City Changers chtějí konkrétní systémové změny, symbolem je Malá Kodaň

14. 12. 2017

Konference City Changers, která se konala ve dnech 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě, se zaměřila na otázky městské mobility a dopravy. Cílem konference bylo vytvořit podmínky pro to, aby v roce 2018 byla ustanovena národní platforma Partnerství pro městskou mobilitu, jež by společně řešila otázky na národní úrovni. Záměrem bylo cíleně oslovit tzv. CITY CHANGERS, tedy lidi, kteří jsou ochotni a schopni měnit česká města v oblasti městské mobility. Zda se to povedlo, je možné posoudit ze dvou úhlů pohledu. Jedním z nich jsou reakce účastníků na otázku, co jim konference dala a jestli splnila svůj účel. Minimálně stejně tak důležité jsou ale konkrétní podněty, co by se v naší zemi mělo změnit, aby česká města byla příjemnějšími místy k životu. 

Hledají se City Changers

Jednoznačným závěrem konference bylo zjištění, že je třeba změnit myšlení u těch, kteří rozhodují. Nacházet a propagovat dobré příklady znamená vytvářet lavinový efekt, kdy se další realizátoři budou inspirovat.  Na konferenci proto byla představena tzv. Ostravská charta, jejímž cílem je hledat osoby, organizace a projekty, kteří pomáhají měnit tvář měst dle reálných potřeb všech uživatelů. Její plné znění je ke stažení zde a na webu www.citychangers.cz. Smyslem je hledání takových partnerů, kteří napomohou díky novým přístupům či myšlení měnit horší adresy v lepší.  Konference měla ambici představit jednak smysl charty a jednak už i přímo některé aktivní subjekty či jednotlivce. I nadále je možné přidávat se dalšími podpisy, a to buď elektronicky na webu www.citychangers.cz, nebo osobně během setkání s Jaroslavem Martinkem, iniciátorem Ostravské charty. Každý signatář charty by ale měl vědět, v čem konkrétně by chtěl pomoci. Stále tak hledáme tzv. CITY CHANGERS, tedy lidi, kteří jsou ochotni a schopni měnit česká města, obce či regiony v oblasti městské mobility.

Podpisová akce bude probíhat do konference Urban Future Global Conference 2018 (www.urban-future.org), největší evropské konference na téma udržitelného rozvoje měst, která se bude konat ve Vídni na přelomu února a března 2018. Organizátoři věří, že díky otevřené mezioborové debatě lze dosavadní mnohdy pasivní rozvoj měst změnit v aktivní. Následně bude Ostravská charta předána zainteresovaným ministerstvům, možná konkrétně ministrům dopravy, životního prostředí a místního rozvoje.

Podpora vzniku platformy městské mobility, definování úkolů a sběr podnětů

V roce 2018 by měla být ustanovena národní platforma Partnerství pro městskou mobilitu, která bude společně řešit národní otázky a zájmy v oblasti městské mobility. Účastníci konference vyjádřili podporu vzniku této platformy, ale jen za předpokladu, že bude řešit konkrétní podněty, co by se v naší zemi mělo změnit, aby česká města byla příjemnějšími místy k životu. Ty jsou rozdělené do tří oblastí, které jsou popsané v příloze 2. Týkají se:

  • legislativních změn,
  • zlepšení podmínek pro financování,
  • šíření osvěty a komunikace.

Není ale nutné psát a mluvit jen v obecné rovině. Jednotliví partneři ze všech oblastí jsou vyzýváni, aby zasílali své podněty. V průběhu konference mnozí z nich tuto šanci využili a poslali první náměty, které jsou uvedeny v příloze 3. Současně se jedná o výzvu pro City Changers. Nejde jen o sympatie s danými myšlenkami, ale také o aktivní zapojení do procesu změn, a to prostřednictvím daných oblastí.

Jako modelový příklad pro sběr podnětů byla vybrána také implementace Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. Pro budoucí platformu byly formulovány podněty pro zlepšení podmínek rozvoje městské mobility a cyklistické dopravy. Byly roztříděné právě do výše uvedených tří oblastí. Zveřejňované budou postupně od 18. 12. 2017.

Zpětná vazba druhého dne konference – symbol „MALÉ KODANĚ“

Na konferenci bylo zmíněno mnoho problémů s plánováním městské mobility. Hlavním společným tématem byl tzv. design ulice, tedy práce s veřejným prostorem a všechny proměnné, které do něj vstupují. Symbolem tohoto hlavního tématu se stala oblast v Ostravě nazvaná „Malá Kodaň“. Co se zde stalo? Před dvěma lety místní architekti přišli s myšlenkou humanizace uličního prostoru v jedné ostravské lokalitě. Všem se myšlenka líbila, námět se dostal i do strategického plánu města, něco se i povedlo, ale původní myšlenka, vzhledem k mnoha bariérám, či předsudkům, nakonec nebyla realizována a nechybělo mnoho, mohla i zcela zaniknout. Až díky této konferenci, díky dánskému velvyslanci a primátorovi města Ostravy myšlenka znovu ožila.

Účastníci konference se shodli na jednom. Cílem je pomoci takovým projektům obecně, a to vlastním marketingem. Každé město má totiž svou „Malou Kodaň“, každé město má své nezdary dobrých myšlenek. Cílem je to změnit. Malá Kodaň se tak určitým způsobem stává také symbolem Ostravské charty. Města byla proto vyzvána, aby zaslala své záměry, při kterých by jim pak informační kampaň mohla pomoci při veřejném projednání. Například Otrokovice potřebují pomoci s průtahem města, konkrétně se zprovozněním pro cyklisty, spojení s částí Kvítkovice a zajištěním příjezdu pro cyklisty k nákupnímu centru (zde je ale problém s postojem ŘSD). Více k dané problematice je popsáno v příloze 4.

Dokumentace
Zveřejňujeme foto-video z konference CITY CHANGERS 2017 v Ostravě (6.-7.12.2017). Informace jsou převzaté z Facebooku CykloZLÍN. Informace o konferenci také zveřejnilo dánské velvyslanectví. Rovněž připojujeme tiskovou zprávu, která byla publikována dne 6. 12. 2017.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality