Mobilita jako služba

05. 10. 2017

Koncepce „Mobilita jako služba“ (angl. zkr. MaaS) byla uvedena na trh jako nová koncepce dopravy, která by mohla změnit nebo alespoň narušit současné modely poskytování dopravy, a to především ve městech. MaaS by měla nabídnout balíček osobní mobility, který nejlépe odpovídá životnímu stylu a potřebám jednotlivce a který zajišťují IT modely.

Dokument zpracovala síť evropským měst a partnerů pro dopravu a mobilitu - POLIS.

Překlad připravila Asociace měst pro cyklisty.

PROČ VŮBEC PŘIPRAVOVAT DISKUZNÍ MATERIÁL K TÉMATU „MOBILITA JAKO SLUŽBA“?

Diskuzi o koncepci MaaS částečně řídí priority v obchodní a technologické oblasti, ale začíná mít vliv i na politické myšlení, dokonce i na úrovni EU. Je důležité, aby správní orgány měst a regionů, jejichž role v procesu zajištění a/nebo regulace dopravních služeb je zcela zásadní, do této diskuze také přispěly. Členové Polis zastávají názor, že klíčovým faktorem udržitelné městské mobility je efektivní integrace plánování a služeb.

Nové služby v oblasti mobility do značné míry přicházejí ze soukromého sektoru. Členové Polis by chtěli zajistit, aby jejich vznik a vývoj probíhal ve spolupráci s orgány místní samosprávy a dopravními orgány. Jen tak může nová mobilita podpořit dopravní priority a dopravní politiku našich měst a regionů.

Účelem tohoto materiálnu je tedy:

  1. přesně definovat, co je to „mobilita jako služba“, zvýšit informovanost mezi úředníky místní a regionální správy a určit jejich roli v koncepci MaaS;

  2. diskutovat o názorech místní a regionální samosprávy na otázky týkající se MaaS a zajistit, aby celá diskuze na toto téma nebyla vedená jen z obchodního nebo technologického hlediska;

  3. podpořit integraci nových i tradičních služeb mobility do dopravní politiky měst a regionů, především pokud jde o principy multimodality a aktivní dopravy, a také dosažení hlavního cíle dopravní politiky, kterým je změna dopravního chování obyvatelstva;

  4. posílit intenzivnější komunikaci a spolupráci mezi poskytovateli nových služeb mobility a orgány místní a regionální samosprávy.

Tento materiál je konkrétně cílený na:

  1. orgány místní a regionální samosprávy – pomoc při zavádění MaaS v jejich regionu;

  2. poskytovatele nových služeb mobility/MaaS – informovat je o názorech a postojích dopravních orgánů a o nutnosti partnerské spolupráce, která zajistí, že koncepce MaaS bude prospěšná pro všechny, a ne jen pro někoho;

  3. orgány státní správy a orgány EU – zvýšit informovanost jejich politických strategií a programů financování, které by nějakým způsobem mohly souviset s MaaS.

 

Překlad vybraných kapitol

1. BACKGROUND

V procesu řízení dopravy má místní samospráva mnohostrannou a nezastupitelnou roli. V rámci jednotlivých států EU se tato role v lecčems liší, ale některé z těchto aspektů obsahuje vždy: formulování politiky (místní dopravní politika/strategie); stanovení dopravních pravidel a předpisů (které naplňují místní i národní dopravní politiku, tedy např. omezení vjezdu, parkovací zóny, veřejnou dopravu nebo obyvatelná města); poskytování služeb v oblasti dopravy prostřednictvím interních nebo smluvních služeb (veřejná doprava, systémy veřejných jízdních kol, informace pro cestující), a v neposlední řadě aspekty provozní (dopravní management).

Technologický pokrok a změny v očekávání zákazníků způsobují, že tato role se musí i nadále vyvíjet. Například informační služby pro cestující mohou v současnosti zajišťovat firmy zabývající se satelitními navigacemi prostřednictvím aplikací pro chytré mobily; vzhledem k větší dostupnosti otevřených dat a díky novým pravidlům EK bude tento trend pravděpodobně stále na vzestupu. Dalším příkladem jsou poměrně nové služby sdílené mobility, zejména carsharing, kde právě soukromý sektor včetně výrobců aut hraje aktivní roli.

Dopravní orgány obecně podporují možnost spolupráce se soukromým sektorem, která umožní vytvořit ty nejlepší podmínky pro zákazníky, a to především pro takové cesty (s nízkou poptávkou) a pro takové skupiny obyvatel (starší nebo zdravotně znevýhodněné osoby), pro které veřejná doprava není tím nejvhodnějším řešením. Proto je důležité, aby úřady měly možnost uzavírat partnerství se soukromými podniky, které nabízejí nová řešení v oblasti dopravy a mohou tuto mezeru v nabídce služeb vyplnit. Soukromý sektor tak pomáhá v uskutečňování širších cílů udržitelné dopravní politiky města (např. systém sdílených jízdních kol doplňuje stávající síť veřejné dopravy).

POLIS A MAAS

Do vývoje koncepce Mobilita jako služba se do dnešního dne orgány místní a regionální samosprávy i podniky fungujících v sektoru veřejné dopravy zapojily jen v omezené míře.

SMĚŘUJEME KE SPOLEČNÉ VIZI MAAS

Co je to MaaS a jak se liší od toho, co už máme?

Hlavními prioritami veřejné politiky je omezit negativní dopady dopravy na životní prostředí, zvýšit bezpečnost, a přitom umožnit lidem cestovat a přepravovat se, a také umožnit ekonomický růst.

4. MOŽNOSTI, KTERÉ NABÍZÍ MAAS

4.1 Podpora udržitelné dopravy a cestování

Pokud bude mobilita snáze dostupná, lidé budou využívat širší škálu různých způsobů dopravy.

4.2 Zvýšení efektivity stávajících služeb v oblasti dopravy i efektivity veřejných zdrojů

4.3 Využití individuálního přístupu a vytvoření inkluzivního dopravního systému

Individuálně zaměřené služby pro zranitelné účastníky dopravního provozu by mohly zvýšit dostupnost mobility pro tuto skupinu obyvatel.

4.4 Posílení dostupnosti dopravních služeb

Vzhledem k velké rozmanitosti evropských měst a regionů je nepravděpodobné, že by jedna verze koncepce MaaS byla univerzálně použitelná.

4.5 Nabídka volby pro uživatele

 

5. ČISTĚ KOMERČNÍHO PŘÍSTUPU KE KONCEPCI MAAS

5.1 Demotivující z hlediska udržitelnosti dopravy

Může se stát, že tam, kde jsou ty nejkvalitnější služby poskytovány těm, kdo zaplatí víc, koncepce MaaS tuto nerovnost ještě zvýší.

5.2 Vyšší náklady pro uživatele nebo pro dopravce a omezená rovnoprávnost ve službách

5.3 Vytváří propast mezi uživatelem, dopravcem a dopravními orgány

 

6. HLAVNÍ TÉMATA A ÚKOLY

6.1 Definování role, kterou v záležitostech MaaS budou hrát dopravní orgány

Měly by být dopravní orgány tím, kdo rozvoj koncepce MaaS umožní, kdo jej celý řídí, nebo se má tento trh rozvíjet bez omezení a překážek?

6.2 Nalezení správné vyváženosti soukromého a veřejného sektoru pro oblast plánování/rezervování/plateb v dopravních službách

6.3 Pochopení dopadu koncepce MaaS na dopravní chování

6.4 Dosažení stavu prospěšného pro všechny: individuální přístup MaaS pro uživatele a benefity pro systém

Inovace v technologii a službách ne vždy dostatečně zohledňují celkové dopady na systém.

6.5 Definování nejvhodnějšího tržního prostředí pro koncepci MaaS

Bez ohledu na zvolený přístup ke koncepci MaaS je třeba zachovat dohled veřejného sektoru.

6.6 Pochopení obchodního modelu a kdo to zaplatí

Zatím není jasné, zda bude k dispozici funkční obchodní případ pro nabídky třetích stran.

6.7 Zkoumání možného dlouhodobého dopadu koncepce MaaS na zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravních služeb

 

7. ZÁVĚRY

Aktuality