Představujeme Centrum Města Budoucnosti / Center of City of Future

24. 02. 2018

Centrum Města Budoucnosti / Center of City of Future je samostatné pracoviště v rámci Oddělení inteligentních systémů (dále jen CBM/CCF).

Termíny jako Smart cities, Industry 4.0, ITC (Information and Communication Technology), Internet of Things, Smart Grid, Smart services, blockchain, cryptocurrency, virtuální realita, umělá inteligence, autonomní systémy a nespočet dalších jsou dnes součástí bežně používaného slovníku užívaného napříč všemi disciplínami a odvětvími. Jsou to slova a slovní spojení, která reprezentují přítomnost s pohledem do blízké i vzdálenější buducnosti, naznačující technologickou vyspělost naší globální společnosti. Termíny, které jsou přítomné ve všech koutech světa.
V centru našeho zájmu, jako unikátní akademické instituce, která chce být lídrem ve vybraných oblastech a směrech výzkumu, je zájem o vše, co se dá popsat termínem „disruptive innovation“. Instituce, kde excelentní teoretické znalosti jsou kombinovány s aplikačním výzkumem a aktivitami směřujícími k podpoře produkční sféry, pozitivního rozvoje celé společnosti a zajištění udržitelného života na naší planetě a jeho expanze dále do jejího okolí.
Cílem dále popsaného projektu je vybudování Centra Města Budoucnosti, neboli Center of City of Future.

Vzhledem k finančním možnostem ve srovnání s „giganty“ z jiných zemí (MIT, ETH, Fraunhoffer,...) a jejich zázemí a historii nelze předpokládat, že bychom si mohli v dohledné době dovolit vybudovat živou laboratoř o rozměrech Smart Campus, Smart Neigborhood, nebo Smart Street v měřítku 1:1, kterou bychom mohli využívat pro zkoumání různých jevů, chování, procesů i umisťování reálných produktů, technologií a realizace rozličných řešení do prostoru těchto a dalších urbanistických, technických a technologických struktur. V našich možnostech je však relativně dostupné řešení, které závisí více na našich schopnostech, umu, zkušenostech a také kreativitě a odhodlání se opakovaně vydávat novými a neprozkoumanými cestami, které se jiným mohou zdát příliš složité. Tímto řešením je vybudování specializovaného pracoviště na území CIIRCu, ve kterém nahradíme výše jmenované fyzické struktury při použítí moderních vizualizačních prostředků propojených se simulačními modely jejich virtualními dvojčaty.

Cílem je vytvoření virtuálního testbedu města a krajiny a v ní rozmístěné technické infrastruktury a dalších urbanistických sídel a celků, které se v ní nacházejí a vše společně tvoří komplexně propojený systém, který bude sloužit k výzkumu, prezentaci a edukačním účelům.

Podminkou pro realizaci kvalitního virtuálního testbedu je síť unikátních partnerských subjektů lokalizovaných kdekoliv na celém světě, schopných plnit roli kolaborativního partnera a dodavatele potřebné funkční části a datové vstupy do vybrané části virtuálního dvojčete. Naším cílem je rovněž nalézt takové subjekty, které již jednotlivá smart řešení někde aplikovali, v současnosti realizují či jsou připraveny pro jejich realizaci a jsou ochotni se o svou znalost a data dělit.

Co do rozměrů v malém fyzickém prostoru, plánujeme postupně vybudovat experimentální laboratoř, ve které můžeme produkty, technologie a řešení i teoretický výzkum nejenom prezentovat široké i odborné veřejnosti na neutrální akademické půdě, ale zároveň nabídnout odbornou kapacitu jednotlivých oddělení CIIRCu a dalších pracovišť ČVUT pro řešení rozličných úkolů a propojování komerčního a akademického světa. CMB/CCF bude plnit funkci platformy, která umožní propojování jednotlivých partnerů mezi sebou.

CMB/CCF není koncipováno jako muzeum technologií a vynálezů, ale jako živá laboratoř, napojená na datové zdroje, výzkumné a vývojové pracoviště i jako virtuální interface a platforma pro kolaborativní spolupráci ze vzdálených pracovišt.

CMB/CCF bude sloužit především studentům, akademickým pracovníkům, výzkumníkům i dalším expertům. Cílem CMB/CCF je postupný odborný růst této "laboratoře pro města" s ambicí změny na plnohodnotné samostatné Oddělení CIIRCu (rok 2020).

CMB/CCF bude zaměřeno na širokou prezentaci života mezi fyzickým a virtuálním světem, ve kterém společně dokážeme budovat nekonečně veliké inteligentní světy a aplikace pro budoucnost, podporovanou technologickým pokrokem, momentálně na úrovni obecně označované 4.0.
Let’s connect and start a journey to amazing, endless and all new Future 4.0 created through Center of City of Future!

Ing. Arch. Michal Postránecký
Pověřený vedením CBM/CCF CIIRC

Představení Centra Města Budoucnosti / Center of City of Future naleznete v příloze.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality