Zveřejňujeme přehled dokumentů s dílčí tématikou Smart Cities

26. 02. 2018

1) Evropská dimenze

Koncept Smart City se objevil jako součást Strategického evropského technologického plánu (SET-Plan) uveřejněného v roce 2007. SET Plan má řešit otázky spojené s budoucnosti energií. Součástí je i Smart Cities. Sdělení Evropské komise z roku 2012 koncept upřesňuje a definuje The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities. Stručným účelem iniciativ je urychlení transformace evropských měst na Inteligentní města (včetně popisu problémových oblastí, nastínění opatření a priorit a implementace).
Koncept Smart Citites je relevantní i z hlediska základního strategického dokumentu EU Strategie Evropa 2020. Ta obecně stanovuje podporu prakticky ve všech odvětvových politikách, které lze v rámci konceptu Smart Cities podporovat. Klíčovým podtextem Strategie Evropa 2020 je podpora hospodářství, která jsou hospodárná a šetrná vůči prostředí s maximálním možným využitím VaVaI a nových technologií (tzv. nízkouhlíková ekonomika). K tomu směřují i dílčí cíle (i kvantifikované) a opatření. Strategie je vrcholovým dokumentem i pro oblast kohezní politiky, proto by se tento přístup dle EK měl objevit i v dokumentech členských států.

2) Národní dimenze

V ČR je koncept Smart Cities zpracován do doporučujícího dokumentu Metodika Konceptu inteligentních měst, na níž navazuje Metodika financování Smart City projektů. Oba dva dokumenty jsou v gesci MMR ČR, které je garantem celého konceptu.

Dílčí segmenty Smart Cities jsou koncepčně řešeny vždy v dílčích dokumentech jako je

 • Strategický rámec UR ČR 2030 (MŽP),
 • Aliance Společnost 4.0,
 • Akční plán pro Společnost 4.0,
 • Zásady urbánní politiky (MMR),
 • Státní energetická koncepce (MŽP),
 • Státní politika životního prostředí (MŽP),
 • Digitální Česko 2 (MPO),
 • Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (MPO),
 • Dopravní sektorové strategie (MD),
 • Národní akční plán čisté mobility (MD).   
 • Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020
 • (s výhledem do roku 2050) (MD)
 • Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050 (MD)
 • Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030 (MD)
 • Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030(MD)
 • strategické dokumenty Místních akčních skupin - Strategií CLLD: https://www.databaze-strategie.cz/cz/oblastni-dokumenty - u každé MAS je přímý odkaz na stránku k aktuální SCLLD příslušné MAS.

Možnost využití Databáze strategií https://www.databaze-strategie.cz/

V rámci nového programového období EU 2014 – 2020 je kladen důraz na posílení konkurenceschopnosti EU jako celku, přičemž města a jejich zázemí hrají, pokud jde o zvýšení konkurenceschopnosti, významnou roli. Proto Evropská komise zdůrazňuje urbánní dimenzi. Mnohem důsledněji se dbá na využití integrovaných nástrojů – pro městské prostředí se v kontextu České republiky jedná o Integrované územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje území (IPRÚ), přičemž tyto nástroje nezahrnují jen území města, ale také jeho funkční zázemí. Tyto strategie obsahují prvky konceptu Smart Cities – např. v oblasti udržitelné a inteligentní dopravy. Právě koncept Smart Cities může dosažení zvýšení konkurenceschopnosti významně přispět. Zaměřuje se selektivně na ta témata, která jsou ve městech problematická a jejichž řešení přispěje ke zvýšení kvality života, snížení energetické náročnosti, úsporám mandatorních nákladů či zvýšení efektivity řízení.

Dokument připravila:
Mgr. Jana Korytářová
Ministerský rada
Oddělení urbánní politiky
Odbor regionálního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Na Příkopě 3
Tel.:       +420 224 864 029
E-mail: jana.korytarova@mmr.cz


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality