Nástroj hodnocení zdravotně-ekonomických přínosů (HEAT) pro oblast cyklistické a pěší dopravy

04. 04. 2018

Světová zdravotnická organizace připravila ve spolupráci s několika odborníky internetový nástroj, který umí odhadnout ekonomickou hodnotu snižování mortality jako pozitivního dopadu cyklistiky a chůze. Tento nástroj tak usnadňuje rozhodovací procesy založené na důkazech.

Nástroj hodnocení zdravotně-ekonomických přínosů (HEAT) pro oblast pěší a cyklistické dopravy:

  • má být součástí komplexních analýz nákladů a přínosů dopravních a infrastrukturních projektů;
  • doplňuje stávající nástroje pro odhad ekonomických přínosů dopravních projektů, např. v souvislosti se snižováním problémů s dopravním přetížením nebo s emisemi;
  • může sloužit pro posouzení jak současného stavu, tak minulých investic;
  • je založen na nejlepším dostupném důkazním materiálu, s parametry, které lze upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním situacím. Výchozí parametry jsou platné pro evropský kontext.

HEAT umožňuje výpočet odpovědi na tuto otázku: pokud x osob po většinu dní jezdí na kole nebo chodí pěšky na vzdálenost y, jakou ekonomickou hodnotu má snížení míry úmrtnosti?

Metodika a shrnutí jsou určeny pro odborníky v teorii i praxi, kteří se zabývají přístupy k odhadování ekonomických přínosů pozitivních dopadů cyklistiky a chůze na zdraví člověka.

Použití

Nástroj HEAT lze využít v mnoha situacích, například:

  • Při plánování nové části infrastruktury pro cyklisty nebo chodce: nástroj modeluje dopady různé intenzity chodců či cyklistů a přiřadí hodnotu k odhadované intenzitě, když je nová infrastruktura hotová;
  • Pro odhad hodnoty přínosů současné intenzity pěší a cyklistické dopravy, např. na určité konkrétní pracoviště nebo na území města či státu, pro snížení míry úmrtnosti;
  • Jako vklad do komplexnějších analýz nákladů a přínosů nebo plánovaných posouzení zdravotních dopadů: například když je třeba odhadnout, jaké přínosy má dosažení cílů stanovených pro zvyšování intenzity cyklistické a pěší dopravy v celonárodním měřítku, na míru úmrtnosti, nebo ilustrovat, jak se může projevit na nákladech případné snížení současné intenzity pěší a cyklistické dopravy.

Nástroj už byl úspěšně použit v několika státech.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/activities/guidance-and-tools/health-economic-assessment-tool-heat-for-cycling-and-walking

Představujeme nástroj SZO pro hodnocení zdravotně-ekonomických přínosů (HEAT) cyklistické a pěší dopravy

Verze HEAT 4.0 (viz News)

Účelem nástroje HEAT je umožnit uživatelům bez odborných znalostí v oblasti posuzování dopadů provádět hodnocení zdravotních dopadů pěší a cyklistické dopravy z ekonomického hlediska. Nástroj je založen na nejlepších dostupných důkazních materiálech a transparentních předpokladech. Je vytvořen tak, aby byl snadno použitelný pro široké spektrum odborníků na úrovni národní i místní. Jde tedy především o dopravní inženýry a projektanty, urbanisty a speciální zájmové skupiny, které pracují v oboru dopravy nebo životního prostředí.

Pomocí nástroje HEAT lze odhadovat, jakou ekonomickou hodnotu má snížená úmrtnost, kterou přináší určitá intenzita pěší a cyklistické dopravy. Nástroj odpovídá na následující otázku:

Když x osob pravidelně jezdí na kole nebo chodí pěšky na vzdálenost y, jakou ekonomickou hodnotu mají zdravotní přínosy, které vznikají jako výsledek snížené úmrtnosti díky fyzické aktivitě těchto osob?

Kromě toho může současná verze nástroje HEAT zohlednit i zdravotní dopady dopravních nehod a znečištění ovzduší nebo emisí uhlíku.

Nástroj lze použít pro celou řadu různých typů posuzování, například:

  • Posouzení současné (či minulé) úrovně intenzity pěší nebo cyklistické dopravy, které např. ukazuje, jakou ekonomickou hodnotu má pěší a cyklistická doprava ve vašem městě.
  • Posouzení změn, ke kterým došlo v průběhu času, např. porovnání stavu „před a po“, nebo „varianta A vs. varianta B“ (např. s realizovanými opatřeními vs. bez realizovaných opatření).
  • Hodnocení nových či stávajících projektů, včetně výpočtů poměru nákladů a přínosů.

Nástroj HEAT lze použít jako samostatný nástroj nebo jako součást komplexnějších ekonomických hodnocení či plánovaného posuzování zdravotních dopadů.

Jaké výsledky můžete získat na základě vašich místních údajů či scénářů? Příklad zde.

Další informace (anglicky) o tom, jak nástroj HEAT funguje, naleznete zde. Podrobný popis vývojové fáze, použitých důkazů a hlavních kroků v tomto projektu, stejně jako příručka k použití, jsou uvedeny v materiálu Methodology and user guide.

Další inofrmace a materiály viz http://www.euro.who.int/HEAT

http://www.heatwalkingcycling.org/#homepage


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)

Aktuality