Normy a zákony: Jak jsme na tom s regulací parkování kol a automobilů?

15. 01. 2018

Evropská cyklistická federace připravuje přehled, jak jednotlivé evropské země regulují parkování automobilů a jízdních kol. Asociace měst pro cyklisty tak zpracovala analýzu pro Českou republiku, jaké legislativní předpisy se dotýkají parkování.
Zatímco normy u nových budov dost přesně určují, kolik parkovacích míst pro motorová vozidla má vzniknout, u jízdních kol většinou existují jen neurčitá doporučení . Rozhodnutí o tom, jestli zřídit cykloparkoviště, případně s jakou kapacitou a jak by mělo vypadat, je tak na projektantovi. 

Parkovací stání pro osobní automobily
Kapacita parkování pro motorová vozidla trápí většinu měst. Proto se také tématu věnuje několik legislativních předpisů. 
Základním předpisem, který stanovuje počet parkovacích míst u nových budov, je ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, který stanovuje:
Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti tak, aby etapově i výhledově byla jejich potřeba uspokojena.

V kapitole 14.1 Odstavné a parkovací plochy je přesný výpočet určující počet parkovacích míst. Například určuje, že pro nové činžovní domy musí být vybudování parkovací stání na 1-2 bytové jednotky, u velkých bytů nad 100 m2 dokonce 2 parkovací stání na bytovou jednotku. Norma obsahuje přesný výpočet pro různé kategorie objektů, jako jsou například obytné budovy, školy, kulturní zařízení, nemocnice a další zdravotnická zařízení, administrativní a obchodní budovy, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, sportoviště a výrobní závody.

Jak se ukazuje, města mají často odlišné požadavky na parkovací kapacity. Speciálně pro oblast hlavního města Prahy proto od roku 2014 platí Pražské stavební předpisy. V §32 a §33 určují nejen kapacity, ale také formu a charakter parkovacích zařízení, a to odděleně pro různé zóny městské zástavby. 

Parkování pro jízdní kola
Parkovací infrastruktura pro jízdní kola se do projektů dostává jen výjimečně, při stavbě nových objektů ji projektanti a kompetentní úředníci (většinou stavebních úřadů) často ani nevyžadují. Nemají k tomu ostatně žádný legislativní nástroj. Kapacity pro parkování kol legislativně upraveno není ani v ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ani v ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Úředník tedy nemá možnost vyžadovat po projektantovi či investorovi zahrnutí vhodné parkovací infrastruktury do projektu stavby.

V České republice v současné době existuje pouze norma, která zohledňuje možnost parkování v místě trvalého bydliště. Dle české technické normy ČSN 73 43 01 Obytné budovy (ICS 91.040.30 z června 2004) musí mít obytná budova jako domovní vybavení místnost určenou na ukládání jízdních kol, kočárků a invalidních vozíků. Dále již však nespecifikuje její velikost, kapacitu, umístění a tak nechává rozhodnutí na projektantech.
V roce 2010 nicméně vznikla  metodika s názvem Cyklistická doprovodná infrastruktura, která doporučuje konkrétní zařízení pro parkování kol s ohledem na délku (krátko-, středně- a dlouhodobé parkování). Ta obsahuje mimo jiné základní doporučené počty parkovacích míst pro kola, které vycházejí z příslušných evropských standardů (viz příloha). 

Konkrétní požadavky na kapacitu parkovacích stání může definovat vyhláška města, jak to doporučují TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Ty určují také konkrétní podobu a umístění parkovišť, a to v kapitole 9 Parkování jízdních kol. TP 179 detailně popisují parametry stojanů pro kola a v případě stojanových hnízd (přístřešků, cykloparkovišť) také základní prostorové požadavky dle způsobu uspořádání.

Požadavek zřizovat parkovací stání pro jízdní kola především u budov občanské vybavenosti zmiňují v §34 Pražské stavební předpisy, které jsou závazné pro hlavní město. Předpis sice nestanovuje žádnou minimální kapacitu  stání, zato uvádí charakteristiky parkovací infrastruktury. Obecné doporučení vybavovat stavby plochami k odkládání jízdních kol je zdůrazněno zejména u budov občanské vybavenosti, které jsou nejčastějším cílem cyklistické dopravy. Pokud chce projektant nebo stavebník ustoupit od záměru realizace stání pro jízdní kola, musí tento stav náležitě odůvodnit. Předepsaná je i forma parkování, které musí být veřejně přístupné a musí nabídnout možnost jízdní kolo uzamknout (např. ke stojanům).


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Aktuality