Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

26. 11. 2017

Právní kancelář Frankbold připravila analýzu, jejímž cílem bylo poukázat na nejvýznamnější změny, které přinesou novely zákona EIA schválené v roce 2017. 

Základní informace o EIA a novelizaci zákona

Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment, zkráceně EIA), představuje významnou součást povolovacích procesů u záměrů, u kterých je předpoklad, že budou mít negativní vlivy na životní prostředí. Typicky se jedná například o silnice, průmyslové závody, těžbu nerostů, elektrárny, ale i o některá vodní díla nebo zařízení k chovu hospodářských zvířat. V rámci posuzování EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí, zejména vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení a souvislosti.

 Závazné stanovisko EIA má pro investora klíčový význam, neboť pokud by bylo záporné, tak se jedná o překážku, která brání následnému umístění či povolení záměru. V případě, že investor získá kladné závazné stanovisko EIA, je toto stanovisko závazným podkladem pro navazující řízení, jimiž jsou například územní čí stavební řízení. V rámci stanoviska EIA je typicky stanovena řada závazných podmínek, které musí být v dalších fázích povolování zohledněny.

V průběhu roku 2017 byly přijaty dvě novely, které mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostření (dále jen „zákon EIA“). Jedná se o

  • samostatnou tzv. transpoziční novelu č. 326/2017 Sb., která nabývá účinnosti 1. 11. 2017,
  • novelizaci prostřednictvím veřejností hodně diskutované novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která mění také zákon EIA. Tato novela nabude účinnosti 1. 1. 2018.

Více najdete na www.fbadvokati.cz

Závěrečené hodnocení novel

Posuzování EIA představuje po odborné stránce i z časového hlediska poměrně náročný proces, proto si novely kladly za cíl rovněž jeho zjednodušení a zrychlení. Ke zrychlení by mělo dojít především v důsledku toho, že investor bude moci předložit místo oznámení přímo dokumentaci záměru, a dále z důvodu, že se nově nebude zveřejňovat posudek. Další zrychlení by mělo přinést rovněž zavedení opatření proti průtahům při zpracovávání posudku nebo stanovení lhůt v rámci jednotlivých fází procesů.

Komentář Frankbold: Jsme toho názoru, že komentované novely mohou přinést určité urychlení v rámci procesu EIA, to však často za cenu zúžení okruhu záměrů, kterými se budou orgány EIA zabývat a omezení účasti veřejnosti. Máme za to, že mnohem podstatnější urychlení by přineslo zrychlení dalších fází, především územního a stavebního řízení. Reálné urychlení povolovacích procesů v praxi by podle našeho názoru přineslo povinné sloučení procesu EIA, územního a stavebního řízení, nikoliv pouze jeho současná dobrovolná možnost.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality