Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a Směrnice Evropského parlamentu

10. 08. 2017

Strategický dokument Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR je základní dokument MŽP k problematice kvality ovzduší. Dokument je základním podkladem pro nastavení OPŽP. Dokument stanovuje hlavní obecná východiska, principy a globální a specifické cíle v oblasti zlepšení kvality ovzduší. Dokument navazuje na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Z hlediska dopravy a mobility je klíčový Článek 23 Plány kvality ovzduší a Článek 24 Krátkodobé akční plány.

Za hlavní problém jsou považovány imise látek PM2.5, B(a)P a přízemního ozónu. Cílů, které dokument stanovuje, by mělo být dosaženo skrze snižování emisí, tedy implementaci komplexní sady opatření v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a zemědělství (viz Národní plán snižování emisí – NPSE a Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) vytvářené pro jednotlivé regiony, viz dále). Vedle národní a krajských koncepcí dokument výslovně zmiňuje i plány udržitelné městské mobility jako dokumenty, které by měly zohledňovat strategii a priority obsažené v národním dokumentu, na dotčeném území. Dokument uvádí hlavní typy opatření v oblasti silniční dopravy ekonomická, infrastrukturní, dopravně-technická a vzdělávací, které by měla veřejná správa implementovat za účelem zlepšení kvality ovzduší. Konkrétně se jedná o tyto typy opatření:

  • parkovací politika,
  • ekonomická podpora VHD,
  • podpora urychlení obměny vozového parku osobních vozidel a demonstrace využívání alternativních pohonů (včetně výstavby související infrastruktury),
  • omezování vjezdu do center měst (Urban Access Restrictions), konkrétně zpoplatnění vjezdu, nízkoemisní zóny nebo selektivní zákazy vjezdu,
  • výstavba silniční dopravní infrastruktury
  • výstavba infrastruktury pro VHD a nemotorovou dopravu (včetně preference těchto dopravních módů na dopravní síti),
  • zvyšování plynulosti dopravy na dopravní síti,
  • údržba komunikací a snižování prašnosti,
  • zlepšení funkčnosti systému technických kontrol vozidel,
  • informační kampaně a demonstrace pilotních inovativních technologií.

Ke stažení :

Smernice_Evropskeho_Parlamentu.pdf (533 kB)
Aktuality