Novinky v evropské legislativě ve vztahu k cyklistické dopravě

06. 10. 2017

Podpora cyklistické dopravy začíná už na evropské úrovni. Česká republika má možnost v rámci přípravy Panevropského plánu cyklistické dopravy (Pan-European Master Plan) a Cyklostrategie EU připomínovat následujcí dokumenty:

1)    Parkování jízdních kol součástí revize směrnice o energetické náročnosti budov?

2)    Revize směrnice o pojištění motorových vozidel

3)    Revize nařízení o právech cestujících železniční dopravou

4)    Národní vlády a činnost v oblasti klimatu & cyklistika – příspěvek pro Global Status Report
  
1) Parkování jízdních kol součástí revize směrnice o energetické náročnosti budov?

V prosinci 2016 zveřejnila Evropská komise návrh revize, která zavádí dobíjecí zařízení pro elektrická motorová vozidla. Ačkoliv vítáme, že vůbec poprvé dochází k propojení bydlení a dopravy, Komise se v návrhu nezmiňuje o čemkoliv, co by se týkalo (elektrických) jízdních kol.

Jak ukázal průzkum ECF, pouze menšina členských států EU i dalších zemí má ve svých stavebních zákonech striktní předpisy na zajištění vyhrazeného prostoru pro parkování jízdních kol v budovách. Ve většině případů to zůstává na rozhodnutí místních úřadů (např. v Itálii, Polsku, Finsku, Lucembursku nebo na Slovensku).

Podle prognózy, kterou provedlo ECF v rámci Cyklostrategie EU, by trh s elektrokoly mohl v roce 2030 zaznamenat nárůst až na 12 milionů jednotek, tzn. celkový počet 62 milionů prodaných jednotek (prodeje v letech 2023-2030). Elektrokola jsou těžší a dražší než klasická jízdní kola, s jejich rostoucím prodejem se tedy zvyšuje i nutnost zajistit pro ně adekvátní infrastrukturu (nabíjecí místa, parkování, které je snadno dostupné, a současně dobře zajištěné proti krádežím).

 Materiál je v současnosti v Evropském parlamentu, kde 11. 10. 2017 o něm bude hlasovat Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Snažíme se získat podporu pro úpravy, které budou vyžadovat parkování pro jízdní kola, ale zatím netušíme, zda uspějeme. Materiál se každopádně poté přesune do Evropské rady, kde proběhne další kolo připomínek.

  
2)  Revize směrnice o pojištění motorových vozidel.

Evropská komise se snaží kompletně revidovat a aktualizovat Směrnici o pojištění motorových vozidel 2009/103/EC. Směrnice zaručuje, že pokud je vozidlo pojištěno povinným ručením v jednom z členských států EU, vztahuje se toto krytí na území všech členských států a ukládá podmínky a specifikace použití. Kvůli nárůstu pojistných pohledávek na Slovensku vůči Evropskému soudu nastaly určité zmatky ohledně rozsahu a působnosti směrnice.
  

Jak to ovlivňuje cyklistiku?

Rozsah působnosti směrnice pro vozidla, na která se vztahuje povinné ručení, je definován jako „…jakékoliv motorové vozidlo určené k dopravě po zemi a poháněné mechanickou silou, které ale nejezdí po železničních kolejích, a jakýkoliv přívěs/karavan, ať spojený nebo ne;“ EK se snaží pouze vyjasnit otázku „místa“ a říct, že směrnice se týká jen vozidel na veřejných dopravních komunikacích. To znamená, že se to stále bude týkat i pedeleků, a možná i jízdních kol. ECF se domnívá, že povinné ručení pro (elektro-) jízdní kola by vytvořilo obrovskou bariéru pro úsilí o zvýšení podílu cyklistické dopravy.
Dva možné scénáře:
A – nejlepší možný scénář: EK nerozšíří povinné ručení na vozidla, která neprocházejí schvalováním typu, tzn. jízdní kola a pedeleky budou osvobozeny.

B – druhý nejlepší: pokud revize směrnice o pojištění bude zahrnovat i pedeleky a jízdní kola, pořád máme po ruce Článek 5, podle kterého mohou jednotlivé členské státy EU některé kategorie vozidel od povinného ručení osvobodit. V rámci Evropy by ale nastal jistý zmatek.
Co se děje?

EK spustila konzultace, které budou otevřené až do 20. října, naléhavě Vás žádáme, abyste se zapojili. Uveďte prosím, že všechna vozidla, která nejsou typově schválena, by měla být osvobozena od povinného ručení.
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-motor-insurance_en 
  
3) Předpisy pro cestující v železniční dopravě

Na vědomí: EK minulý týden zveřejnila revizi předpisů pro cestující železniční dopravou (Railway Passenger Regulation), která zahrnuje i nové odůvodnění a přeformulování příslušného článku o přepravě jízdních kol.
Odůvodnění 13:

Rostoucí popularita cyklistiky na celém území Evropy se svými důsledky promítá do turistického ruchu i do mobility obecně. Rostoucí podíl železniční i cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce snižuje negativní vlivy dopravy na životní prostředí. Železniční projekty by proto měly co nejvíc usnadňovat kombinování cyklistické a železniční dopravy, především tak, že umožní přepravu jízdních kol ve vlacích.
Plýn text: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8697fedd-a362-11e7-8e7b-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF 
  
4) Národní vlády a činnost v oblasti klimatu & cyklistika – příspěvek pro Global Status Report
V tomto kontextu hledáme společnš s ECF nějaké vazby mezi strategiemi cyklistické dopravy a národními strategiemi na ochranu klimatu. Chceme přispět ke světové zprávě SloCat (Partnership on Sustainable and Low Carbon Transport), proto jednotlivé státy nyní zasílají jakékoliv informace k následujícím tématům:

  1. Informace o dokumentech/z dokumentů o tom, jak národní vlády propojují aktivity na ochranu klimatu (např. související s Pařížskou dohodou) s cyklodopravou (a/nebo pěší dopravou; a/nebo aktivní mobilitou)

  2. Jakékoliv údaje (celonárodní), které ukazují plány/cíle vládních orgánů (národních nebo místních), jež mají jasnou souvislost s tématem „klima & cyklodoprava“

Jakékoliv politické opatření na NÁRODNÍ úrovni, které zlepšuje podmínky pro cyklodopravu (včetně e-cyklistiky) a zvyšuje její podíl a podle Vás stojí za to sdílet CELOSVĚTOVĚ. Jako příklad je v příloze přiložen německý akční plán ochrany klimatu. O cyklistické dopravě se píše na stranách 21 a 39. Rovněž je i přiložen český plán. Podpora cyklistické dopravy je popsána na straně 77.

 

Aktuality