Posílení víceúrovňové spolupráce a vládnutí ve smyslu Governance a nikoliv Goverment

07. 04. 2018

Průběžně vás informujeme o zpracování návrhu akčního plánu 3letého projektu – Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“), jehož je spolukoordinátorem i naše MMR. Po dohodě s pracovním skupinou na MMR zveřejňujeme pracovní překlad návrhu opatření 8. Posílení víceúrovňové spolupráce a "Governance". Cílem je upozornit na fakt, že i Česká republika potřebuje takovou víceúrovňovou spolupráci a upřesnit si termín "Governance". Je dobré, že naše ministerstva MD, MMR a MŽP usilují o vznik takové národní platformy Partnerství městská mobilita. Překlad návrhu opatření z evropského porjektu pak umožňuje lépe porozumět principům vzniku národní platformy.

 

Problém

Příprava a realizace komplexních a integrovaných strategií městské mobility pro města a obce i pro funkční městské regiony vyžaduje úzkou spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi vlády a napříč administrativními hranicemi. Mimoto je třeba spojit dohromady klíčové zástupce jednotlivých oblastí politiky a dopravních sektorů. Jde o orgány veřejné správy s přímou působností v oblasti dopravy a mobility, ale i urbanisty, školy, univerzity, hlavní zaměstnavatele nebo zástupce občanské společnosti.

V neposlední řadě platí, že dobrá spolupráce s národními a evropskými institucemi zajišťuje, aby místní a regionální dopravní politika na jedné straně a rozvoj vnitrostátních a evropských dopravních sítí na straně druhé spolu vzájemně konvenovali. Taková spolupráce také pomáhá zajistit, aby regulační a finanční rámce, vytvořené na národní a evropské úrovni, reagovaly na potřeby a podmínky platné ve funkčním městském regionu. To je zvlášť důležité v případech mezinárodní spolupráce na projektech v oblasti mobility.

V současnosti panuje všeobecná shoda mezi všemi, kdo se zabývají městskou mobilitou – víceúrovňové vládnutí a partnerský přístup zajišťují vysoký stupeň horizontální i vertikální integrace.

Jak ale v praxi realizovat tento integrovaný přístup, zahrnující více partnerů, a to způsobem, jenž respektuje kompetence a odpovědnosti jednotlivých aktérů a přináší dobré výsledky efektivně a v plánovaném čase?

Tedy, zavedení jakých pracovních struktur, ať už formálních, či neformálních, by místním a regionálním úřadům usnadnilo procesy plánování a financování?

Cíle

Toto opatření je zaměřeno na shromažďování a sdílení praktických příkladů a zkušeností s víceúrovňovou správou a partnerským přístupem ve městech a funkčních městských regionech (včetně polycentrických, městských a venkovských oblastí) na celém území Evropy.

V rámci tohoto opatření budou shromažďovány informace o mechanismech formální a neformální víceúrovňové spolupráce, včetně schémat pro plánování a financování (např. pro přípravu a realizaci Plánů udržitelné městské mobility a další rozvoj dopravní infrastruktury včetně TEN-T) s cílem najít způsob, jak zlepšit spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi vlády a správy především v oblasti financování a právních úprav.

Bude přitom nutné zdůraznit přidanou hodnotu víceúrovňové správy pro města a obce a poskytnout praktická doporučení. Součástí opatření by měly být i problémy a překážky, které víceúrovňové správě stojí v cestě. Doporučujeme také zajistit součinnost s dalšími partnerstvími EU, která pracují se zaměřením na městskou agendu.

Politické setkání na vysoké úrovni, které se konalo dne 6. 3. 2018 v Karlsruhe, by mělo zvýšit povědomí o tomto opatření, a také již poskytnout nějakou zpětnou vazbu.

Výstupy

  1. Průzkum materiálu dostupného v literatuře a na internetu k tématu víceúrovňové správy v oblasti politiky městské mobility (studie, evropské projekty, ocenění PUMM, URBACT atd.);
  2. Externí odborník vypracuje spolu s partnery WG4 dotazník;
  3. Šíření dotazníku mezi členy Partnerství a další subjekty (členské státy EU, města, EUROCITIES, UITP, ECF, Polis, CEMR, generální ředitelství EK atd.). Dotazník by se měl dostat na všechny úrovně vlády a správy (EU, jednotlivé členské státy, regiony, města, mezinárodní spolupráce). Možné organizování mítinků a rozhovorů mezi dvou stran a setkání cílových skupin;
  4. Zpracování a analýza všech příspěvků;
  5. Příprava doporučení pro zapojení orgánů státní správy a místní samosprávy;
  6. Příprava společné publikace;
  7. Šíření publikace mezi orgány státní správy a místní a regionální samosprávy.

Mnozí partneři včetně Evropské komise aktivně podporují koncept víceúrovňového vládnutí již několik let. Spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi vlády je třeba intenzivně posilovat. Aby však tato spolupráce mohla probíhat správně a za vhodných podmínek, musíme hledat konkrétní příklady mechanismů a šířit je mezi funkčními městskými regiony a všemi státy EU. Podobná analýza zatím neexistuje.

 


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality