Akademie městské mobility: otázky k procesu přípravy plánu udržitelné městské mobility

01. 05. 2018

Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají definování procesu přípravy plánu udržitelné městské mobility a rozsahu takového plánu. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit.

  1. Navázali jste spolupráci se všemi řídícími orgány, které se nacházejí na území, jež zahrnuje vámi plánovaný PUMM? Otázku lze postavit i jinak. Ví orgány jako jsou např. ŘSD, SŽDC, správci komunikací, atd., že město bude zpracovávat PUMM a bude potřeba, aby ve svých stanoviscích také zohledňovaly například opatření podporující opatření aktivní mobility? Např. cyklistické pruhy na státních a krajských komunikací. K čemu by pak byl návrh daného opatření, když ŘSD a DI Policie ČR by řekla ne… Příkladem je téma Design ulice. Město si může navrhnou co chce, ale pokud správce komunikace řekne NE, PUMM nebude fungovat: http://otrokovice.dobramesta.cz/zakladni-komunikacni-sit
  2. Zahrnuje váš PUMM „funkční území města“ (tzn. oblast vymezenou hlavními dopravními toky dojíždějících osob), které přesahuje administrativní hranice města? Pokud se dnes dělají průzkumy dopravního chování, tak se dělají jen na území města. K čemu jsou ale taková data, když víme, že dopravu a mobilitu ve městech ovlivňují lidé dojíždějící do města. Doporučuje se tedy věnovat pozornost celostátnímu průzkumu dopravního chování. Data budou k dispozici na tomto odkaze: https://www.ceskovpohybu.cz/.
  3. Dohodli jste se společně s okolními řídícími orgány na vašich rolích a odpovědnostech, týkajících se přípravy a realizace SUMP? Minimálně by se mělo jednat o kraj, který výrazně může ovlivnit mobilitu ve městě. Dále je potřeba se spojit s okolními městy a regiony, především s vazbou na podporu veřejné dopravy. Příkladem je spolupráce s kraji na poli podpory cyklistické dopravy - http://www.cyklomesta.cz/clenove/clenove-kraje/
  4. Sestavili jste tým pro přípravu a realizaci PUMM, který funguje napříč všemi sousedními řídícími orgány a pravidelně se setkává? Se zkušenosti se ví, že řídící skupina je složena jen se zástupců města, ale jak naznačují výše uvedené otázky, měla by zahrnovat všechny klíčové partnery, kteří ovlivňují mobilitu ve městě. Mimo jiné, to je právě jedna z rolí koordinátora městské mobility – dávat partnery k jednomu stolu - http://www.dobramesta.cz/koordinator-mobility.
  5. Vztahuje se PUMM i ke strategiím a plánům, které na místní úrovni již existují nebo jsou právě v procesu přípravy? PUMM je strategický dokument. Z toho plyne, že není možné, aby byl vytvářen bez vazby na vyšší strategické dokumenty města. Ba naopak. Musí být tvořen tak, aby se základním strategickým dokumentem města tvořil jeden celek. Musí být v souladu vize, priority, cíle, konkrétní opatření a akční plán. PUMM by měl definovat oblast dopravy a mobility strategie města – více: http://www.dobramesta.cz/vize a http://www.dobramesta.cz/strategie
  6. Snažíte se pravidelně zapojovat instituce fungující v těch oblastech, které úzce souvisejí s mobilitou (např. územní plánování, životní prostředí, zdraví)? Téměř není třeba odpovídat. PUMM v našich městech řeší především dopravu a to v kontextu automobilové dopravy. Prakticky se neřeší, že by se měla navrhovat opatření, která by chtěla zlepšit naše zdraví http://www.dobramesta.cz/aktivni-mobilita, brala na vědomí, že doprava ovlivňuje životní prostředí http://www.dobramesta.cz/emise-a-imise-z-dopravy a http://www.dobramesta.cz/hluk-a-vibrace-z-dopravy a téměř se neřeší, jak územní plánování může jak pozitivně, tak negativně ovlivnit dopravu a mobilitu ve městě http://www.dobramesta.cz/uzemni-planovani.
  7. Vytvořili jste participační strategii, která navrhuje způsoby jak angažovat partnery do procesu SUMP? Každé město si většinou tuto participační strategii vytvořili. Jsou zde ale dva problémy. Veřejnost o komunikaci nestojí a město, resp. zpracovatel má o participaci zkreslené informace. Vice méně se jedná o začarovaný kruh. Jeden ze základních nástrojů PUMM v českých městech nefunguje - http://www.dobramesta.cz/zapojovani-verejnosti.
  8. Vytvořili jste tým, který bude řídit přípravu SUMP a monitorovat celý proces? Není problém vytvořit tým. Také každé město jej má, ale zapomnělo se na to, co znamená „monitorovat celý proces“. Proces je nekonečný. Nejedná se tedy jen o etapu zpracování nějakého plánu, ale o proces, který zahrnuje i implementaci plánu.
  9. Navrhli jste pro plánovací proces interní plán práce včetně jednotlivých kroků, návrhu odpovědností a milníků? Většinou je tento bod spojen se zpracovatelem plánu. Dle smlouvy se stanovuje odpovědnost a jednotlivé milníky. To je jen ale část pravdy. Už v této chvíli je třeba si stanovit odpovědnost a jednotlivé milníky, které se týkají samotného úřadu, politiků a dalších partnerů. Vždyť celý plán míří k akčnímu plánu a to jsou právě rozhodující odpovědnost, finance a jednotlivé milníky ze strany města. Z tohoto pohledu je klíčové nastudovat nenápadný odkaz http://www.dobramesta.cz/rozpocet.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality