Výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI

17. 09. 2017

Číslo výzvy: 50. Druh výzvy: průběžná. Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé: Podle textu výzvy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 7. 9. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 9. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
Integrované územní investice představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí – Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii ITI.
Ve výzvách bude možné podpořit následující aktivity:
  • výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů
Podpořeny budou projekty na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. 
  • zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu
Výzva je zaměřena na zavedení a modernizaci inteligentních dopravních systémů pro veřejnou dopravu. Díky nim budou mít uživatelé veřejné dopravy větší komfort při plánování svých cest, odbavování i lepší orientaci na zastávkách a v dopravních prostředcích.  Dopravci zase mohou získat lepší a modernější systémy pro řízení vozidel v systému veřejné dopravy a uživatelé veřejné dopravy větší komfort při nákupu jízdenek. 
  • pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu;
Podpořeny budou projekty nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění veřejné hromadné dopravy.
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší
Jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty
Budou  financovány projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů.

Jednotlivé podporované aktivity a přehled možných příjemců podpory jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k 50. výzvě. 
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a zprostředkujícího subjektu ITI,  Příjem projektů bude ukončen nejpozději 29. 12. 2017.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a zprostředkujícího subjektu ITI.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky integrovaných strategií ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI).

Aktuality

4. 8. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. srpna 2017 byla vydána revize 50. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI“.
Předmětem této revize je posunutí data ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 12. 2019, upřesnění platnosti výzvy integrovaného nástroje ITI ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy Řídicího orgánu IROP, úprava rozsahu a obsahu některých povinných příloh žádosti o podporu, doplnění či upřesnění způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, včetně úpravy dokladování způsobilých výdajů, upřesnění metodických listů některých indikátorů, aktualizace vzoru Podmínek právního aktu a Studie proveditelnosti.
Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 50 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k dané výzvě je uveden na začátku obou těchto dokumentů. 


25.11.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 25. listopadu 2016 došlo k vydání aktualizací textů výzev a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 25. listopadu 2016 u výzvy č. 50 „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI a u výzvy č. 51 „Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ.
Důvodem vydání aktualizací je úprava podporovaných aktivit a způsobilých výdajů v aktivitě Bezpečnost, upřesnění způsobilosti výdajů při nákupu nemovitostí (pozemků a staveb) s ohledem na výklad k použití limitu 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku dle Čl. 69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013. Součástí aktualizace je také doplnění nové přílohy Čestné prohlášení o skutečném majiteli a nové přílohy Čestné prohlášení o souladu ŽoP s projektovým záměrem ŘV na základě legislativních požadavků a vydání Metodického stanoviska č. 4 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020. Další změny jsou uvedeny ve Specifických pravidlech v přehledu změn. 
 
Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky
Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 50 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde. 

Kontakty na nositele ITI

Kontakty na nositele ITI jsou na zveřejněné na jejich webových stránkách, odkazy na ně naleznete zde.

Aktuality