Představujeme základní strategické dokumenty pro resort životního prostředí

04. 01. 2018

Dne 19.4.2014 byl Vládou ČR schválen Strategický rámec Česká Republika 2030, který v celé šíři zahrnuje problematiku udržitelného rozvoje. 

Oblasti, které má ve své gesci Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR), určuje kompetenční zákon. Hlavní strategické dokumenty i příslušné zákony obsahuje strategická mapa, kterou najdete ke stažení pod tímto článkem. Hlavním strategickým dokumentem v gesci MŽP ČR je Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 - zastřešující strategický dokument, který vymezuje realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově. Aktualizace byla schválena usnesením vlády č. 1026 z 23.11.2016.

K tématu mobility se vztahuje především zákon č. 201/2012, o ochraně ovzduší. Jeho hlavními nástroji jsou Národní program snižování emisí ČR a Plány zlepšování kvality ovzduší. Vše zastřešuje Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR do roku 2020, která stanovuje priority v ochraně kvality ovzduší a ve snižování emisí, hodnotí stávající opatření ke zlepšení kvality ovzduší v lokalitách se zhoršenou kvalitou ovzduší a navrhuje dodatečná opatření a nástroje ke zlepšení kvality ovzduší a pro dosažení legislativou EU a ČR stanovených limitních hodnot koncentrací znečišťujících látek jak na úrovni celého státu, tak na úrovni zón a aglomerací. 

Jako konkrétní příklad jsme už dříve popsali  Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava CZ07, a to v článku z 16. 3. 2017 s názvem CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O PROGRAMECH ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ?

 


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Strategická mapa dokumentů MŽP (verze srpen 2017)

SOPSZP-MZP_strategicka mapa_1708-20170811.pdf (181 kB)
Aktuality