MMR vydalo první návrhy Akčních plánů pro pilotní Partnerství Městské agendy EU

15. 08. 2017

MMR oslovuje města s žádostí o zpětnou vazbu, která se týká prvních návrhů Akčních plánů pro pilotní Partnerství Městské agendy EU.

 

Městská agenda pro EU je novou iniciativou Evropské komise a členských států, evropských měst i zájmových organizací. Přímo navazuje na rámcový dokument nazvaný Amsterodamský pakt, který v roce 2016 komplexně definoval městskou agendu na úrovni Evropské unie a určil 12 témat, kterým je třeba se prioritně věnovat; ta jsou realizována prostřednictvím tzv. Partnerství. Jejich výstupem bude vždy Akční plán, který nabídne evropským městům paletu opatření na místní, regionální a zejména evropské úrovni k rozšíření možností jejich udržitelného rozvoje na poli lepší regulace, financování a výměny informací.

 

 

Citujeme tedy z výzvy pro města, která mají zájem spolupracovat s MMR a poskytnout k projektu svůj pohled:

Velmi oceníme Vaši zpětnou vazbu k návrhům Akčních plánů, které jsou dostupné na internetových stránkách https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda. Tato zpětná vazba má formu veřejné konzultace (Public Feedback) a probíhá on-line na výše uvedeném odkaze.

K dispozici pro připomínkování jsou čtyři návrhy Akčních plánů k tzv. pilotním partnerstvím:

·         Inclusion of migrants and refugees

·         Urban poverty

·         Housing

·         Air quality

 

Pozn.: Samozřejmě je možné se zúčastnit veřejné konzultace pouze k tomu z výše uvedených partnerství, které je pro Vás relevantní.

Konečný termín pro připomínkování je 22. srpna 2017.

V případě Vaší účasti na veřejné konzultaci (Public feedback), sdělte, prosím na e-mailové adresy Kamila.Lohrova@mmr.cz a Jiri.Vlcek@mmr.cz, které návrhy akčních plánů jste připomínkovali, případně v jakém smyslu.

Podrobná diskuze k návrhům Akčních plánů proběhne 26. září 2017 u příležitosti jednání Urban Development Group v Tallinnu. Zde také obdržíme první reflexi z této veřejné konzultace.

 

ČR je - za koordinace Ministerstva pro místní rozvoj - v současné době zapojena ve třech partnerstvích, a to v Partnerství Bydlení, Kvalita ovzduší,  Městská mobilita, Akční plán, respektive první návrh Akčního plánu pro Partnerství Městská mobilita, by měl být předmětem veřejné konzultace na začátku příštího roku.

 

Aktuality