostem, kompetencím a postupům mohou proniknout do problémového proudu a mají povědomí o tom, co stakeholdeři a občané města považují za problém i za možné řešení. Prostřednictvím evropského projektu Partnerství pro městskou mobilitu byly dále definované čtyři okruhy hlavních problémů, které je třeba nově řešit v PUMM. Ostatně jedná se o balíčky opatření, které jsou popsány v dalším krocích. Jedná se o tyto balíčky:
  • Aktivní mobilita, veřejný prostor, čistá vozidla. V rámci balíčku opatření se řeší i automobilová doprava jak v klidu, tak v pohybu, neboť i ji je nutné řešit v rámci veřejného prostoru. Revoluční je jen to, že se daná problematika řeší z pohledu prioritních opatření PUMM, kterým by mohla být aktivní mobilita. Ostatně pokud chce město řešit hlavně parkovací politiku, či silniční síť, tak na to je vhodný generel dopravy, či dopravní studie.
  • Veřejná doprava
  • Inteligentní dopravní systémy, chytré technologie, mobilita jako služba.
  • Governance (v tomto kontextu spolupráce s firmami na jak na opatřeních městské logistiky, tak i firemní plány mobility, mobility management).
  • Dále je třeba rozlišovat mezi problémy, které je schopno vyřešit samo, a které mohou realizovat jen externí subjekty.
 2. Vybrali jste vhodné indikátory, které pomohou popsat stav mobility v oblasti plánovaného SUMP, a současně reflektují cíle plánu? Město má k dispozici celou řadu indikátorů, které si může vybrat z různých metodik. Výběr má k dispozici na tomto odkaze: http://www.dobramesta.cz/monitoring-a-evaluace. Přitom ale platí, že město by se mělo vybrat jen ty indikátory, které souvisí s opatřeními, které bude řešit. Ty je pak potřeba dlouhodobě měřit. S indikátory se pak také lépe budou stanovovat vize a cíle. Stanovení indikátorů nám pak také pomůže upřesnit si, jaká data z analýzy potřebujeme. Často se totiž stává, že vlastně se ani neví, k čemu jsou data dobrá a ani nemají návaznost na návrhovou část.
 3. Posoudili jste dostupnost a kvalitu existujících údajů, které budou důležité například pro přípravu jednotlivých scénářů? Rozdíl mezi českými a např. německými městy je v tom, že v Německu existuje dlouhá tradice sběru dat. V českých se až na výjimky tvoří prvotní data. Ta by měla být následující:
 4. Provedli jste analýzu problémů v oblasti dopravy a mobility, a to pro všechny způsoby dopravy? Jedná se o klasickou otázku našich analýz. Stále platí, že je třeba udělat analýzu pro automobilovou, veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu.
 5. Provedli jste analýzu dostupnosti služeb, pracovišť a vzdělávacích zařízení? Pro česká města ideální otázka. Není třeba provádět takovou analýzu. Vždyť drtivá českých měst jsou města krátkých vzdáleností, kdy pro obyvatele města jsou veškeré služby, pracoviště a vzdělávací zařízení jsou do 5 km, neboli ideální vzdálenost pro rozvoj aktivní mobility. Doporučené odkazy: http://www.dobramesta.cz/dostupnost a http://www.dobramesta.cz/cesty-do-skoly.
 6. Provedli jste analýzu doby jízdy pro všechny druhy dopravy (nakolik je spolehlivá, přetížení dopravní sítě)? Zajímavá otázka. V českých PUMM se prakticky neřeší a přitom se jedná o dobrý indikátor, který může např. ukázat, jak rychlá cyklistická doprava může být, případně ukázat, jak se např. zrychlí automobilová doprava na hlavních tazích.
 7. Provedli jste analýzu bezpečnosti, včetně toho, jak jsou subjektivně vnímány? Ideální je, aby město mělo svou strategii bezpečnosti, jako např. město Otrokovice. Příklad dat: http://www.dobramesta.cz/nehodovost-a-bezpecnost. Bezpečnost silničního provozu je obecně postavena na třech pilířích – lidský činitel, vozidlo, infrastruktura, což i v PUMM zůstává. Nicméně bezpečnost musí být v kontextu PUMM řešena právě z pohledu řešení mobility. Je třeba spojit zvyšování bezpečnosti s možnými změnami v celkově dělbě přepravní práce, které chceme ovlivnit právě PUMM. Je třeba aplikovat švédskou vizi - http://www.dobramesta.cz/aktuality/436/je-na-case-posunout-hranice-vize-nula-mysli-si-to-partneri-z-oblasti-udrzitelne-mobility-ve-svedsku.
 8. Provedli jste analýzu kvality ovzduší a hlukového znečištění, včetně identifikace nejvíc znečištěných lokalit? Jedná se o přirozenou součást stávajících PUMM. Problém je pak v návrhové části. Jako by se nevědělo, jak s výsledky pracovat, jaké měřitelné cíle si stanovit. Takže je třeba především toto opatření spojit s návrhovou částí. Více: http://www.dobramesta.cz/emise-a-imise-z-dopravy a http://www.dobramesta.cz/hluk-a-vibrace-z-dopravy
 9. Seřadili jste zjištěné problémy podle priorit? Problémy je možné seřadit dle předpokládaných balíčků opatření:
  • Aktivní mobilita, veřejný prostor, čistá vozidla.
  • Veřejná doprava
  • Inteligentní dopravní systémy, chytré technologie, mobilita jako služba
  • Governance

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality